Vytlačiť

U Z N E S E N I E
z 24 .  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou

zo dňa 3.5.2018
   Obecné zastupiteľstvo na 24.  zasadnutí prerokovalo:Číslo bodu:
2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrolu uznesenia z  23. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
     úradu od  posledného obecného zastupiteľstva
5.  Správu o finančnom stave účtu MŠ,ŠKD,ŠJ na konci marca 2018 a vývoja financií v obci
      za posledné roky.
6.  Výzvu na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
      a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej  výchovy
      formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 a výšku
      finančnej spoluúčasti obce na realizácii daného projektu. 

  1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku číslo parcely 507/12 v katastrálnom území Michal nad Žitavou.


 

 

 

 

 

K bodu č. 2

SCHVAĽUJE:  Program rokovania 24. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –   Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 7     Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 4

BERIE NA VEDOMIE: Kontrola uznesenia z 23. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                     Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 7    Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 5
BERIE NA VEDOMIE:
  Správu o finančnom stave účtu MŠ,ŠKD,ŠJ na konci marca 2018
                                         a vývoja financií v obci za posledné roky .

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 7   Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 6

SCHVAĽUJE:   Finančnú spoluúčasť obce na projekte Ministerstva školstva, vedy,    
  výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
  telesnej a športovej  výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
  výstavby novej telocvične na rok 2018 a výšku finančnej spoluúčasti obce
  na realizácii daného projektu vo výške 25 %, čo predstavuje finančnú
  čiastku 6283,00 Eur.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 7 -  Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

K bodu č. 7

SCHVAĽUJE:        Prípravu obchodnej verejnej súťaže na odpredaj parcely č. 507/12, záhrada, 2228 m², v katastrálne územie Michal nad Žitavou, ktorej vlastníkom je Obec Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem –  Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 7 -  Dominik Orolín, Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................