U Z N E S E N I E
z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,
zo dňa 20.4.2017
Obecné zastupiteľstvo na 16. zasadnutí prerokovalo:


Číslo bodu:


2. Schválenie programu rokovania
4. Kontrolu uznesenia z 15. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti obecného
úradu od posledného obecného zastupiteľstva
5. Finančnú správu za 1. štvrťrok 2017 a správu o stave obecných účtov k 31.3.2017
6. Plat starostu obce.
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2017 ktorým sa upravujú podmienky
držania psov v obci Michal nad Žitavou.
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku pre
pohrebisko na území obce Michal nad Žitavou.
9. Odpredaj obecného pozemku parcela č. 181/10 registra ,,C“ o výmere 959 m2,
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Michal nad Žitavou.
10. Podmienky obchodnej verejnej súťaže, na predaj obecného pozemku a povinných
príloh.
11. a./ Informáciu starostu obce o zámere firmy EKSO, s.r.o. Nové Zámky
s odkúpenými pozemkami v obci.
b./
Žiadosť pani Evy Wojtysiak, Michal nad Žitavou č.33, o odkúpenie časti
parcely č. 119/2, ktorej vlastníkom je Obec Michal nad Žitavou.

  

 

 

K bodu č. 2:

SCHVAĽUJE - Program rokovania 16. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 6

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

K bodu č. 4:

BERIE NA VEDOMIE - Kontrola uznesenia z 15. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 6

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

K bodu č. 5:

BERIE NA VEDOMIE - Finančnú správu za 1. štvrťrok 2017 a správu o stave obecných účtov
k 31.3.2017

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 6

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

K bodu č. 6:

BERIE NA VEDOMIE - Informáciu o plate starostu obce Michal nad Žitavou.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 6

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

K bodu č. 7:

SCHVAĽUJE : Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017, ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Michal nad Žitavou.


Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 6

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

K bodu č. 8:

SCHVAĽUJE : Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Michal nad Žitavou.

  • s úpravou § 4, ods. 14 : vstup detí do 7 rokov veku ......

  • s úpravou v prílohe k VZN č. 1/2017:

  • poplatok za služby správcu DS za obrad vykonaný v nedeľu a počas sviatkov, nebol určený, tak je nulový.

  • Vstup motorového vozidla na pohrebisko, celodenný vstup, v bude a/ pre súkromné osoby sa ručí, čiže je nulový.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

 

Hlasovali za: 6

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

K bodu č. 9:

SCHVAĽUJE :

  1. Zámer odpredaj obecného pozemku parcely č. 181/10, registra ,,C“ katastra nehnuteľností, o výmere 959,0 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Vlastníkom uvedeného pozemku je Obec Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095.

  2. Spôsob predaja – obchodná verejná súťaž, podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a odsek 1 písm. a/, odsek 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

  3. Zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a to v nasledovnom zložení: poslanci obecného zastupiteľstva – Peter Gajdoš, Jozef Zrubec, Emil Návojský, Martin Zábranský, Martin Švec, Roman Pilek a Dominik Orolín.

Tajomník a zapisovateľ komisie: Ing. Peter Porubský.

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 6

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

K bodu č. 10:

SCHVAĽUJE : Podmienky obchodnej verejnej súťaže, na odpredaj obecného pozemku parcely č. 181/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 959,0 m², číslo Listu vlastníctva 1127, parcely registra „C“, evidovaného na katastrálnej mape v katastrálnom území Michal nad Žitavou. Vlastníkom uvedeného pozemku je Obec Michal nad Žitavou, IČO: 00309095, Michal nad Žitavou č. 160, Slovenská republika.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 4

Emil Návojský, , Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 2 - Peter Gajdoš, Dominik Orolín

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

K bodu č. 11 a:

BERIE NA VEDOMIE : Informácia starostu obce o zámere firmy EKSO, s.r.o. Nové Zámky s odkúpenými pozemkami v obci .

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 6

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................

 

K bodu č. 11 b:

BERIE NA VEDOMIE : Žiadosť Evy Wojtysiak, Michal nad Žitavou č. 33, o odkúpenie časti
obecného pozemku parcely č. 119/2.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali za: 6

Peter Gajdoš, Emil Návojský, Dominik Orolín, Roman Pilek, Martin Zábranský, Jozef Zrubec,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce .......................