U Z N E S E N I E

z 9.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

 zo dňa 10.12.2015.

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 9.  zasadnutí prerokovalo:

 

1.      Kontrolu uznesenia zo 8. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

2.      Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2016

3.      Zrušenie všeobecne záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou číslo 9/2014, ktorým sa určujú podmienky chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v obci.

4.      Všeobecne záväzné nariadenia obce Michal nad Žitavou číslo 3/2015, o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016.

5.      Všeobecne záväzné nariadenia obce Michal nad Žitavou číslo 4/2015, o financovaní originálnych kompetencii obce na úseku školstva v roku 2016.

6.      Všeobecne záväzné nariadenia obce Michal nad Žitavou číslo 5/2015, o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách.

7.      Všeobecne záväzné nariadenia obce Michal nad Žitavou číslo 6/2015, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou.

8.      Všeobecne záväzné nariadenia obce Michal nad Žitavou číslo 7/2015, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

9.      Úpravu rozpočtu Základnej školy a Materskej školy v Michale nad Žitavou na rok 2015

10.  Schválenie rozpočtu Základnej školy a Materskej školy v Michale nad Žitavou na rok 2016.

11.   Úpravu rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2015.

12.  Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce pre Emíliu Martišovú vo výške 90,- eur.

13.  Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce pre školskú kuchyňu, na zakúpenie vybavenia vo výške 300,- eur.

14.  Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce pre eRKo Michal nad Žitavou vo výške 300,-  eur.

15.  Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Michal nad Žitavou vo výške 350,-  eur.

16.  Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Michal nad Žitavou č. 30 vo výške 5.000,- eur.

17.  Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce pre TJ Družstevník Michal nad Žitavou vo výške 5.000.- eur.

18.  Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce pre Miestny spolok červený kríž Michal nad Žitavou vo výške 200,-  eur.

19.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Michal nad Žitavou na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.

20.   Rozpočet obce Michal nad Žitavou na roky 2016 – 2018 a návrh rozpočtu na rok 2016.

21.  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2023.

22.  Zriadenie fondu opráv na tlakovú kanalizáciu v obci Michal nad Žitavou.

23.  Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2016.

24.  Informačný leták pre občanov obce, ohľadom verejných priestranstiev.

25.  Výročnú správu obce Michal nad Žitavou za rok 2014.

26.  Žiadosť firmy HYPERNET, s.r.o. Andovce, o súhlas na umiestnenie optických káblov.

27.  Informáciu a ponuku firmy Obecné siete, s.r.o. Nitra o možnosti zriadenia optickej siete v obci, spolu s kamerovým systémom a obecnou televíziou.

 

A.  SCHVAĽUJE:

1.      Program rokovania 9. obecného zastupiteľstva.

2.      Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2016

3.       Zrušenie všeobecne záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou číslo 9/2014, ktorým sa určujú podmienky chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v obci.

4.      Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou číslo 3/2015, o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016.

5.      Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou číslo 4/2015, o financovaní originálnych kompetencii obce na úseku školstva v roku 2016.

6.      Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou číslo 5/2015, o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách.

7.      Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou číslo 6/2015, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou.

8.      Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou číslo 7/2015, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

9.      Úpravu rozpočtu Základnej školy a Materskej školy v Michale nad Žitavou na rok 2015.

10.   Rozpočet Základnej školy a Materskej školy v Michale nad Žitavou na rok 2016.

11.  Úpravu rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2015.

12.  Finančný príspevok z rozpočtu obce pre Emíliu Martišovú, Michal nad Žitavou č. 83, vo výške 90,- eur.

13.  Finančný príspevok z rozpočtu obce pre školskú jedáleň, na zakúpenie vybavenia vo výške 300,- eur.

14.  Finančný príspevok z rozpočtu obce pre mládežnícku organizáciu eRKo Michal nad Žitavou vo výške 300,- eur.

15.  Finančný príspevok z rozpočtu obce pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Michal nad Žitavou vo výške 350,-  eur.

16.  Finančný príspevok z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Michal nad Žitavou č. 30 vo výške 5.000,- eur.

17.  Finančný príspevok z rozpočtu obce pre Telovýchovnú jednotu Družstevník Michal nad Žitavou vo výške 5.000,- eur.

18.  Schvaľuje finančný príspevok z rozpočtu obce pre Miestny spolok červeného kríža Michal nad Žitavou vo výške 200,-  eur.

19.  Rozpočet obce na roky 2016 – 2018, a návrh rozpočtu na rok 2016.

20.   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2023.

21.   Zriadenie fondu opráv na tlakovú kanalizáciu v obci Michal nad Žitavou.

 

 B. BERIE NA VEDOMIE:

1.      Správu z plnenia uznesenia z  8. obecného zastupiteľstva,  správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

2.      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Michal nad Žitavou na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.

3.      Plán obecných zastupiteľstiev.

4.      Informačný leták pre občanov obce, ohľadom verejných priestranstiev.

5.      Výročnú správu obce Michal nad Žitavou za rok 2014.

C. POVERUJE:

1. Starostu obce prejednať možnosti zavedenia optického internetu s aktuálnymi
     záujemcami , firmami  HYPERNET, s.r.o. Andovce, Obecné siete, s.r.o. Nitra prípadne
     iná vhodná firma, pripraviť podmienky súťaže a vybrať vo výberovom konaní komisiou, 
     pre obec najvhodnejšieho investora. 

 

                                                                                              Ing. Peter Porubský

                                                                                                   starosta obce

 

V Michale nad Žitavou, dňa 10.12.2015