U Z N E S E N I E

z 10.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

 zo dňa 11.02.2016

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 10.  zasadnutí prerokovalo:

 

       2.   Schválenie programu rokovania

4.     Kontrolu uznesenia z 9. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu  od posledného obecného zastupiteľstva.

5.     Protest a opatrenia prokurátora, ohľadom Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2011 o udržiavaní čistoty a poriadku v obci Michal nad Žitavou.

6.     Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za rok 2015

7.     Správu o inventarizácii k 31.12.2015 a stave účtov k 31.12.2015

8.     Priamy predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou, zapísanej na LV č. 1127, a to pozemku parcela registra E KN, par. č. 507/102, o výmere 87 m², druh pozemku ostatné plochy, p. Slobodníkovi Jozefovi, Gessayova 2569/18, Bratislava.

9.     V bode Rôzne:

a/ Uznesenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nových Zámkoch, Odbor poriadkovej polície, Obvodné oddelenie Policajného zboru Šurany, ohľadom priestupku p. Nagyovej Heleny, týkajúceho sa svojvoľným nakladaním s obecným majetkom.

b/ Prejednanie a schválenie zmluvy o dielo s firmou Silkat s.r.o. Galanta

 

A.  SCHVAĽUJE:

1./  k bodu č. 2  - Program rokovania 10. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec

Hlasovali za: Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

2./  k bodu č. 5   -  Prejednanie protestu prokurátora – opatrenie prokurátora na zrušenie bodu č. 3,  v časti „A. SCHVAĽUJE“  v uznesení z 9. obecného zastupiteľstva, zo dňa 10.12.2015, na základe práva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec

Hlasovali za: Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

3./ k bodu č. 8 a –   spôsob predaja, podľa zákona 138/1991 Zb o majetku obci, § 9a ods. 8, písmeno e, predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou č. 160, zapísanej na LV č. 1127, a to pozemku parcela registra E KN, par. č. 507/102, o výmere 87 m², druh pozemku ostatné plochy, zameraný geometrickým plánom č. 664/15, zo dňa 18.6.2015, geodetom Attilom Bédim, overený autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Gabriel Ozorai,  p. Slobodníkovi Jozefovi, Gessayova 2569/18, Bratislava.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec

Hlasovali za: Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

,

 k  bodu č. 8 b  -  predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou č. 160, zapísanej na LV č. 1127, a to pozemku parcela registra E KN, par. č. 507/102, o výmere 87 m², druh pozemku ostatné plochy, zameraný geometrickým plánom č. 664/15, zo dňa 18.6.2015, geodetom Attilom Bédim, overený autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Gabriel Ozorai,  p. Slobodníkovi Jozefovi, Gessayova 2569/18, Bratislava, za cenu 0,80 €/m², celková cena pozemku je 69,60 Eur, slovom šesťdesiatdeväť eur 60/100.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec

Hlasovali za: Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

4./  k  bodu č. 9b  - Schválenie zmluvy o dielo s firmou Silkat, s.r.o.  Galanta.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec

Hlasovali za: Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

B. BERIE NA VEDOMIE:

1./ k bodu č. 4  - Správu z plnenia uznesenia zo  9. obecného zastupiteľstva,  správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

2./  k bodu č. 6 - Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za rok 2015.

3./  k bodu č. 7 - Správu o inventarizácii k 31.12.2015 a stave účtov k 31.12.2015

4./ k bodu č. 9a - Uznesenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nových Zámkoch, Odbor poriadkovej polície, Obvodné oddelenie Policajného zboru Šurany, ohľadom priestupku p. Nagyovej Heleny, týkajúceho sa svojvoľným nakladaním s obecným majetkom.

C. VYHOVUJE:

1./  k bodu č. 5 - Vyhovuje sa protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky, č. sp. Pd 206/15/4404-3, zo dňa 30.12.2015, ktorým bude Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 zo dňa 16.3.2011 o udržiavaní čistoty a poriadku v obci Michal nad Žitavou zrušené na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva novým všeobecne záväzným nariadením obce.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec

Hlasovali za: Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

2./ k bodu č. 5 - Vyhovuje sa protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky, č. sp. Pd 208/15/4404-3, zo dňa 13.10.2015, ktorým bude Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 zo dňa 13.8.2014, o určení podmienok chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v obci Michal nad Žitavou, zrušené na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva novým všeobecne záväzným nariadením obce.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec

Hlasovali za: Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................