U Z N E S E N I E

z 5.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

 zo dňa 14.5.2015.

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 5.  zasadnutí prerokovalo:

 

 

1.      Kontrolu uznesenia z 4. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

2.      Správu komisie na ochranu verejného záujmu.

3.      Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2014.

4.      Správu nezávislého audítora za rok 2014.

5.      Záverečný účet obce za rok 2014.

6.      Pnenie príjmov a výdavkov obce za 1.štvrťrok 2015.

7.      Platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

8.      Vymenovanie komisie na vyhodnocovanie ponúk, pri verejnom obstarávaní.

9.      V bode rôzne:

a)      Stav obecných účtov k 1.1.2015, k 31.3.2015 a k 7.5.2015,

b)      Iniciatívu poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce pri udržiavaní poriadku a čistoty v obci,

c)      žiadosť miestneho spolku červeného kríža,

d)      informáciu o zmluve – kamerový systém,

e)      žiadosť p.  Štefana Bystrického o prejednanie splnomocnenia,

f)       výšku úhrady za stravné lístky pre zamestnancov obecného úradu,

g)      vyradenie kosačky Sprint 2000,

h)      vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce,

i)        určenie rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce,

j)        žiadosť Jozefa Zrubca o zvolanie a jednanie Komisie územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku,

k)      správu o hospodárení Základnej školy s Materskou školou za rok 2014.

 

 

 

 

 

 

A.  SCHVAĽUJE:

 

1.      Program rokovania 5. obecného zastupiteľstva.

2.      Záverečný účet obce za rok 2014.

3.      Platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, vypracovaného v roku 2008, na programovacie obdobie 2008 – 2017,  do konca roku 2015.

4.      Komisiu na vyhodnocovanie ponúk, pri verejnom obstarávaní, v zložení:

Ing. Peter Porubský - starosta, Peter Gajdoš – zástupca starostu, Dominik Orolín – predseda komisie územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku.

5.      Vyúčtovanie dotácie obce miestneho spolku Červeného kríža za rok 2014, s výhradou, že už v budúcnosti sa takéto pochybenia nebudú akceptovať.

6.      Príspevok vo výške 55% z ceny stravného 3,20 na stravný lístok pre zamestnanca obecného úradu.

7.      Na návrh starostu obce, vyradenie kosačky Sprint 2000 z evidencie a fyzického stavu, v zmysle vyraďovacieho protokolu zo dňa 15.5.2015.

 

B.   VYHLASUJE:

1.      Voľby hlavného kontrolóra obce Michal nad Žitavou na 25.6.2015 o 17,30 hod

 

 

C.  URČUJE A SCHVAĽUJE:

       1. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce na obdobie od 1.7.2015 do 30.6.2021 na úväzok 0,11

 

D. POVERUJE:

1. Predsedu komisie Územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia
       a ochrany verejného poriadku, k zvolaniu zasadnutia komisii a prejednaniu žiadosti
       poslanca Jozefa Zrubca.


 D.
BERIE NA VEDOMIE:

 

1.      Správu z plnenia uznesenia zo  4. obecného zastupiteľstva,  správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva a správu o odstránení havarijného stavu strechy a nosnej konštrukcie na viacúčelovej budove.

2.      Správu komisie na ochranu verejného záujmu.

3.      Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, k záverečnému účtu obce za rok 2014.

4.      Správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou za rok 2014.

5.      Plnenie príjmov a výdavkov za 1. štvrťrok 2015.

6.      Informáciu o stave obecných účtov.

7.      Informáciu o iniciatíve poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce pri osvete o čistote obce.

8.      Informáciu o zmluve o externom projektovom manažmente, ohľadom kamerového systému.

9.      Žiadosť p. Štefana Bystrického.

10.  Správu o hospodárení za rok 2014, Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou.

 

 

 

                                                                                              Ing. Peter Porubský

                                                                                                   starosta obce

 

V Michale nad Žitavou, dňa 15.5.2015