U Z N E S E N I E
                        z 20 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 5.10.2017
                                   Obecné zastupiteľstvo na 20.  zasadnutí prerokovalo:


Číslo bodu:
2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrolu uznesenia z 19. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
5.  Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
     v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
     novej telocvične na rok 2017.
6.  Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja
      vidieka SR 2014 – 2020. Aktivita 1, zameranie investície súvisiace s vytváraním
      podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr.
      rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov.

 

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 20. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

K bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE: Kontrola uznesenia zo 19. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                               Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 5

SCHVAĽUJE: Výšku spoluúčasti Obce Michal nad Žitavou na rekonštrukciu  telocvične pri
                        Základnej škole s Materskou školou v Michale nad Žitavou uvedenej v
                        žiadosti na poskytnutie finančného príspevku vo výške minimálne 10%, čo
                        predstavuje 2 513,33 €.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 6

NESCHVAĽUJE:  Účasť na výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu vidieka SR 2014 – 2020. Aktivita 1, zameranie investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov.  Pri finančnej úhrade zmeny projektov vo výške 4.750,- eur a 4 % zo schváleného príspevku po schválení príspevku, ako oprávnený náklad na projekt. .

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

 

Hlasovali za:   6 -  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš,  Martin Švec Martin
                                   Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 1 -  Roman Pilek

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................


V Michale nad Žitavou, dňa 5.10.2017