U Z N E S E N I E
                        z 21 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
  dňa 14.12.2017
  Obecné zastupiteľstvo na 21.  zasadnutí prerokovalo:


Číslo bodu:
2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrolu uznesenia z 19. a 20. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
5.  Správu o podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Michale nad Žitavou za
      školský rok 2016/2017.
6.  Finančnú správu za 3. štvrťrok 2017 a správu o stave finančných účtov k 30.9.2017 a stave
      účtov k 30.11.2017.
7.  Predaj obecného pozemku p.č. 212/102, žiadateľke Jurkáčkovej A.
8. Zmenu predaja a predaj obecného pozemku p.č. 507/63
9. Úpravu rozpočtu materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálni na rok 2017
10. Úpravu rozpočtu základnej školy na rok 2017
11. Úpravu rozpočtu obce na rok 2017
12. Konsolidovanú výročnú správu Obce Michal nad Žitavou, za rok 2016 a správu
      nezávislého audítora pre OZ a starostu obce Michal nad Žitavou
13. Žiadosť ZŠ o navýšenie poplatku rodičov na ŠKD a úväzok pre vychovávateľku ŠKD na
      obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.
14. Správu komisie na ochranu verejného záujmu.
15. Návrh rozpočtu materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálni Michal nad
      Žitavou.
16. VZN Obce Michal nad Žitavou č. 4/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na
      úseku školstva.
17. Návrh rozpočtu Základnej školy na rok 2018
18. VZN Obce Michal nad Žitavou č. 5/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018
19. Finančnú spoluúčasť na činnosť OZ Michalský Babinec na rok 2018
20. Finančnú spoluúčasť na činnosť  Poľovníckeho združenia Michal nad Žitavou
       na rok 2018.
21. Finančnú spoluúčasť na činnosť  Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne
      postihnutých Michal nad Žitavou na rok 2018.

 1. Finančnú spoluúčasť na činnosť TJ Družstevník Michal nad Žitavou
  na rok 2018.
  23. Finančnú spoluúčasť na činnosť  Miestneho spolku Červeného kríža Michal nad
         Žitavou na rok 2018.
  24. Finančnú spoluúčasť na činnosť  miestnej posilňovne, zastúpenej Dominikom
        Prekopom na rok 2018.
  25. Finančnú spoluúčasť na opravu zvonov, pre  Rímskokatolícku cirkev Farnosť
         Michaela Archanjela Michal nad Žitavou č.30, na rok 2018.
  26. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu  obce na rok 2018.
  27. Návrh rozpočtu Obce Michal nad Žitavou na rok 2018
  28. Návrh odmeny za prácu v roku 2017 pre poslancov OZ a hlavnú kontrolórku obce
  29. a.  Informácia o riešení neudržiavaných pozemkoch
 2. Informácia o streche KD
 3. Informácia o vlakovej zástavke
  d. Informácia o postupe pri zistení zrazenej zvery v okolí obce
 4. Informácia o liste p. Sarkóczy B.
 5. Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2018
 6. Plán podujatí na rok 2018  
 7. Informácia o MAS Cedron - Nitrava
 8. Prejednanie možnosti podanie projektu na zberný dvor v roku 2018

 

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 21. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE: Kontrola uznesenia zo 19. a 20. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 5
BERIE NA VEDOMIE:   Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej  činnosti
                                        ZŠ s MŠ v Michale nad Žitavou za školský rok 2016/2017

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 6

BERIE NA VEDOMIE:  Finančnú správu za 3. štvrťrok 2017 a správu o stave finančných účtov  
         k 30.9.2017 a stave účtov k 30.11.2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7 -   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 7:

SCHVAĽUJE:        - odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve Obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1127, a to pozemku parcely registra „E“ na mape určeného operátu, parcely č. 212/102, druh pozemku ostatné plochy o výmere 271 m². Uvedenú parcelu odpredať žiadateľovi Alene Jurkáčkovej, Michal nad Žitavou č. 80.

                                Cena za jeden m² pozemku je 0,7389 Eur, čiže za celý
          pozemok 200,25 Eur (slovom dvesto Eur 25/100).

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

K bodu č. 8:

 1. Obecné zastupiteľstvo 21. zasadnutí, ruší uznesenie z  obecného
   zastupiteľstva, konaného 14.9.2017 a to  bod č. 13, ktorý znie:

                         a/ zámer na odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve Obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, a to pozemku parcely registra „C“, evidované na katastrálnej mape parcely č. 507/63, druh pozemku orná pôda o výmere 2.646 m². Uvedenú parcelu odpredať žiadateľovi Vladimírovi Sojkovi, Michal nad Žitavou č. 219.

                              

                         b/     spôsob predaja, podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a odsek 8, písmeno e/, t.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, s uvedením zdôvodnenia, že sa jedná o pozemok, ktorý žiadateľ Vladimír Sojka, Michal nad Žitavou č. 219, užíva dlhodobo, pozemok tvorí neoddeliteľnú súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou. Jedná sa len o obecný pozemok vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1.   

  

          c/  náklady obce, spojené s odpredajom pozemku, budú započítané do ceny pozemku.

 

SCHVAĽUJE  ZRUŠENIE UZNESENIA:

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 5    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 2 – Emil Návojský, Martin Švec

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 9

SCHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálni
                         Michal nad Žitavou, na rok 2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 10

SCHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu Základnej školy Michal nad Žitavou, na rok 2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 11

SCHVAĽUJE:  Úpravu rozpočtu Obce Michal nad Žitavou, na rok 2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 12

BERIE NA VEDOMIE:  Konsolidovanú výročnú správu Obce Michal nad Žitavou, za rok 2016 a
                                      správu nezávislého audítora pre OZ a starostu obce Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 13:

a./  SCHVAĽUJE:  navýšenie mesačného poplatku rodičov detí v Školskom klube detí na čiastočné náklady na prevádzku ŠKD zo 4,- eur na 5,- eur mesačne.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

b./  SCHVAĽUJE:  Navýšenie úväzku pre vychovávateľku Školského klubu detí o 10 %, od
        1.1.2018 do 31.12.2018.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 6   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
:  1 – Jozef Zrubec

 

                                                                     Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 14:

BERIE NA VEDOMIE :   Správu komisie na ochranu verejného záujmu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 15:

SCHVAĽUJE:  Rozpočet Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálni na rok 2018,
                         vo výške 98 080,- eur, z toho dotácia od obce je 75 480,- eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 16:

SCHVAĽUJE:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 4/2017  o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 17:

SCHVAĽUJE:  Rozpočet Základnej školy Michal nad Žitavou na rok 2018, vo výške 285.955,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 18:

SCHVAĽUJE:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 5/2017, o dani  z nehnuteľností na rok 2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
:

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 19:

SCHVAĽUJE:  Finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2018, pre Občianske združenie Michalský Babinec vo výške 250,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 20:

SCHVAĽUJE:  Finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2018, pre Poľovnícke združenie Michal
                       nad Žitavou vo výške 250,0 eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 21:

SCHVAĽUJE:  Finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2018, pre ZO Slovenského zväzu
                        zdravotne postihnutých Michal nad Žitavou vo výške 250,-eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 22:

SCHVAĽUJE:  Finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2018, pre Telovýchovnú jednotu Michal nad Žitavou  vo výške 5. 500,0 eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 23:

SCHVAĽUJE:  Finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2018, pre MS Červeného kríža v Michale 
                         nad Žitavou vo výške  250,- eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 24:

NESCHVAĽUJE:  Finančnú spoluúčasť na činnosť, na rok 2018, pre posilňovňu v Michale 
 nad Žitavou vo výške  250,0 eur, zastúpenú Dominikom Prokopom, preto,       lebo daná posilňovňa nemá právnu subjektivitu, nie je  riadne zaregistrovaná, s vlastným organizačným poriadkom, registrovanými členmi a štatútom.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 25:

BERIE NA VEDOMIE :  Neposkytnutie finančného príspevku, pre Rímskokatolícku cirkev,  farnosť sv. Michala Archanjela na rekonštrukciu zvona v kostole, z dôvodu, že to zákon neumožňuje.  

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za:  Emil Návojský, Dominik Orolín,   Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 2  Peter Gajdoš, Roman Pilek

   Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 26:

BERIE NA VEDOMIE:  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu Obce Michal nad    Žitavou, na rok 2018

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 27:

SCHVAĽUJE:  Rozpočet Obce Michal nad Žitavou na rok 2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 28:

 1. SCHVAĽUJE: Odmeny pre všetkých poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2017 vo
                          výške 140,- Eur, okrem poslanca p. Dominika Orolína  zo zákonného
                          dôvodu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

 

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 1. SCHVAĽUJE: Navýšenie platu hlavnej kontrolórky obce vo výške 8% k základnému platu,

                      ako odmena za rok 2017, s účinnosťou od 1.1.2018 do 31.12.2018

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

                                                                        Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 29:

 1. BERIE NA VEDOMIE:
 2. Informácia o riešení neudržiavaných pozemkoch
 3. Informácia o streche KD
 4. Informácia o vlakovej zástavke
  d. Informácia o postupe pri zistení zrazenej zvery v okolí obce
 5. Informácia o liste p. Sarkóczy B.
 6. Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2018
 7. Plán podujatí na rok 2018  
 8. Informácia o MAS Cedron - Nitrava

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 1. 2. NESCHVAĽUJE:     Podanie projektu na zberný dvor v roku 2018, za cca 2.490,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Švec Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

V Michale nad Žitavou, dňa 14.12.2017