U Z N E S E N I E
                        z 18.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 22.6.2017
                                   Obecné zastupiteľstvo na 18.  zasadnutí prerokovalo


Číslo bodu:
2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrolu uznesenia z 17. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
5.  VZN Obce Michal nad Žitavou č. 3/2017 o nájomných bytoch a o nakladaní
     s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou
6. Menný zoznam uchádzačov o nájomné byty v obci Michal nad Žitavou, ktorým boli
      pridelené byty v bytovom dome 8 b. j. Michal nad Žitavou, s presne určeným
     číslom bytu.
7. Správu  nezávislého audítora pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo obce
    Michal nad Žitavou
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou k záverečnému účtu obce
    za rok 2016
9. Záverečný účet Obce za rok 2016
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok
      2017.
11. Rozsudok v mene Slovenskej republiky, medzi žalobcom Obec Michal nad Žitavou
      a žalovaným Helenou N.
12. Vnútornú smernicu č. 1/2017 o prideľovaní obecných nájomných  bytov v budove
      zdravotného strediska.
13. Žiadosť Ivety Kačákovej, Michal nad Žitavou č. 245 o odpredaj obecného pozemku
      parcely č. 493/17 a 493/18.
14. Cenovú ponuku na vymaľovanie budovy MŠ s kuchyňou, jedálňou, skladmi
       a kanceláriami.
15. Informáciu o prenájme obecných pozemkov pre občanov obce
16. Informáciu o riešení železničného prístrešku v obci Michal nad Žitavou
17. Informáciu o riešení protipovodňových opatrení obci.
18. Informáciu o úhrade dvoch faktúr za bytový dom 8 b.j.

 

 

K bodu č. 2:

SCHVAĽUJE  - Program rokovania 18. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

  Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 4:

BERIE NA VEDOMIE  -  Kontrola uznesenia zo 17. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                       Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

  Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 5

SCHVAĽUJE:

A/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou č. 3/2017 o nájomných bytoch a o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou,

s dodatkom k článku 2 bod 1/ písmeno a, pri posudzovaní príjmu za rok 2016, nemusí príjem prevýšiť 1,5 násobok životného minima.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

  Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 SCHVAĽUJE:

    

B/ Výšku mesačného nájomného, ktoré pozostáva z nasledujúcich položiek: nájomné, príspevok do fondu opráv, poistenie budovy a majetku obce, fondu malých opráv  pre jednotlivé byty nasledovne:

 • – dvojizbový byt – 57,22 m2 - 148,50 Eur
 • - trojizbový byt  -    55,14 m2 - 143,50 Eur
 • - trojizbový byt  -    56,67 m2 -  147,50 Eur
 • - jednoizbový byt – 35,16 m2 -    91,50 Eur
 • - dvojizbový byt -    60,12 m2 -  156,50 Eur
 • - trojizbový byt  -     58,04 m2 -  150,50 Eur
 • - trojizbový byt  -     59,57 m2 -  154,50 Eur
 • - jednoizbový byt -  35,16 m2  -    91,50 Eur

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

  Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

BERIE NA VEDOMIE:

            C/:

 • Informáciu o zákone 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
 • Informáciu o kúpnej zmluve na bytový dom s. č. 290, zo dňa 29.5.2017
 • Informáciu o Zmluve o úvere ŠFRB
 • Informáciu o zákone 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o Opatrení č.186/2013 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • O výpočte životného minima podľa nájomcu a počtu osôb s ním bývajúcich za rok 2016.
 • Informáciu o zákone č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

  Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 6

SCHVAĽUJE -  Menný zoznam uchádzačov o nájomné byty  v obci Michal nad Žitavou, bytový dom 8 b.j.,  súp. č. 290,  nasledovne:

 

Byt č. 1.1. – Mária Kozárová, Maňa, Legionárska 285/19

Byt č. 1.2 –  Tomáš Raček, Michal nad Žitavou č. 212

Byt č. 1.3 – Ivan Kóňa, Michal nad Žitavou č. 78

Byt č. 1.4 – Jozef Zrubec, Michal nad Žitavou č. 239

Byt č. 1.5 – Jozef Kostolányi, Michal nad Žitavou č. 225

Byt č. 1.6 – Pavol Melišek, Michal nad Žitavou č. 157

Byt č. 1.7 –  Ľuboš Kaplán, Michal nad Žitavou č. 243

Byt č. 1.8 – Jakub Meňhert, Maňa, F. Jurigu 3

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

  Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 7

BERIE NA VEDOMIE   -  Správu nezávislého audítora pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

  Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 8

BERIE NA VEDOMIE   -  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou k záverečnému účtu obce za rok 2016.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

  Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 9

SCHVAĽUJE  - Záverečný účet obce za rok 2016.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

  Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

K bodu č. 10

SCHVAĽUJE  - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou  na II.
                         polrok 2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

  Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 11

SCHVAĽUJE,  bez pripomienok  - Rozsudok v mene Slovenskej republiky, sp. značka 4Cpr/2/2015 – 451, IČS: 4415218745   medzi  žalobcom Obec Michal nad Žitavou a žalovaným p. Helenou Nagyovou. Obecné zastupiteľstvo dáva pokyn zastupujúcemu advokátovi JUDr. Petrovi Timkovi, nepodávať odvolanie voči rozsudku.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 12

BERIE NA VEDOMIE - Vnútornú smernicu č. 1/2017 o prideľovaní obecných nájomných bytov
                                     v budove zdravotného strediska.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

K bodu č. 13

SCHVAĽUJE:

 1. Zámer na odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095 zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to pozemku parcely registra ,,C“ evidované na katastrálnej mape, parcely č. 493/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2 , p.č. 493/18 druh pozemku záhrady o výmere 428 m². Uvedené parcely odpredať žiadateľom Petrovi a Ivete Kačákovým, Michal nad Žitavou č. 245. Cena za jeden m2 pozemku je 0,7389 Eur, čiže za celý pozemok 595,55 Eur.
 2. Spôsob predaja, podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, § 9a ods. 8, písm. e/, t.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, s uvedením zdôvodnenia, že sa jedná o pozemok, ktorý žiadatelia Peter a Iveta Kačákoví, Michal nad Žitavou č. 245, užívajú vyše 35 rokov, pozemok predtým užívali rodičia Petra Kačáka vyše 25 rokov a na pozemku je postavený vyše 50 rokov ich rodinný dom a pozemok tvorí neoddeliteľnú súčasť areálu rodinného domu  s dvorom a záhradou.  Jedná sa  len o obecný pozemok vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1.
 3. Náklady obce spojené s odpredajom pozemku, budú započítané do ceny pozemku.

                                                                      

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 14

SCHVAĽUJE  -  Cenovú ponuku na vymaľovanie budovy Materskej školy s kuchyňou, jedálňou, skladmi a kanceláriami, ktorá sa vysúťažila vo výberovom konaní a ktorú navrhuje schváliť  komisia na vyhodnocovanie ponúk a to vo výške 5.449,30 Eur, ponuka od Mariána Petrovského, Legionárska č. 630/6, Maňa.


Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 15

BERIE NA VEDOMIE:  a./  Informáciu o prenajatých obecných pozemkoch

                                       b./  Informáciu o riešení železničného prístrešku v obci Michal nad
                                              Žitavou

                          c./  Informáciu o riešení protipovodňových opatrení obci.

                          d./  Informáciu o úhrade dvoch faktúr za bytový dom 8 b.j.


Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................