U Z N E S E N I E
                        z 12.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

 zo dňa 14.07.2016

Obecné zastupiteľstvo na 12.  zasadnutí prerokovalo:


Číslo bodu:
2.  Schválenie programu rokovania
4.  Kontrolu uznesenia z 11. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od
     posledného obecného zastupiteľstva
5.  Finančnú správu za 2. štvrťrok 2016 a správu o stave obecných účtov k 30.6.2016
6. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015
7.  Plat starostu obce.
8.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016
9.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015
10. Záverečný účet obce za rok 2015
11. VZN č. 3/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
      úhrady v školskej jedálni
.
12. Žiadosť o odpredaja obecného pozemku registra „E“ KN č. 108, p. Jozefovi Boďovi
13. Žiadosť Františka Benča na odpredaj obecného pozemku, parcela registra E, parcelné
      číslo 182/2
14. Upozornenie prokurátora sp. zn.  Pd 206/15/4404-8

15. VZN obce Michal nad Žitavou č. 4/ 2016 o zrušení VZN č. 6/2013 o dočasnom
      obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody
a o  spôsobe  náhradného zásobovania    
      pitnou vodou , odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
16.Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 5/ 2016 o zrušení VZN č.    
      8/2014 o pozemných komunikáciách v obci.
17. Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 6/ 2016 o zrušení VZN z roku
      2002 o verejných priestranstvách, ochrane životného prostredia a zeleni v obci
18. VZN  obce Michal nad Žitavou č. 7/2016 o spôsobe náhradného   zásobovania pitnou
      vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
19. Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou číslo 8/2016 o pravidlách
      času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Michal nad Žitavou.
20. Odpoveď na žiadosť o vybudovanie prístrešku pri železničnej stanici.
21. Informáciu o separovanom zbere po novom, zberovou spoločnosťou Palárikovo.

A.  SCHVAĽUJE:

1./  k bodu č. 2  - Program rokovania 12. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

2./  k bodu č. 7   - Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou na základe zákona  č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov  miest v znení neskorších predpisov, schvaľuje:
podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2016 zvýšenie minimálneho platu starostu o 20%.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

3./ k bodu č. 8  -    plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

 

 

 

4. k  bodu č. 10  -  Záverečný účet obce za rok 2015

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

5./  k  bodu č. 11  -  VZN Obce Michal nad Žitavou č. 3/2016 o určení výšky príspevku
                                           na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za:

Hlasovali proti:

Zdržali sa hlasovania:

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

6./  k  bodu č. 12

 

a)      zámer na odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou         č. 160, IČO: 00309095 zapísaného na liste vlastníctva č. 1127 a to pozemku parcely č. 108,  registra „E“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti,  o výmere 193 m², druh pozemku ostatné plochy, žiadateľovi Jozefovi Boďovi,  Michal nad Žitavou č. 69, za cenu 0,7389 Eur za m², čiže za celý pozemok 142,61 Eur.

 

b)      spôsob predaja, podľa § 9a ods. 8, písmeno e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, s uvedením zdôvodnenia, že sa jedná o časť pozemku, ktorý žiadateľ  Jozef Boďo, Michal nad Žitavou č.69, vlastní aj rodinným domom, a užíva pozemok v celku vyše 30 rokov a pozemok tvorí neoddeliteľnú súčasť areálu rodinného domu s dvorom a záhradou.

Jedná sa len o obecný pozemok vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160,  IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1127, pozemku parcely č. 108,  registra ,,E“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti o výmere 193 m², druh pozemku ostatné plochy.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

                                                                Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

7./  k  bodu č. 13

 

a)      Zámer odpredaj obecného pozemku parcely č. 182/2, registra ,,E“ katastra nehnuteľností, o výmere 1247 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Vlastníkom uvedeného pozemku je Obec Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095.

b)      Spôsob predaja – verejná súťaž, podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a odsek 1 písm. a/, odsek 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

c)      Zloženie komisie na vyhodnotenie verejnej súťaže a to v nasledovnom zložení: poslanci obecného zastupiteľstva – Peter Gajdoš, Jozef Zrubec, Emil Návojský, Martin Zábranský, Martin Švec, Roman Pilek a Dominik Orolín.

                                          

                                  

 Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

8./  k  bodu č. 15  -  Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 4/ 2016,
                                
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad
                                Žitavou číslo 6/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej
                                vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
                                a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp 
                                v obci Michal nad Žitavou.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

9./  k  bodu č. 16  -  Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 5/ 2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad Žitavou č. 8/2014 o pozemných komunikáciách  v obci Michal nad Žitavou.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

10./  k  bodu č. 17  -  Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 6/ 2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Michal nad  Žitavou, z roku 2002 o verejných priestranstvách, ochrane životného prostredia a zeleni v obci.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

11./  k  bodu č. 18Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 7/ 2016 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

12./  k bodu č. 19   - Všeobecne záväzne nariadenie Obce Michal nad Žitavou č. 8/2016 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ...................

 

 

13./  k bodu č. 20 c/   -  vypísanie petície za výstavbu prístrešku pri železnici v Michale nad  Žitavou, namiesto zbúranej budovy železničnej stanici z roku 1949.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. BERIE NA VEDOMIE:

1./ k bodu č. 4  - Správu z plnenia uznesenia z  11. obecného zastupiteľstva,  správu
                                       o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

2./  k bodu č. 5 – Finančnú správu za 2. štvrťrok 2016 a správu o stave obecných účtov 
                                     k 30.6.2016.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

3./  k bodu č. 6 – Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

4./ k bodu č. 7 – Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, berie na vedomie, že na základe uznesenia č. 6/2014 zo dňa 14.12.2014 bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 odsek 2 citovaného zákona so zvýšením o 20 %, pričom na základe § 3 odsek 1 citovaného zákona, starostovi od 1.1.2016 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásený Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

5./  k bodu č. 9 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

                                                      Ing. Peter Porubský, starosta obce   ...........................

 

 

6./  k bodu č. 20

a)      Odpoveď na žiadosť o vybudovanie prístrešku pri železnici.

b)      Správu o separovanom zbere po novom, zberovou spoločnosťou Palárikovo.

c)      Zrealizovať petičnú akciu na budovanie prístrešku pre cestujúcich na železničnej stanici Michal nad Žitavou.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

                                                               Ing. Peter Porubský, starosta obce   ...........................

 

C. VYHOVUJE:

1./ k bodu č. 14  

Vyhovuje sa protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky, č. sp. Pd 206/15/4404-8, zo dňa 10.9.2015, ktorým bude Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania žúmp, zosúladené s platnou legislatívou. S legislatívou bude zosúladené aj Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 8/2004 o pozemných komunikáciách v obci.

Bude zrušené  Všeobecne záväzné nariadenie obce z roku 2002 o verejných priestranstvách, ochrane životného prostredia a zeleni v obci. Vydá sa Všeobecne záväzné nariadenie obce v zmysle ustanovenia § 4 odsek 3  písmeno i/ zákona o obecnom zriadení, upravujúce pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7  (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

 

                                                               Ing. Peter Porubský, starosta obce   ............................