U Z N E S E N I E
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
zo dňa 13.10.2016
Obecné zastupiteľstvo na 13. zasadnutí prerokovalo:


Číslo bodu:
2. Schválenie programu rokovania
4. Kontrolu uznesenia z 12. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od
posledného obecného zastupiteľstva
5. Finančnú správu za 3. štvrťrok 2016 a správu o stave obecných účtov k 30.9.2016
6. Opravu havarijného stavu strechy na MŠ, zmluvu s dodávateľskou firmou a cenu za
realizáciu hydroizolácie strechy.
7. Správu o stave pripravenosti ZŠ a MŠ v Michale nad Žitavou v školskom roku 2016/2017
8. Komunitný plán sociálnych služieb obce Michal nad Žitavou na roky 2015 – 2020.
9. Úpravu rozpočtu obce a základnej školy s materskou školou, z dôvodu úpravy platov
pedagogických zamestnancov MŠ a ŠK od 1.9.2016
10. Odpredaj obecného pozemku registra „E“ KN č. 108, p. Jozefovi Boďovi.
11. Správu o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu
a separovaného zberu za 1. polrok 2016. Informáciu o fonde opráv tlakovej kanalizácie
a oprave čerpadiel k 31.8.2016.

12. Návrh na vyradenie obecného materiálu.
13. Návrh na úpravu cenníka úložného kazeta č.3, skládka stavebného odpadu Michal nad
Žitavou.
14. Právny stav a prevádzkové povinnosti nájomcu na miestnom cintoríne.

15. a. informáciu o dražbe pozemkov v obci Michal nad Žitavou
b. informáciu o regionálnom jesennom jarmoku Mikroregiónu Cedron – Nitrava
c. informáciu pre poslancov obce ohľadom projektu MiniDCOM

 

 

 

 

A. SCHVAĽUJE:

1./ k bodu č. 2 - Program rokovania 13. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

2./ k bodu č. 6 - schvaľuje opravu havarijného stavu strechy MŠ, zmluvu s dodávateľskou firmou Norbert Sčasný – ENES Paučina Lehota 11, cenu za realizáciu hydroizolácie strechy, vo výške 4.909,38 eur.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

3./ k bodu č. 8 - Komunitný plán sociálnych služieb obce Michal nad Žitavou na roky 2015 – 2020.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

 

 

 

 

4. k  bodu č. 9 - a./ úpravu obecného rozpočtu obce na rok 2016

b./ úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

 

5./ k  bodu č. 10 - odpredaj obecného pozemku vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou
č. 160, IČO: 00309095 zapísaného na liste vlastníctva č. 1127 a to
pozemku parcely č. 108, registra „E“ evidované na mape určeného
operátu katastra nehnuteľnosti, o výmere 193 m², druh pozemku
ostatné plochy, žiadateľovi Jozefovi Boďovi, Michal nad Žitavou č. 69,
za cenu 0,7389 Eur za m², čiže za celý pozemok 142,61 Eur.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

6./ k  bodu č. 12

 

  1. zámer na odpredaj obecnej kosačky MTD PRO Powerwd by Kawasaky rok výroby 2004. Za minimálnu cenu 20,- eur. Cena bude určená dražbou, na obecnej internetovej stránke www.michalnadzitavou.sk v období od 14.10.2016 do 20.10.2016. Uvedený materiál sa odpredá záujemcovi s najvyššou ponukou.

 

  1. zámer na odpredaj elektródovej zváračky Asist, rok výroby 2009. Za minimálnu cenu 30,- eur. Cena bude určená dražbou, na obecnej internetovej stránke www.michalnadzitavou.sk v období od 14.10.2016 do 20.10.2016. Uvedený materiál sa odpredá záujemcovi s najvyššou ponukou.

 

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

7./ k  bodu č. 13 - úpravu cenníka úložného, kazeta č.3, skládka inertného odpadu Michal nad Žitavou, vo všetkých charakteristikách odpadu o 1 euro za tonu, od 1.1.2017.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

8./ k  bodu č. 15 a - odkúpenie pozemkov v Obci Michal nad Žitavou, a to uvedených pozemkov:

 

Parcelné číslo výmera m² cena - maximálne

10/2 340 438,60 eur

11/200 142 170,28 eur

11/100 44 56,76 eur

10/3 534 688,86 eur

5/1 1003 1.293,87 eur

--------------------------------------------------------

Spolu: 2063 m² 2.648,37 eur t.j. 1,284 eur/m²

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

B. BERIE NA VEDOMIE:

1./ k bodu č. 4 - Správu z plnenia uznesenia z  12. obecného zastupiteľstva,  správu
o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

2./ k bodu č. 5 – Finančnú správu za 3. štvrťrok 2016 a správu o stave obecných účtov
k 30.9.2016.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

 

3./ k bodu č. 7 – Správu o stave pripravenosti ZŠ s MŠ v Michale nad Žitavou v školskom
roku 2016 – 2017.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

4./ k bodu č. 11 - Správu o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu,
veľkoobjemového odpadu a separovaného zberu za 1. polrok 2016.
Informáciu o fonde opráv tlakovej kanalizácie a oprave čerpadiel
k 31.8.2016.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

5./ k bodu č. 14 – Informáciu o právnom stave pri správe a údržbe miestneho cintorína
obcou, nájomnú zmluvu medzi Rímskokatolíckou cirkvou a Obcou
Michal nad Žitavou, o poriadku pre pohrebisko na miestnom cintoríne.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

6./ k bodu č. 15 – a./ Informáciu o dražbe pozemkov v Obci Michal nad Žitavou, podľa
priloženej dokumentácie + / schvaľuje bod č. 8/
b./ Informáciu o Regionálnom jesennom jarmoku Mikroregiónu
Cedron – Nitrava na salaši Cabaj v obci Cabaj – Čápor
c./ Informáciu pre poslancov obce ohľadom projektu MiniDCOM

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

C. POVERUJE:

1./ k bodu č. 7 - hlavnú kontrolórku obce, kontrolou príjmov a výdajov na originálne
kompetencie podľa mesiacov v Základnej škole s materskou škôlkou, pre
materskú školu, školský klub, školskú jedáleň a správu budov od
1.9.2016. Účtovníčka ZŠ predloží mesačný rozpočet, príjmy + výdavky na
kontrolu podľa položiek, pre uvedené subjekty k 18. nasledujúci mesiac.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................