OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU 

941 61 M i c h a l n a d Ž i t a v o u č. 160

U Z N E S E N I E

z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

zo dňa 12.3.2015.

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 3. riadnom zasadnutí prerokovalo:

 

 1. Kontrolu uznesenia z 2. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

 2. Upozornenie prokurátora na porušenie zákona o majetku obcí, zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 3. Informáciu o  vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku ku dňu 31.12.2014 v zmysle príkazu riaditeľky ZŠ s MŠ v Michale nad Žitavou.

 4. Inventarizáciu majetku a záväzkov obce za rok 2014.

 5. Návrh VZN obce Michal nad Žitavou č. 1/2015 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole.

 6. Návrh VZN obce Michal nad Žitavou č. 2/2015, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 7. Žiadosť Základnej školy s Materskou školou Michal nad Žitavou na úpravu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu.

 8. Žiadosť Základnej školy s Materskou školou v Michale nad Žitavou na úpravu čiastočnej úhrady režijných nákladov na stravovanie žiaka v školskej jedálni.

 9. Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2015.

 10. Žiadosť o finančný príspevok do školskej jedálne na opravu elektrických spotrebičov.

 

 

A. SCHVAĽUJE: 1. Program rokovania 3. obecného zastupiteľstva.

 2. Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou, na ochranu verejného záujmu , podľa ústavného zákona č. 357/2004

v zložení: Gajdoš Peter za Kresťansko demokratické hnutie

Zábranský Martin za Smer sociálna demokracia

Pilek Roman za nezávislých poslancov

 

 1. Návrh VZN obce Michal Žitavou č. 1/2015, o čiastočnej úhrade výdavkov v materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole.

 2. Návrh VZN obce Michal nad Žitavou č. 2/2015, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. So zmenou v § 7, t.j. sadzba za jednu 110 litrovú smetnú nádobu komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov je 2,- Eurá.

 3. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou na úpravu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, v zmysle žiadosti na 4,- Eurá, s účinnosťou od 1.4.2015.

 4. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou na úpravu čiastočnej úhrady režijných nákladov na stravovanie žiaka v školskej jedálni, v zmysle žiadosti na 3,- Eurá na jeden mesiac. Vylúčiť zo žiadosti, v prípade neprítomnosti žiaka viac ako 10 dní, sa poplatok pomerne upraví. Poplatok teda na úhradu režijných nákladov je 3,- Eurá na jeden mesiac, s účinnosťou od 1.4.2015.

 5. Plán obecných zastupiteľstiev.

 6. Finančný príspevok 253,- Eur na opravu elektrických spotrebičov, pre školskú jedáleň.

 

 

B. VOLÍ:

 1. Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve Michal nad Žitavou: Martina Zábranského.
C. BERIE NA VEDOMIE: 1. Správu z plnenia uznesenia z 2. Obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

 2. Upozornenie prokurátora na porušenie zákona o majetku obcí, zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 3. Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2014.

 4. Správu o inventarizácii majetku a záväzkov obce za rok 2014.

 5. Správu o pripravovaných akciách k 70. výročiu oslobodenia obce a k 70. Výročiu víťazstva nad fašizmom.Ing. Peter Porubský

starosta obceV Michale nad Žitavou, dňa 12.3.2015