U Z N E S E N I E
                        z 19.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou 

  zo dňa 14.9.2017

Obecné zastupiteľstvo na 19.  zasadnutí prerokovalo:


Číslo bodu:
2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrolu uznesenia z 18. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
5.  Finančnú správu za 2. štvrťrok 2017 a správu o stave obecných účtov k 30.6.2017
6.  Žiadosť ZŠ a MŠ Michal nad Žitavou o navýšenie úväzku pre vychovávateľku ŠKD.
7.  Úpravu rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2017
8.  Zrušený !
9. Úpravu rozpočtu obce na rok 2017
10. Odpredaj obecného pozemku p.č. 493/17 a 493/18 a cenu uvedených pozemkov,
       žiadateľom Petrovi a Ivete Kačákovým
11. Správu o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu
       a separovaného zberu za prvý polrok 2017.
12. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 212/102, žiadateľke Jurkáčkovej A.
13. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 507/63, žiadateľovi Sojkovi V.
14. Žiadosť ŽSR o výrub drevín v ochrannom pásme dráhy v k.ú. Michal nad Žitavou
15. Domový poriadok pre nájomníkov obecných nájomných bytov v obci Michal nad Žitavou č.290
16. a) Informáciu o železničnom prístrešku pri železničnej trati
       b) Informáciu o II. regionálnom jesennom jarmoku MAS Cedron – Nitrava v obci Bánov,
            dňa 16.9.2017.
        c) Cenovú ponuku na opravu cesty v dedine
        d) Cenový návrh na doplnenie vereného osvetlenia pri bytovke

 

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 19. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE: Kontrola uznesenia zo 18. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                               Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 5

BERIE NA VEDOMIE:   Finančnú správu za 2. štvrťrok 2017 a správu o stave obecných účtov k 30.6.2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

 

K bodu č. 6

NESCHVAĽUJE:  Navýšenie úväzku pre vychovávateľku Školského klubu detí o 20 %, od 1.9.2017 do 31.12.2017

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za:  Dominik Orolín, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec)
Zdržali sa hlasovania: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................


   

SCHVAĽUJE:  Navýšenie úväzku pre vychovávateľku Školského klubu detí o 10 %, od 1.9.2017 do 31.12.2017

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec)

Hlasovali proti:  (Dominik Orolín, Jozef Zrubec)
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 7

SCHVAĽUJE: Úpravu rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ v zmysle predloženého návrhu, o
                         1.150,0 Eur na rok 2017 od 1.9.2017

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 8

ZRUŠENÝ (Úprava rozpočtu Základnej školy v zmysle predloženého návrhu)

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 9

SCHVAĽUJE:   Úpravu rozpočtu obce, na rok 2017, v zmysle predloženého návrhu od  1.9.2017 o 1.150,- Eur navýšenie pre Materskú školu a školský klub detí.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 10

SCHVAĽUJE: odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve Obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, a to pozemku parcely registra „C“, evidované v katastrálnej mape parcely č. 493/17, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m², a parcely č. 493/18, druhu pozemku záhrady o výmere 428 m². Uvedené parcely odpredať žiadateľom Petrovi a Ivete Kačákovým, Michal nad Žitavou č. 245. Cena za jeden m² pozemku je 0,7389 Eur, čiže za celý pozemok 595,55 Eur (slovom: päťstodeväťdesiatpäť Eur 55/100).

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 6   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 1  (Peter Gajdoš)

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 11

BERIE NA VEDOMIE: Správa o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu a separovaného  zberu za prvý polrok 2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 12

SCHVAĽUJE:   a/ zámer na odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve Obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1127, a to pozemku parcely registra „E“ na mape určeného operátu, parcely č. 212/102, druh pozemku ostatné plochy o výmere 271 m². Uvedenú parcelu odpredať žiadateľovi Alene Jurkáčkovej, Michal nad Žitavou č. 80.

                              

                         b/     spôsob predaja, podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a odsek 8, písmeno e/, t.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, s uvedením zdôvodnenia, že sa jedná o pozemok, ktorý je pripojený na pozemku žiadateľa a znemožňuje vysporiadanie vlastníckych práv žiadateľa. Jedná sa len o obecný pozemok vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1127.   

  

          c/  náklady obce, spojené s odpredajom pozemku, budú započítané do ceny pozemku.

 

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 13

SCHVAĽUJE:   a/ zámer na odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve Obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, a to pozemku parcely registra „C“, evidované na katastrálnej mape parcely č. 507/63, druh pozemku orná pôda o výmere 2.646 m². Uvedenú parcelu odpredať žiadateľovi Vladimírovi Sojkovi, Michal nad Žitavou č. 219.

                              

                         b/     spôsob predaja, podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a odsek 8, písmeno e/, t.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, s uvedením zdôvodnenia, že sa jedná o pozemok, ktorý žiadateľ Vladimír Sojka, Michal nad Žitavou č. 219, užíva dlhodobo, pozemok tvorí neoddeliteľnú súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou. Jedná sa len o obecný pozemok vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1.   

  

          c/  náklady obce, spojené s odpredajom pozemku, budú započítané do ceny pozemku.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 14

NESCHVAĽUJE:   Žiadosť Železníc SR o výrub drevín na parcele č. 6/3 – Malý park a žiada vedenie Železnice SR o schválenie zníženej rýchlosti vlakov v uvedenom úseku, lebo výrubom a orezom drevín by sa výrazne zasiahlo do estetického vzhľadu parku.                      

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 5   Emil Návojský, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 1 (Peter Gajdoš)
Zdržali sa hlasovania
: 1 (Dominik Orolín)

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 15

SCHVAĽUJE:   Domový poriadok pre nájomníkov obecných nájomných bytov v obci Michal nad Žitavou č. 290.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 16

BERIE NA VEDOMIE:

  1. Informáciu o železničnom prístrešku
  2. Informáciu o II. regionálnom jesennom jarmoku MAS Cedron - Nitrava
  3. Informáciu o cenovej ponuke na opravu cesty v dedine
  4. Informáciu o dobudovaní osvetlenia pri bytovom dome č. 290 – bytovke.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................