U Z N E S E N I E

zo 17. Zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou
zo dňa 24. mája 2017

        Obecné zastupiteľstvo na 17.  zasadnutí prerokovalo:


Číslo bodu:
2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrolu uznesenia z 16. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
5. Zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na pozemky registra ,,C“ KN parc.č.
    410/54, 410/55, 410/57, na ktorých sa nachádza bytový dom súpisné číslo 290
    a kúpy domu so súpisným číslom  290 s príslušným technickým vybavením
    a napojením.
6. Schválenie výberu najvhodnejšieho návrhu, na odpredaj obecného  pozemku
    v obchodnej verejnej súťaži, vybraného komisiou, na tuto  verejnú obchodnú  súťaž
    schválenou. 

 K bodu č.2:

SCHVAĽUJE  - Program rokovania 17. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

 

K bodu č.4:

BERIE NA VEDOMIE  - Kontrolu uznesenia z 16. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                       Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 5:

Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE:

  1. v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na pozemky registra „C“ KN parc. č. :
  • 410/54 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 844 m, k.ú. Michal nad Žitavou
  • 410/55 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 272 m, k.ú.  Michal nad Žitavou
  • 410/57 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 483 m, k.ú. Michal nad Žitavou,

na ktorých sa nachádza bytový dom so súpisným  číslom  290 s príslušným technickým vybavením

 

  1. v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce kúpu stavby – bytový dom so súpisným číslom 290 s príslušným technickým vybavením a napojením na verejné siete, zapísaný na liste vlastníctva č. 1271

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

K bodu č. 6:

Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE:

uzavretie kúpnej zmluvy, medzi Obcou Michal nad Žitavou, v zastúpení s Ing. Petrom Porubským, starostom obce a predkladateľom súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou cenou, v rámci obchodnej verejnej súťaže, ktorý odporučila komisia pre obchodnú verejnú súťaž a to s p. Františkom Benčom, bytom Michal nad Žitavou č. 45, na odpredaj pozemku                                    parcely číslo 181/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 959 m², v katastrálnom území Michal nad Žitavou, ktorého vlastníkom je Obec Michal nad Žitavou,    IČO: 00309095, za cenu 12 000,- Eur.  

  

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................