U Z N E S E N I E
z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
zo dňa 8.12.2016
Obecné zastupiteľstvo na 14. zasadnutí

PREROKOVALO:

Číslo bodu:

2. Schválenie programu rokovania

4. Kontrolu uznesenia z 13. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu od posledného obecného zastupiteľstva

5. Úpravu rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2016

6. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2016

7. Úpravu rozpočtu obce na rok 20168. VZN Obce Michal nad Žitavou č. 9/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017

9. Návrh rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2017

10. VZN Obce Michal nad Žitavou č. 10/ 2016 o financovaní originálnych kompetencií
obce na úseku školstva.

11. Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2017

12. Návrh finančnej spoluúčasti obce na činnosti občianskeho združenia eRko Michal nad Žitavou, na rok 2017

13. Návrh finančnej spoluúčasti obce na činnosti farského úradu Michal nad Žitavou,
na rok 2017

14. Žiadosť ZO SZZP, o presun časti dotácie z roku 2016 na rok 2017

15. Návrh finančnej spoluúčasti obce na činnosti ZO SZZP Michal nad Žitavou, na rok
2017
16. Návrh finančnej spoluúčasti obce na činnosti TJ Michal nad Žitavou, na rok 2017

17. Návrh finančnej spoluúčasti obce na činnosti Miestny spolok ČK Michal nad
Žitavou, na rok 2017

18. Návrh finančnej spoluúčasti obce na činnosti Poľovníckeho združenia Michal nad
Žitavou, na rok 2017

19. Rozpočet Obce Michal nad Žitavou na rok 2017

20. Výročnú správu Obce Michal nad Žitavou za rok 2015 a dodatok správy audítora
o overení výročnej správy

21. V bode rôzne: 1. Informáciu o rozhodnutí Okresného úradu, odbor starostlivosti
o životné prostredie Nové Zámky

2. Plán obecných zastupiteľstiev

3. Návrh odmien poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2016
4. Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku obce za rok 2016

5. Informáciu o zozname uchádzačov na nájomné byty, v bytovom
dome, 8 b.j.

6. Plán separovaného zberu na rok 2017

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 2: Program rokovania 13. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

BERIE NA VEDOMIE:

K bodu č.4: Kontrola uznesenia z 13. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

NESCHVAĽUJE:

K bodu č. 5: Úpravu rozpočtu Materskej školy, Školského klubu detí, Školskej jedálni na rok 2016 vo výške 75.680,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 5: Úpravu rozpočtu Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne na rok 2016 vo výške 73.725,- Eur, s tým, že v roku 2017 bude doplatený reálny rozdiel podľa chýbajúcich finančných prostriedkov na osobné výdavky na originálne kompetencie.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 6: Úpravu rozpočtu Základnej školy na rok 2016

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 7: Úpravu rozpočtu Obce Michal nad Žitavou na rok 2016

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

 

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 8: Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 9/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 rozpočtu

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, , Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 1 (Jozef Zrubec)

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

NESCHVAĽUJE:

K bodu č. 9: Návrh rozpočtu Materskej školy, Školského klubu detí, Školskej jedálne na rok 2017 vo výške 87.662,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 9: Návrh rozpočtu Materskej školy, Školského klubu detí, Školskej jedálne na rok 2017 vo výške 77.400,- Eur s tým, že na 15. Zasadnutí obecného zastupiteľstva sa rozpočet upraví podľa výšky pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z podielových daní.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 10: Všeobecne záväzné nariadenie obce Michal nad Žitavou č. 10/2016 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 11: Návrh rozpočtu Základnej školy na rok 2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 12: Návrh finančnej spoluúčasti obce na činnosti občianskeho združenia eRko Michal nad Žitavou na rok 2017 vo výške 350,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 13: Návrh finančnej spoluúčasti obce na činnosti farského úradu Michal nad Žitavou na rok 2017 vo výške 500,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 14: Žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotnej postihnutých o presunu časti dotácie z roku 2016 vo výške 200,- Eur na rok 2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 15: Návrh finančnej spoluúčasti obce na činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotnej postihnutých na rok 2017 vo výške 350,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 16: Návrh finančnej spoluúčasti obce na činnosti Telovýchovnej jednoty Michal nad Žitavou na rok 2017 na činnosť mužstva seniorov v 6. Lige ObFZ Nové Zámky vo výške 5.000,- Eur a na činnosti žiackeho mužstva vo výške 1.300,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

 

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 17: Návrh finančnej spoluúčasti obce na činnosti Miestneho spolku Červeného kríža Michal nad Žitavou na rok 2017 vo výške 350,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 18: Návrh finančnej spoluúčasti obce na činnosti Poľovníckeho združenia Michal nad Žitavou na rok 2017 vo výške 350,- Eur.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 19: Rozpočet Obce Michal nad Žitavou na rok 2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

BERIE NA VEDOMIE:

K bodu č. 20: Výročnú správu Obce Michal nad Žitavou za rok 2015 a dodatok správy audítora o overení výročnej správy.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

BERIE NA VEDOMIE:

K bodu č. 21: Informáciu o rozhodnutí Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie Nové Zámky.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

BERIE NA VEDOMIE:

K bodu č. 21/2: Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2017

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 21/3: Odmeny pre všetkých poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2016 vo výške 120,- Eur, okrem poslancov p. Dominika Orolína a p. Martina Šveca zo zákonného dôvodu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

SCHVAĽUJE:

K bodu č. 21/4: Navýšenie platu hlavnej kontrolórky obce vo výške 8% k základnému platu, ako odmena za rok 2016, s účinnosťou od 1.1.2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

BERIE NA VEDOMIE:

K bodu č. 21/5: Informáciu o zozname uchádzačov na nájomné byty, v bytovom dome 8 b.j.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

BERIE NA VEDOMIE:

K bodu č. 21/6: Plán separovaného zberu na rok 2017

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: sedem – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................