U Z N E S E N I E

zo 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

 zo dňa 25.6.2015.

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 6.  zasadnutí prerokovalo:

 

 

1.     Kontrolu uznesenia z 5. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

2.     Úpravu rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2015.

3.     Úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ v Michale nad Žitavou na rok 2015.

4.     Správu komisie na ochranu verejného záujmu predloženú predsedom komisie.

5.     Žiadosť základnej školy s materskou školou v Michale nad Žitavou o odchodné.

 

A.  SCHVAĽUJE:

 

1.     Program rokovania 6. obecného zastupiteľstva.

2.     Úpravu rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2015.

3.     Úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ v Michale nad Žitavou na rok 2015.

4.     Volebnú komisiu na voľby hlavného kontrolóra obce v zložení: Zrubec J.- predseda

                                                                                                     Švec M.

                                                                                                     Zábranský M.

 

B.  URČUJE A SCHVAĽUJE:

       1. spôsob voľby hlavného kontrolóra ako : - tajné hlasovanie

                                                                          

 

 

 

 

C.   VYHLASUJE:

1.     Výsledok volieb hlavného kontrolóra obce Michal nad Žitavou na funkčné obdobie 2015 – 2021, zo dňa 25.6.2015, do uvedenej funkcie bola zvolená:

Ing. Boďová Eva

 

 

D. POVERUJE:

1. Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu p. Zábranského M. aby oslovil listom
    dotknuté osoby, aby do 15 dní, t.j. do 10.7.2015 zjednali nápravu a dodali vyplnené  
    dokumenty v zmysle zákona 357/2004 Z.z., na prejednanie komisii na ochranu verejného  
    záujmu. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti, bude voči uvedeným osobám
     postupované v zmysle ústavného zákona 357/2004 Z.z.  


 E.
BERIE NA VEDOMIE:

 

1.     Správu z plnenia uznesenia z  5. obecného zastupiteľstva,  správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

2.     Správu komisie na ochranu verejného záujmu.

 

F. NESCHVAĽUJE:

     1.  Navýšenie finančných prostriedkov pre Základnú školu s materskou školou, z dôvodu
           vyplatenia odchodného, pri odchode do dôchodku, túto finančnú čiastku treba vyplatiť
           z ušetrených finančných prostriedkov za mesiac júl a august 2015.

 

 

 

                                                                                                Ing. Peter Porubský

                                                                                                     starosta obce

 

V Michale nad Žitavou, dňa 25.6.2015