U Z N E S E N I E

zo 7.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

 zo dňa 13.8.2015.

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 7.  zasadnutí prerokovalo:

 

1.     Kontrolu uznesenia zo 6. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

2.     Správu o stave chránených území.

3.     Správu komisie na ochranu verejného záujmu predloženú predsedom komisie.

4.     Správu o plnení príjmov a výdavkov k 30. 6.2015 a stave účtov k 30.6.2015

5.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015

6.     Návrh na zriadenie fondu opráv domových čerpadiel na tlakovej kanalizácii

7.     Správu o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu, biologického odpadu, separovaného zberu.

8.     Posúdenie možnosti zavedenia t.z. SMS rozhlasu

A.  SCHVAĽUJE:

1.     Program rokovania 7. obecného zastupiteľstva.

2.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015

3.     Návrh na zriadenie fondu opráv domových čerpadiel k 1.1.2016 a prípravu potrebnej dokumentácie k uvedenému dátumu.

 

 B. BERIE NA VEDOMIE:

1.     Správu z plnenia uznesenia zo  6. obecného zastupiteľstva,  správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

2.     Správu o stave chránených území, prednesenú zástupcom Slovenskej ornitologickej spoločnosti Ing. Sádovským M.

3.     Správu komisie na ochranu verejného záujmu, prednesenú predsedom komisie

 p. Zábranským M.

4.     Správu o plnení príjmov a výdavkov k 30.6.2015 a stave účtov k 30.6.2015, prednesenú predsedom komisie financií a hospodárenia s obecným majetkom p. Romanom Pilekom.

5.     Správu o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu, biologického odpadu, separovaného zberu.

 

C. NESCHVAĽUJE:

1.     Zavedenie SMS rozhlasu v obci Michal nad Žitavou.

 

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Peter Porubský

                                                                                                     starosta obce

 

V Michale nad Žitavou, dňa 13.8.2015