U Z N E S E N I E

z 1.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou
zo dňa 22.12.2014

Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. riadnom zasadnutí prerokovalo:

1.      Úpravu rozpočtu za rok 2014

2.      Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015

3.      Rôzne:

a)      Informácia o prevzatí funkcie starostu obce, počiatočných stavoch účtov obce a pokladne, pri prevzatí funkcie starostu obce.

b)      Sťažnosť na nepokosený pozemok.

c)      Žiadosť o odvolanie z funkcie kontrolóra obce.

d)      Zmluvu medzi obcami Michal nad Žitavou a Kmeťovo, ohľadom spracovania mzdy pracovníkov obecného úradu Michal nad Žitavou.

e)      Podnet p. Romana Urbana na č. d. 49, ohľadom slabého osvetlenia ulice

f)       Poverenie starostu obce s jednaním s firmou Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 917 01 Trnava, ohľadom opravy strechy na starej pošte, s uzavretím zmluvy po jej prerokovaní s poslancami, v zmysle podmienok na obecnom zastupiteľstve.

g)      Poverenie starostu obce s prípravou podania žiadostí v spolupráci s firmou Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, Trnava, na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a na Štátny fond rozvoja bývania, ohľadom výstavby nájomných bytov v obci Michal nad Žitavou – školský areál. Pred podaním žiadosti zrealizovať predbežnú zmluvu s budúcimi nájomcami spolu s priloženými podmienkami nájmu.

h)      Súhlas poslancov obecného zastupiteľstva a kontrolórky obce so zverejnením súkromných kontaktov na obecnej stránke.

 

A. Berie na vedomie:
1. Správu z plnenia uznesenia, s ustanovujúceho obecného zastupiteľstva.

2. Informáciu o prevzatí funkcie starostu obce, počiatočných stavoch účtov obce
      a pokladne, pri prevzatí funkcie starostu obce.

      3.  Sťažnosť Základnej školy s Materskou školou na nepokosené pozemky pri
              materskej škole.

      4.  Žiadosť o odvolanie z funkcie kontrolóra obce.

      5. Osobný podnet p. Urbana Romana č.d. 49 ohľadom slabého osvetlenia ulice.
      6. Rozhodnutie poslancov, ohľadom zverejnenia súkromných kontaktných údajov
            na obecnej internetovej stránke. 

 

 

B. Konštatuje, že:

 

Žiadosť o odvolanie z funkcie kontrolóra obce, je v rozpore so zákonom č. 369/1990
Z.z., v zmysle § 18a odsek 9, ktorý upravuje dôvody odvolania hlavného kontrolóra.

 

C. Schvaľuje:

 

1.      Program rokovania 1.riadneho obecného zastupiteľstva aj s dodatkami v bode 7.

2.      Úpravu rozpočtu za rok 2014.

3.      Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015.

4.      Zmluvu medzi obcou Kmeťovo a obcou Michal nad Žitavou, kde sa obec Kmeťovo zaväzuje svojím mzdovým pracovníkom zabezpečiť likvidáciu  mzdovej agendy obce Michal nad Žitavou.

5.      Poverenie starostu obce, jednaním s firmou Innovia, s.r.o.  Na hlinách 12, 917 01 Trnava, ohľadom rekonštrukcie strechy na starej pošte a uzavretím zmluvy, v zmysle prerokovaných podmienok na obecnom zastupiteľstve.

i)        Poverenie starostu obce, vypracovaním a prípravou podania žiadostí v spolupráci s firmou Innovia, s.r.o. Na hlinách12, 917 01Trnava,  na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Štátny fond rozvoja bývania, ohľadom výstavby nájomných bytov v obci Michal nad Žitavou – školský areál. Pred podaním žiadosti zrealizovať predbežnú zmluvu s budúcimi nájomcami spolu s priloženými podmienkami nájmu.

 

 

D. Ukladá:

1.      Doručiť majiteľom pozemkov pri materskej škôlke list a žiadať zjednanie nápravy.

2.      Komisii územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, uskutočniť obhliadku osvetlenia ulíc obce a  predsedovi komisie p. Orolínovi Dominikovi, napísať hodnotiacu správu.  

Počet prítomných poslancov: 7

Hlasovanie:

Za: Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Ing. Peter Porubský

      starosta obce

 

v Michale nad Žitavou, dňa 30.12.2014