U Z N E S E N I E
                        z 22 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 15.2.2018
                                   Obecné zastupiteľstvo na 22.  zasadnutí prerokovalo:

Číslo bodu:
2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrolu uznesenia z  21. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
5.  Správu o finančnom stave účtu MŠ,ŠKD,ŠJ na konci roka 2017 a vývoja financií v obci za
      posledné roky.
6.  Finančnú správu za 4. štvrťrok 2017 , správu o stave obecných účtov k 31.12.2017,
     plnenie príjmov a výdavkov v roku 2017 a inventarizáciu za rok 2017.
7.  Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za rok 2017
      a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2018
8.   Schválenie záložnej č. 0195 – PRB/2015/Z, stavba bytový dom s.č. 290
9.   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou č. 1/2018, o parkovaní vozidiel
      na verejných priestranstvách v obci.
10. Zámer odpredaja pozemku p.č. 507/63, orná pôda v katastri Michal nad Žitavou,
       verejnou súťažou.
11. Podmienky verejnej súťaže, na odpredaj pozemku p.č. 507/63, orná pôda v katastri
      Michal nad Žitavou.
12. Zámer odpredaja pozemku p.č. 119/5, 119/7 zastavané plochy a budovy – sklad s.č. 442
       / stará sýpka / v katastri Michal nad Žitavou
13. Podmienky verejnej súťaže, na odpredaj pozemku p.č. 119/5, 119/7 zastavané plochy
       a budovy – sklad s.č. 442 / stará sýpka / v katastri Michal nad Žitavou.
14. Správu o možnosti podania projektu, na lepšie využitie drobného stavebného odpadu.
15. Poslanecký návrh, na odkúpenie časti pozemku parcela registra ,,E“ 410/111
16. Návrh na odkúpenie pozemku parcela registra ,,C“ p.č. 181/13, 181/9, 181/6, 181/7,
       181/1.
17. Správu o vyhodnotení činnosti tlakovej kanalizácie a hospodárení v odpadovom
       hospodárstve Obce Michal nad Žitavou za rok 2017.
18. Výstavbu chodníka na novej ulici za MŠ
19. Výzvu na odstránenie vzdušného vedenia pri pozemkoch p.č. 491/1 a 491/43, rodinný
      dom s.č. 158.

 1. a./ návrh na vyradenie obecného majetku – kosačka Husqvarna a 8 stoličiek
  b./ odpoveď na list 29/2018, časový termín údržby drevín zasahujúcich do verejného
  priestranstva
          c./ žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 119/7

 

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 22. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –   Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za:   Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE: Kontrola uznesenia z 21. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                     Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –   Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 5    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 5
BERIE NA VEDOMIE:  Správu o finančnom stave účtu MŠ,ŠKD,ŠJ na konci roku 2017 a vývoja
                                      financií v obci za posledné roky.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za:      Peter Gajdoš, Dominik Orolín,  Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania:  0
 

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 6

Berie na vedomie:  Finančnú správu za 4. štvrťrok 2017 , správu o stave finančných účtov  
     k 31.12.2017, plnenie príjmov a výdavkov za rok 2017 a inventarizáciu za
     rok 2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –  Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 5 -   Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 7

 1. BERIE NA VEDOMIE : Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal
  nad Žitavou za rok 2017.
 2. SCHVAĽUJE: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Michal nad
                                        Žitavou na I. polrok 2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –   Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 5     Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 8: 

SCHVAĽUJE:          Záložnú zmluvu č. 0195 – PRB/2015/Z, stavba bytový dom s.č. 290

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 5     Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 9:

SCHVAĽUJE:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou č. 1/2018, o parkovaní
                        vozidiel na verejných priestranstvách v obci.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť–   Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 5    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 10:

             SCHVAĽUJE:

 1. Zámer odpredaj obecného pozemku parcely č. 507/63, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 2646,0 m², druh pozemku orná pôda. Vlastníkom uvedeného pozemku je Obec Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095.
 2. Spôsob predaja – obchodná verejná súťaž, podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a odsek 1 písm. a/, odsek 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 3. Zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a to v nasledovnom zložení: poslanci obecného zastupiteľstva – Peter Gajdoš, Jozef Zrubec, Emil Návojský, Martin Zábranský, Martin Švec, Roman Pilek , Dominik Orolín.

Tajomník a zapisovateľ komisie: Ing. Peter Porubský.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –     Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

 

Hlasovali za: 3       Dominik Orolín, Roman Pilek,  Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 1   Peter Gajdoš
Zdržali sa hlasovania
:  1  Martin Zábranský

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 11

 SCHVAĽUJE :  Podmienky obchodnej verejnej súťaže, na odpredaj obecného pozemku parcely č. 507/63, druh pozemku orná pôda, vo výmere 2646,0 m², číslo Listu vlastníctva 1, parcely registra „C“, evidovaného na katastrálnej mape v katastrálnom území Michal nad Žitavou. Vlastníkom uvedeného pozemku je Obec Michal nad Žitavou, IČO: 00309095, Michal nad Žitavou č. 160, Slovenská republika.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 3    Dominik Orolín,  Roman Pilek,  Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 2  Peter Gajdoš, Martin Zábranský

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 12:

 1. SCHVAĽUJE: Zámer odpredaj obecného pozemku parcely č. 119/5, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 125,0 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, obecného pozemku parcely 119/7, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 1097,0 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Stavby – sklad

s.č. 442 na parcele č. 119/5. Vlastníkom uvedených pozemkov a stavby je Obec Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095.

 1. Spôsob predaja – obchodná verejná súťaž, podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a odsek 1 písm. a/, odsek 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 2. Zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a to v nasledovnom zložení: poslanci obecného zastupiteľstva – Peter Gajdoš, Jozef Zrubec, Emil Návojský, Martin Zábranský, Martin Švec, Roman Pilek , Dominik Orolín.

Tajomník a zapisovateľ komisie: Ing. Peter Porubský.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –   Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 4    Dominik Orolín, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
:  1   Peter Gajdoš

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 13:

 

 SCHVAĽUJE :  Podmienky obchodnej verejnej súťaže, na odpredaj obecných pozemkov a stavby, parcely č. 119/5, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 125,0 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Obecného pozemku parcely 119/7, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 1097,0 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Stavby – sklad s.č. 442 na parcele č. 119/5 zastavaná plocha.  Vlastníkom uvedeného pozemku je Obec Michal nad Žitavou, IČO: 00309095, Michal nad Žitavou č. 160, Slovenská republika.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 4     Dominik Orolín,  Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
:  1  Peter Gajdoš

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 14:

BERIE NA VEDOMIE:  Informáciu o možnosti podania projektu, na zlepšenie využitia drobného stavebného odpadu, výstavbou zberného dvora v areáli skládky KO.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za:      Peter Gajdoš, Dominik Orolín,  Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania:  0
 

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 15:

SCHVAĽUJE:   odkúpenie časti pozemku parcela registra ,,E“ par. číslo 410/111, LV 109,
  k.ú. Michal nad Žitavou, orná pôda, cca 2300 m2, za cenu 0,7389 Eur/ m2.
  Majiteľkou uvedeného pozemku podľa listu vlastníctva je p. Magdaléna      Oškerská r. Krčmárová, Michal nad Žitavou č. 164.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za:      Peter Gajdoš, Dominik Orolín,  Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania:  0
 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 16:

SCHVAĽUJE: odkúpenie pozemkov uvedených na liste vlastníctva č. 1173, parcely registra
                       ,,C“ evidované na katastrálnej mape p.č. 181/1 zastavaná plocha a nádvoria,
                       504 m², p.č. 181/6 zastavaná plocha a nádvoria,  175 m², p.č. 181/7 zastavaná
                       plocha a nádvoria, 46 m², p.č. 181/9 zastavaná plocha a nádvoria, 99 m²,
                       p. č. 181/13 ostatná plocha, 25 m².  v katastrálnom území Michal nad Žitavou.
                       Celková výmera pozemkov je spolu 849,0 m² a cena je určená dohodou na
                       7.740,- eur, čo predstavuje 9,12 Eur / m²,
                       Vlastníkom uvedených pozemkov je Pečimútová Emília, r. Vaškovičová, Michal
                       nad Žitavou č. 262.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –  Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za     Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

 

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 17:

BERIE NA VEDOMIE:  Správu o činnosti tlakovej kanalizácie za rok 2017a jej finančnom
 zúčtovaní. Správu o finančnom stave pri likvidácii komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu a separovaného zberu za rok 2017. 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za:      Peter Gajdoš, Dominik Orolín,  Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania:  0
 

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 18:

SCHVAĽUJE:       Výstavbu chodníka na novej ulici za MŠ v predpokladanej hodnote
                             10 808,00 Eur, podľa priloženého rozpočtu a projektovej dokumentácie.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za:      Peter Gajdoš, Dominik Orolín,  Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania:  0
 

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 19:

BERIE NA VEDOMIE:  Výzvu k odstráneniu vzdušného vedenia, pri p.č. 491/1 a 491/43

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za:      Peter Gajdoš, Dominik Orolín,  Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania:  0
 

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 20. A-1/,   A -2/

A 1/  SCHVAĽUJE:   Vyradenie kosačky  Husqarna 345, dátum nadobudnutia dňa 14.4.2015,
                                    nadobúdacia cena 489,0 Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za:      Peter Gajdoš, Dominik Orolín,  Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania:  0
 

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

A 2/  SCHVAĽUJE:  Vyradenie 8 ks železných stoličiek čalúnených červenej farby, dátum
                                   nadobudnutia neznámy, súčasná cena cena 0,0 Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za:      Peter Gajdoš, Dominik Orolín,  Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania:  0
 

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 20 B:

BERIE NA VEDOMIE:   Odpoveď na list sp. zn. 29/2018,  žiadosti Obce Michal nad Žitavou   o zaslanie harmonogramu ostrihania drevín, presahujúcich na verejné priestranstvo.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za:      Peter Gajdoš, Dominik Orolín,  Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania:  0
 

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 20 C:

 NESCHVAĽUJE:  Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku p. č. 119/7, zastavané
plochy a nádvoria, v požadovanom rozsahu žiadateľom, ale SCHVAĽUJE
rozšírenie priestoru pred vstupnou bránkou, uvedenom na
geometrickom pláne č. 32/18 o plochu s rozmermi 16,35 m x 2,56 m. 
Verejný priestor pred vstupnou bránkou do nehnuteľnosti žiadateľa tak
 bude mať rozmery cca 16,35 m x 5,0 m, to je 81,75 m².

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: päť –    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za:      Peter Gajdoš, Dominik Orolín,  Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania:  0
 

 

 

V Michale nad Žitavou, dňa 16.2.2018