U Z N E S E N I E

z 8.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

 zo dňa 15.10.2015.

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 8.  zasadnutí prerokovalo:

 

 

1.     Kontrolu uznesenia zo 7. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

2.     Upozornenie prokurátora ohľadom VZN číslo 2/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

3.     Plat starostu obce v zmysle zákonu NR SR č. 253/1994 Z.z.

4.     Správu o plnení príjmov a výdavkov k 30. 9.2015 a stave účtov k 30.9.2015

5.     Správu o stave pripravenosti ZŠ a MŠ v Michale nad Žitavou v šk.r. 2015/16

6.     Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ v Michale nad Žitavou na rok 2015.

7.     Žiadosť o povolenie výsadby okrasnej zelene

8.     Žiadosť o riešenie pripojenia k internetu občanov obce po zrušení zmlúv firmami       T-Com a Orange.

9.     Žiadosť   o odpredaj obecného pozemku.

10.  Určenie finančného limitu starostovi obce na samostatné rozhodovanie.

 

A.  SCHVAĽUJE:

1.     Program rokovania 8. obecného zastupiteľstva.

2.     Úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ v Michale nad Žitavou, tak že uvedený rozpočet bude v r. 2015 navýšený o čiastku 1050,0 eur.

3.     Finančný limit starostov i obce na samostatné rozhodovanie do 3.000,- eur vrátane.

4.      Prípravu dokumentov na odpredaj obecného pozemku p. Jozefovi Slobodníkovi.

 

 

 

 

 B. BERIE NA VEDOMIE:

1.     Správu z plnenia uznesenia zo  7. obecného zastupiteľstva,  správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

2.     Prejednanie upozornenia prokurátora ohľadom VZN obce č. 2 /2015

3.     Správu komisie financií a hospodárenia s obecným majetkom, o plate starostu obce.

4.     Správu komisie financií a hospodárenia s obecným majetkom o plnení príjmov a výdavkov k 30.9.2015 a stave účtov k 30.9.2015.

5.     Správu o stave pripravenosti ZŠ a MŠ v Michale nad Žitavou v šk. r. 2015/2016

 

C. POVERUJE:

1.     Starostu obce zosúladiť VZN číslo 2/2015  so zákonom.

2.     Vypracovať informačný leták pre občanov obce, že od 1.1.2016 budú všetci majitelia áut a dopravných prostriedkov parkujúcich na priestranstvách s verejnou zeleňou nahlasovaní na políciu.

Od 1.1.2016 bude všetkým občanov skladujúcich stavebný materiál na verejnom priestranstve, bez povolenia obecného úradu a bez platného stavebného povolenia, účtovaný poplatok v zmysle platného VZN za každý kalendárny mesiac.

       3. Riešenie pripojenia k internetu, zorganizovať stretnutie občanov obce s firmou Mobil
           Atak a preverenie možnosti vedenia optických káblov po stĺpoch elektrického vedenia.

 

 

 

                                                                                                Ing. Peter Porubský

                                                                                                     starosta obce

 

V Michale nad Žitavou, dňa 15.10.2015