U Z N E S E N I E

z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

 zo dňa 13.1.2015.

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. riadnom zasadnutí prerokovalo:

 

1.      V rámci kontroly uznesenia z 1. riadneho obecného zastupiteľstva:

a)      Zmluvu o dielo s firmou Innovia, s.r.o. Trnava, na opravu strechy viacúčelovej budovy (starej pošty),

b)      Podmienky prenájmu nájomných bytov a predbežné zmluvy s budúcimi nájomcami, v ktorých potvrdzujú svoj záujem o nájomné byty.

2.      Návrhu uznesenia, potrebného k žiadosti na ŠFRB a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

3.      Úprava rozpočtu na rok 2015, s prihliadnutím na možnosť zahájenia výstavby nájomných bytov.

4.       Vyplatenia náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku pre p. Helenu Nagyovú, bývalú starostku obce.

 

A.  SCHVAĽUJE:

1.      Program rokovania 2. riadneho obecného zastupiteľstva aj s úpravou v bode 4.

2.      Návrh uznesenia predneseného v  5. bode programu obecného zastupiteľstva, potrebného k žiadosti na ŠFRB a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  ohľadom výstavby nájomných bytov,

schvaľuje  v bode  2/

1) účel na ktorý sa požaduje podpora – budúcu kúpu 8 nájomných bytov bežného štandardu,  ktoré budú postavené v bytovom dome, na pozemku registra C KN parcela č. 410/54  v katastrálnom území Michal nad Žitavou  podľa projektovej dokumentácie spracovanej firmou Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, Trnava v 11/2013, overenej v stavebnom konaní - stavebné povolenie  č. 2014/65-03-TA, právoplatné dňa 25.2.2014,  v nasledovnej špecifikácii:

I. NP     1 x 2-izbový byt,  plocha  57,22 m2 - chodba, sklad, kúpeľňa s WC, kuchyňa, obývacia izba, spálňa

               1 x 3-izbový byt,  plocha  55,14 m2  - chodba, sklad, kúpeľňa s WC, kuchyňa, obývacia izba, spálňa, izba

               1 x 3-izbový byt,  plocha  56,67 m2  - chodba, sklad, kúpeľňa s WC, kuchyňa, obývacia izba, spálňa, izba

                1 x 1-izbový byt,  plocha  35,16 m2 - chodba, sklad, kúpeľňa s WC, kuchyňa, obývacia izba

II. NP   1 x 2-izbový byt,  plocha  60,12 m2  -  chodba, sklad, kúpeľňa s WC, kuchyňa, obývacia izba, spálňa, balkón

              1 x 3-izbový byt,  plocha  58,04 m2  - chodba, sklad, kúpeľňa s WC, kuchyňa, obývacia izba, spálňa, izba, balkón

             1 x 3-izbový byt,  plocha  59,57 m2  - chodba, sklad, kúpeľňa s WC, kuchyňa, obývacia izba, spálňa, izba, balkón

             1 x 1-izbový byt,  plocha  35,16 m2  - chodba, sklad, kúpeľňa s WC, kuchyňa, obývacia izba

+ spoločné priestory, spoločné zariadenia a príslušenstvo bytového domu,

a budúcu kúpu príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov (SO - 02 Spevnené plochy, SO – 03 Vodovodná prípojka, SO – 04 Kanalizačná prípojka, SO – 05 Elektrická prípojka, SO -  07 Sadové úpravy) , ktorá bude zrealizovaná na pozemku reg. C KN parcela č. 410/54 v katastrálnom území Michal nad Žitavou podľa projektovej dokumentácie spracovanej firmou Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, Trnava v 11/2013, overenej v stavebnom konaní - stavebné povolenie  č. 2014/65-03-TA, právoplatné dňa 25.2.2014 a SO – 06 Plynová prípojka podľa projektovej dokumentácie spracovanej firmou Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, Trnava a povolenej ako drobná stavba na základe ohlásenia stavebnému úradu dňa 4.2.2014 pod číslom 2014/41-02-TA. 

            2)  Investičný zámer obce Michal nad Žitavou realizovať budúcu kúpu  8  nájomných bytov bežného štandardu,  ktoré budú postavené v bytovom dome podľa bodu 1) od spoločnosti Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, Trnava, a  investičný zámer realizovať budúcu kúpu príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov podľa bodu 1) od spoločnosti Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, Trnava.

 3)   Spôsob financovania budúcej kúpy  nájomných bytov bežného štandardu v celkovej cene podľa  zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vo výške 369 100,- €  prostredníctvom  úveru zo ŠFRB vo výške 65 % obstarávacej ceny t.j. 239 910,- € , dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 35 % obstarávacej ceny t.j. 129 180,- € a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 10,- € (potrebných na dofinancovanie stavby).

4)  Spôsob financovania budúcej kúpy technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov v celkovej cene podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vo výške 29 497,- €, prostredníctvom  dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 20 260,- €  a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo  výške 9 237,-€.

5) Predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB a predloženie žiadosti o dotáciu z MDVRR SR na budúcu kúpu nájomných bytov v bytovom dome v rozsahu podľa bodu 3).

6) Predloženie žiadosti o dotáciu z MDVRR SR na budúcu kúpu technickej vybavenosti v rozsahu podľa bodu 4).

7)  Zabezpečenie záväzku voči ŠFRB nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce  -  ZP 02/2015, stavba súpisné číslo 160, nachádzajúcou sa na pozemku registra C KN parcela č. 410/6, v k. ú.  Michal nad Žitavou (vrátane príslušných pozemkov pod nehnuteľnosťou a prístupu k verejnej komunikácii), formou zriadenia záložného práva  v prospech ŠFRB  (podľa znaleckého posudku č. 02/2015).

8) Dodržať  nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov.

9)  Zriadiť záložné právo na nájomné byty (vrátane príslušných pozemkov a technickej vybavenosti) po ich kúpe v prospech ŠFRB a MDVRR SR. 

10) Záväzok obce Michal nad Žitavou dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov).

 

11)  Vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte obce na rok 2015 na  spolufinancovanie budúcej  kúpy nájomných bytov v bytovom dome vo výške 10,- € a spolufinancovanie budúcej kúpy technickej vybavenosti vo výške 9 237,- €.

12)  Zapracovať minimálne 3 splátky úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce  na rok 2015.

13) Zapracovať splátky úveru do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas celej doby jeho splatnosti.

 

3. Úprava rozpočtu na rok 2015, s prihliadnutím na možnosť zahájenia výstavby nájomných bytov.

B. BERIE NA VEDOMIE:

1.      Správu z plnenia uznesenia, z 1. obecného zastupiteľstva a ustanovujúceho obecného zastupiteľstva bod 7.

2.      Správu predsedu komisie územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku v Michale nad Žitavou.

3.      Oznámenie o zaslaní listov, majiteľom pozemkov pri materskej škôlke, kvôli neudržiavaniu daných pozemkov.

 
C. NESCHVAĽUJE:

Vyplatenia náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku – 15 dní, pre p. Helenu Nagyovú, bývalú starostku obce.

D. POVERUJE:

Starostu obce, preveriť splátky za prevádzkové náklady na byty, uvedené firmou Innovia, s.r.o. Trnava.

Počet prítomných poslancov: 7

Hlasovanie:

Za: Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

 

                                                                                              Ing. Peter Porubský

                                                                                                   starosta obce

V Michale nad Žitavou, dňa 13.1.2015