U Z N E S E N I E
                        z 23 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
                                                               zo dňa 12.4.2018
                                   Obecné zastupiteľstvo na 23.  zasadnutí prerokovalo:
Číslo bodu:
2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrolu uznesenia z  22. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
5.  Správu o finančnom stave účtu MŠ,ŠKD,ŠJ na konci februára 2018 a vývoja financií v obci
      za posledné roky.
6.  Finančnú správu za 1. štvrťrok 2018 , správu o stave obecných účtov k 31.3.2018,
     plnenie príjmov a výdavkov za 1. štvrťrok 2018.
7.  Kúpnopredajnú zmluvu, o odpredaji obecnej parcely p.č. 507/63 – orná pôda,
      kupujúcemu Kmeťovi M.
8.   Žiadosť p. Horníka J. o prístup k informáciam.
9.   Prevádzkový poriadok športového areálu.
10. Správu komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2017
11. Podmienky na odpredaj pozemku p.č. 119/5, 119/7 a budovy sklad s.č. 442 v katastri
       Michal nad Žitavou.
12. Nájomnú zmluvu na pozemok v areáli skládky, pre firmu Color Centrum SH, s.r.o.
13. Plat starostu obce.
14. Ponuku firmy EKSO, s.r.o. Nové Zámky, na zámenu pozemkov získaných v dražbe, za iné
       obecné pozemky.
15. Informáciu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. o záujme výstavby vysokorýchlostného
       internetu v obci Michal nad Žitavou a žiadosť s umiestnením antény na streche KD.
16. Žiadosť Garant Autoservisu , s.r.o. Michal nad Žitavou o vybudovanie parkoviska.


 

 

 

 

 

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 23. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 7     Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE: Kontrola uznesenia z 22. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                               Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 7    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 5

Berie na vedomie –  Správu o finančnom stave účtu MŠ,ŠKD,ŠJ na konci februára 2018
                                   a vývoja financií v obci za posledné roky a 1. štvrťrok 2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

 

Počet prítomných poslancov: sedem – Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

 

Hlasovali za: 7   Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 6

Berie na vedomie:  Finančnú správu obce za 1. štvrťrok 2018 , správu o stave obecných
   finančných účtov k 31.03.2018 a plnenie príjmov a výdavkov obce za rok
  2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

 

Hlasovali za: 7 -  Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,Martin Švec, Emil Návojský

 

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 7:

 1. BERIE NA VEDOMIE:
  Obsah zápisnice o priebehu vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže a výbere najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti, pre Obec Michal nad Žitavou.
 2. SCHVAĽUJE:

Uzavretie kúpnej zmluvy, medzi Obcou Michal nad Žitavou, v zastúpení s Ing. Petrom Porubským, starostom obce a predkladateľom súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou cenou, v rámci obchodnej verejnej súťaže, ktorý odporučila komisia pre obchodnú verejnú súťaž a to s p. Mariánom Kmeťom, bytom Michal nad Žitavou č. 65, na odpredaj pozemku parcely číslo 507/63, druh pozemku orná pôda, vo výmere 2 646 m², v katastrálnom území Michal nad Žitavou, ktorého vlastníkom je Obec Michal nad Žitavou,    IČO: 00309095, za cenu 2 651,- Eur. 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

 

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 8: 

 1. Berie na vedomie: Žiadosť p. Horníka   , v zmysle zákona 211/2000 o slobodnom
                                        prístupe k informáciám a postupuje ju OU Michal nad Žitavou,
                                        Michal nad Žitavou č. 160

 

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

 

Počet prítomných poslancov: sedem –    Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

Hlasovali za: 7    Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 9:

SCHVAĽUJE:  prevádzkový poriadok športového areálu, v Obci Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem–   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

Hlasovali za: 7    Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 10:

             BERIE NA VEDOMIE:

             Správu Komisie na ochranu verejného záujmu, za rok 2017

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem - Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

Hlasovali za: 7 - Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

K bodu č. 11

 1. SCHVAĽUJE :

Ukončenie  obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov p.č. 119/5 a 119/7 a stavby sklad s.č. 442.

 

 1. SCHVAĽUJE:

Inzerciu predaja pozemku p.č. 119/5 a 119/7 a stavby sklad s.č. 442, spolu, za cenu

36 000,0 Eur

 

 1. SCHVAĽUJE :

Rozšírenie rozmerov verejného priestranstva, pred nehnuteľnosťou s.č.65 z dohodnutých 16,35 x 5,0 m, na 16,35 x 6,0 m.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

 

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

K bodu č. 12:

SCHVAĽUJE: 
Nájomnú zmluvu na pozemok v areáli skládky s firmou Color Centrum SH, s.r.o. Topoľčianky, prevádzka Michal nad Žitavou č. 151

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

Hlasovali za: 7 -    Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš  

 

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 13:

 

 BERIE NA VEDOMIE :  Informáciu o plate starostu obce.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

 

Počet prítomných poslancov: sedem –   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

Hlasovali za: 7 -   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

 

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

K bodu č. 14:

 1. Berie na vedomie:

      Informáciu o ponuke firmy EKSO s.r.o. Nové Zámky, na zámenu pozemkov    
      v intraviláne obce, ktoré firma získala v dražbe, za iné obecné pozemky.

 1. Schvaľuje:
  Zámenu pozemkov, za pozemky :


 Parcelné číslo                                                    Výmera m2                                  Cena na dražbe
  10/2         chodník pri parku                         340,0                                       438,60 eur
  11/200    
chodník pri parku a Jednote       142,0                                       170,28 eur
  11/100    
chodník pri hlavnej ceste              44,0                                          56,76 eur

     5/1          časť cintorína, pri žel. stanici - 1003,0                                     1293.87 eur

                       Spolu:                                       1529,0 m2                                 1959,51 eur 

  

 časť pozemkov parcelné čísla:

  Parcelné číslo             Výmera m2                                              List vlastníctva číslo

   344/38               22 578,0 trvalé trávne porasty                       1127

 

a to 10 000,0 m2  

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

Hlasovali za: 6   Emil Návojský,  Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

 

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 1   Dominik Orolín

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

 

K bodu č. 15 a:

 1. BERIE NA VEDOMIE: Informáciu o zámere firmy Slovak Telekom, a.s. o zámere plánovanej výstavby vysokorýchlostného internetu.
 2. SHVAĽUJE: žiadosť o súhlas s umiestnením antény veľkosti priemeru 300 mm na streche KD

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

Hlasovali za: 7   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

 

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 15 b:

 1. SCHVAĽUJE :  Výstavbu parkovacích miest pred  Garant autoservis, s.r.o. na hlavnej ulici v Obci Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

Hlasovali za: 6    Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Peter Gajdoš

 

 

Hlasovali proti: 1    Emil Návojský
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......