OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU

 

              941 61    M i c h a l     n a d     Ž i t a v o u    č. 160

 

 

U Z N E S E N I E

zo  4.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

 zo dňa 25.3.2015.

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 4.  zasadnutí prerokovalo:

 

1.      Kontrolu uznesenia z 3. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

2.      Schválenie vstupu obce Michal nad Žitavou a zaradenie svojho územia do miestnej akčnej skupiny Mikroregión CEDRON

3.      Poverenie starostu obce Michal nad Žitavou, konať v právnej veci medzi obcou Michal nad Žitavou a p. Helenou Nagyovou – bývalou starostkou obce, o vrátenie časti prijatého platu.

4.      Žiadosť hlavnej kontrolórky obce, ako konať ohľadom predmetov, ktoré neboli nájdené pri  fyzickej inventúre dňa 11. – 12. 12.2014.

 

 

A.  SCHVAĽUJE:

 

1.      Program rokovania 4. obecného zastupiteľstva.

2.      Obec Michal nad Žitavou schvaľuje vstup obce a zaradenie svojho územia do miestnej akčnej skupiny Mikroregión CEDRON ku dňu 25.3.2015

 

B. POVERUJE:

1.      Starostu obce Michal nad Žitavou Ing. Petra Porubského, zastupovaním obce v akčnej skupine Mikroregión CEDRON od  25.3.2015

2.      Starostu obce Michal nad Žitavou, konať v právnej veci medzi obcou Michal nad Žitavou a p. Helenou Nagyovou, bývalou starostkou obce, o vrátenie časti prijatého  platu, vo funkčnom období 2010 – 2014. Vyzvať listom p. Nagyovú Helenu – bývalú starostku obce, nech sa k danej situácii vyjadrí, zaujme svoje stanovisko a navrhne riešenie.

3.      Zaslať list p. Helene Nagyovej – bývalej starostke obce, aby podala vysvetlenie, kde sa nachádzajú originálne stoličky a kreslá zo sobášnej sieni, z budovy starej pošty a na základe akého dokumentu boli dané stoličky a kreslá vyradené a fyzicky odstránené.


C.
BERIE NA VEDOMIE:

 

1.      Správu z plnenia uznesenia z 3. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

 

 

 

                                                                                              Ing. Peter Porubský

                                                                                                   starosta obce

 

 

V Michale nad Žitavou, dňa 25.3.2015