U Z N E S E N I E
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
zo dňa 16.2.2017
Obecné zastupiteľstvo na 15. zasadnutí prerokovalo:


Číslo bodu:
2. Schválenie programu rokovania
4. Kontrolu uznesenia z 14. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
úradu od posledného obecného zastupiteľstva
5. Finančnú správu za 4. štvrťrok 2016 a správu o stave obecných účtov k 31.12.2016
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Michal nad Žitavou na I. polrok
roku 2017.
7. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za rok
2016
8. Správu komisie na ochranu verejného záujmu, za rok 2016.
9. Správu o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu, veľkoobjemového
odpadu a separovaného zberu za rok 2016.
10. Zúčtovanie nákladov na tlakovú kanalizáciu a schválenie úhrady časti nákladov
z fondu opráv.
11. Návrh zmeny rozpočtu MŠ, Školského klubu detí, Školskej jedálne na rok 2017

12. Zmenu VZN Obce Michal nad Žitavou č.10/2016 o financovaní originálnych
kompetencií obce na úseku školstva. Príloha VZN č.2.
13. Návrh zmeny rozpočtu Základnej školy na rok 2017
14. Návrh zmeny rozpočtu Obce Michal nad Žitavou na rok 2017.
15. Zápis o vykonaní inventarizácie k 31.12.2016, v zmysle zákona 563/91 Zb.
o účtovníctve § 29 a § 30 a ostatných k inventarizácii prislúchajúcich zápisov
k 31.12.2016 a to pohľadávky, stavy účtov, záväzky, pokladničné skontro,
inventúrny súpis majetku, rozpis prírastkov a úbytkov ma účtoch dlhodobého
majetku a drobného hmotného majetku, zostatky na významných súvahových
a podsúvahových účtoch.
16. Odkúpenie pozemku p.č. 509/3 a 509/5 od súkromnej spoločnosti Dan Agro
Holding, s.r.o. Nové Zámky , vo výmere 3275 m²

17. Členstvo v MR Cedron - Nitrava

18. a/ sťažnosť na nedostatočné ozvučenie obce verejným rozhlasom

b./ informáciu o zmene zberu skla, v rámci separovaného zberu

c./ informáciu o pozemku p. č. 181/10 zastavané plochy a nádvoria „pri starej
pošte“

d./ informácia o projekte znižovanie energetickej náročnosti budov, cenová
ponuka na MŠ

A. SCHVAĽUJE:

1./ k bodu č. 2 - Program rokovania 15. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec)

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

2./ k bodu č. 6 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Michal nad Žitavou

na I. polrok 2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

 

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

3./ k bodu č. 10 Úhradu časti nákladov na tlakovú kanalizáciu za rok 2016 z fondu opráv, vo
výške 2.610,- eur.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

4./ k bodu č. 11 Návrh zmeny rozpočtu MŠ, Školského klubu detí, Školskej jedálne na rok 2017

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

5./ k bodu č. 12 Zmenu VZN Obce Michal nad Žitavou č.10/2016 o financovaní originálnych
kompetencií obce na úseku školstva. Príloha VZN č. 2.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

 

6./ k bodu č. 13 Návrh zmeny rozpočtu Základnej školy na rok 2017

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

 

7./ k bodu č. 14 Návrh zmeny rozpočtu Obce Michal nad Žitavou na rok 2017.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

8./ k bodu č. 16 Odkúpenie pozemku parcela č. 509/3 a 509/5 od súkromnej spoločnosti Dan Agro Holding s.r.o. Nové Zámky , vo výmere 3275 m², za cenu 1,0 eur/ m²

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 5 (Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec)

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 1 (Peter Gajdoš)

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

9./ k bodu č. 17 Členstvo v MR Cedron – Nitrava

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 5 (Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec)

Hlasovali proti: 1 (Martin Švec)

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

 

 

 

B. BERIE NA VEDOMIE

1./ k bodu č. 4 Kontrola uznesenia zo 14. Obecného zastupiteľstva a správu o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec)

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

2./ k bodu č. 5 - Finančnú správu za 4. štvrťrok 2016 a správu o stave obecných účtov k 31.12.2016.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec)

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

3./ k bodu č. 7 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za rok 2016

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

 

4./ k bodu č. 8 Správu komisie na ochranu verejného záujmu, za rok 2016.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

 

5./ k bodu č. 9 Správu o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu, veľko-objemového odpadu a separovaného zberu za rok 2016.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

6./ k bodu č. 10 Zúčtovanie nákladov na tlakovú kanalizáciu.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

7./ k bodu č. 15: Zápis o vykonaní inventarizácie k 31.12.2016, v zmysle zákona 563/1991 Zb. o účtovníctve §29 a § 30 a ostatných k inventarizácii prislúchajúcich zápisov k 31.12.2016 a to pohľadávky, stavy účtov, záväzky, pokladničné skontro, inventúrny súpis majetku, rozpis prírastkov a úbytkov na účtoch dlhodobého majetku a drobného hmotného majetku, zostatky na významných súvahových a podsúvahových účtoch.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 6 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

8./ k bodu č. 18: a./ sťažnosť na nedostatočné ozvučenie obce verejným rozhlasom
a obec bude hľadať možnosti ako rozšíriť sieť staníc rozhlasu

b./ informáciu o zmene zberu skla, v rámci separovaného zberu

c./ informáciu o pozemku p.č. 181/10 zastavané plochy a nádvoria –
pri starej pošte

d./ informácia o projekte znižovanie energetickej náročnosti budov ,
cenová ponuka na MŠ

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť – Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali za: 7 (Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Martin Švec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................