U Z N E S E N I E

Z USTANOVUJÚCEHO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,

konaného dňa 14. decembra 2014

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

1.      Informáciu o výsledkoch voľby starostu  a volieb  do obecného zastupiteľstva.

2.      Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tento poslanec bude zároveň aj zástupcom starostu obce a sobášiacim z radov poslancov.

3.      Voľbu predsedov komisií a členov komisií.

4.      Delegovanie zástupcov do rady školy z radov poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce.

5.      Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.

6.      Prejednalo  návrh na vyplatenie náhrady platu, za nevyčerpanú dovolenku pre p. Helenu Nagyovú

 

 

l. Informácia o výsledkoch voľby starostu  a volieb  do obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

A.  berie na vedomie:

1.               výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

2.               vystúpenie novozvoleného starostu

B.   konštatuje, že:

1.      novozvolený starosta obce Ing. Peter Porubský, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2.      zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský a Jozef Zrubec.

 

 

 

2. Overenie, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa,  
schválenie programu ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

A. konštatuje

že vzhľadom na to, že s celkového počtu  poslancov  obecného zastupiteľstva 7 , je rokovania prítomných 7 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina,  je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.

B. schvaľuje

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bez zmien.

 

3. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tento poslanec bude zároveň aj zástupcom starostu obce a sobášiacim z radov poslancov.

Uznesenie č. 3 A

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

               A. poveruje

   Poslanca Romana Pileka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva  v  prípadoch podľa § 12 odsek 2 prvá veta, odsek  3 tretia veta, odsek 5 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

B. poverenie poslanca zastupovaním starostu obce

Uznesenie č. 3 B

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

               Berie na vedomie

Poverenie starostu obce, poveriť  poslanca Petra Gajdoša,  za zástupcu starostu obce.

 

C.  Určenie sobášiaceho z radu poslancov

Uznesenie č. 3 C

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

               Určuje

          Poslanca Petra Gajdoša za sobášiaceho z radov poslancov.

 

4. Voľba predsedov komisií a členov komisií

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

A.       volí

Predsedu komisie financií a hospodárenia s obecným majetkom, poslanca Romana Pileka, členov komisie financií a hospodárenia s obecným majetkom:

Poslanec Martin Zábranský, odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Mgr. Renáta Bujdáková, p. Tomáš Pecho, p. Marianna Čerňáková.

 B. volí

Predsedu komisie športu, kultúry, vzdelávania a mládeže poslanca Emila Návojského, členov komisie športu, kultúry, vzdelávania a mládeže:

Poslanec Jozef Zrubec, odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Blažena Martiníková, p. Igor Urda, p. Ing. Pavol Gajdoš.

C. volí

Predsedu komisie územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Dominika Orolína, členov komisie územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Poslanec Martin Švec, odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Radoslav Návojský, p. Ján Porubský, p. Peter Drahoš.

 

 

 

 

5.  Delegovanie zástupcov obce, do rady školy

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

           deleguje

do rady školy : poslanca Martina Šveca,

                                               pracovníčku obecného úradu p. Alenu Jurkáčkovú

                                               pedagogickú pracovníčku p. Máriu Račekovú

            trénera mládežníckeho mužstva p. Jozefa Zrubca ml.

            v zmysle vyhlášky 291/2004 Z.z. MŠ SR  § 2 ods.4.

 

6.  Určenie platu starostu obce.

   Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

určuje

v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch   starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom  najneskôr  90 dní pred voľbami (určený plný úväzok), mesačný plat starostu  Ing. Petra Porubského vo výške 1,65 násobku priemerného mesačného platu v národnom hospodárstve + 20 % navýšenie k základnému platu, rozhodnutím obecného zastupiteľstva. Hrubá mesačná mzda starostu obce tak činí 1.632,- Eur.

 

7. Prejednanie a schválenie vyplatenia náhrady platu za nevyčerpanú
               dovolenku pre p. Helenu Nagyovú.

   Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

Odsúva na prerokovanie tohto bodu na 1. najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva v roku 2015.

 

 

 

8. Vyjadrenie poslancov o zrieknutí sa odmien

   Uznesenie č. 8

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

A. Berie na vedomie

Rozhodnutie poslanca obecného zastupiteľstva p. Dominika Orolína vzdať sa všetkých odmien, ktoré mu prináležia z funkcie poslanca obecného zastupiteľstva a predsedu komisie.

B. Berie na vedomie

Rozhodnutie poslanca obecného zastupiteľstva p. Martina Šveca vzdať sa všetkých odmien, ktoré mu prináležia z funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v prospech Materskej školy v Michale nad Žitavou.

C. Berie na vedomie

Rozhodnutie poslanca obecného zastupiteľstva p. Martina Zábransého vzdať sa všetkých odmien, ktoré mu prináležia z funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v prospech Materskej školy v Michale nad Žitavou.

 

Počet prítomných poslancov: 7

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec

 

Hlasovanie:

Za: Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                              Ing. Peter Porubský

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

v Michale nad Žitavou, dňa 18.12.2014