U Z N E S E N I E

z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

 zo dňa 14.04.2016

 

Obecné zastupiteľstvo na 11.  zasadnutí prerokovalo:

 

Číslo bodu:

2.  Schválenie programu rokovania

4. Kontrolu uznesenia z 10. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva

5. Správu Komisie na ochranu verejného záujmu.

6. Správu o výsledku kontroly v Základnej škole s materskou školou v Michale nad Žitavou za rok 2015.

7. Správa o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu, biologického odpadu, separovaného zberu.

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce  Michal nad Žitavou č. 1/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o udržaní čistoty a poriadku v obci Michal nad Žitavou.

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 2/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 o určení podmienok chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v obci Michal nad Žitavou.

10. Zmluvu o dielo č. Z20165966_Z, medzi Obcou Michal nad Žitavou a OB-BELSTAV s.r.o.,                       023 52 Podvysoká 500, Slovenská republika, na rekonštrukciu administratívnej budovy na spolkovú a komunitnú činnosť.

11. Zmluvu o dielo č. 8/2016, medzi Obcou Michal nad Žitavou a Petrom Smrtnikom Horné Saliby č. 433, 952 03 Horné Saliby, na Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane spracovania štúdií uskutočniteľnosti pre Obec Michal nad Žitavou.

12. Zmluvu o dielo, medzi Obcou Michal nad Žitavou a EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, na realizáciu projektu MK IBV, Michal nad Žitavou.

13. Schvaľovanie členského príspevku do Mikroregiónu Cedron – Nitrava na rok 2016.

14. Finančnú správa za 1. štvrťrok 2016 a správa o stave obecných účtov k 31.3.2016.

15. a./ žiadosť o zabezpečenie verejného osvetlenia

      b./ informácia o stave prác pri zavádzaní optického internetu

A.  SCHVAĽUJE:

1./  k bodu č. 2  - Program rokovania 11. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

2./  k bodu č. 8   - Všeobecne záväzné nariadenia obce Michal nad Žitavou č. 1/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o udržaní čistoty a poriadku v obci Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

3./ k bodu č. 9 -  Všeobecne záväzné nariadenia obce Michal nad Žitavou č. 2/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 o určení podmienok chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v obci Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

4. k  bodu č. 10  -  Zmluvu o dielo č. Z20165966_Z, medzi Obcou Michal nad Žitavou a firmou OB-BELSTAV, s.r.o. Podvysoká č. 500, na rekonštrukciu administratívnej budovy na  spolkovú  a komunitnú činnosť.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman   Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

5./  k  bodu č. 11  - Zmluvu o dielo č. 8/2016, medzi Obcou Michal nad Žitavou a Petrom Smrtnikom Horné Saliby č. 433, 952 03 Horné Saliby, na Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane spracovania štúdií uskutočniteľnosti pre Obec Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

6./  k  bodu č. 12  - Zmluvu o dielo, medzi Obcou Michal nad Žitavou a EUROVIA SK, a.s.
                                        Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  na realizáciu projektu MK IBV, Michal
                                     nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

7./  k  bodu č. 13 -  členský príspevok do Mikroregiónu Cedron – Nitrava na rok 2016, vo výške 1,- Eur na občana obce, to je 665,- eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6

Hlasovali proti: Martin Švec

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

8./  k  bodu č. 15 a - Žiadosť o zabezpečenie verejného osvetlenia, pri rodinnom dome č. 49, Roman Urban a žiadosť Jozefa Maďara ml. pri novostavbe rodinného domu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za:  6

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania:  Peter Gajdoš

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

B. BERIE NA VEDOMIE:

1./ k bodu č. 4  - Správu z plnenia uznesenia zo  10. obecného zastupiteľstva,  správu
                                   o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7

Hlasovali proti:0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

2./  k bodu č. 5 - Správu Komisie na ochranu verejného záujmu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

3./  k bodu č. 6 - Správu o výsledku kontroly v Základnej škole s materskou školou v Michale
                               nad Žitavou za rok 2015.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7

Hlasovali proti:0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

4./ k bodu č. 7 - Správu o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu,
                                        veľkoobjemového odpadu, biologického odpadu, separovaného zberu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

5./  k bodu č. 14 - Finančnú správu za 1. štvrťrok 2016 a správu o stave obecných účtov k 31.3.2016

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

6./  k bodu č. 15 b/ - Informáciu o stave prác pri zavádzaní optického internetu v obci Michal nad Žitavou

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................