Starosta obce Michal nad Žitavou

 
                                                    P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
 
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa bude konať dňa 16. mája 2019 o 17.30 hod. v zasadačke  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 3. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.
 5. Správa komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2018.
 6. Finančná správa za 1. štvrťrok 2019 a správa o stave obecných účtov k 31.04.2019 o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.
 7. Prerokovanie financovania ZŠ po 1. štvrťroku 2019, prerokovanie použitia časti záväzného ukazovateľa rozpočtu, na opravu a údržbu budov.
 8. Prerokovanie financovania MŠ,ŠKD,ŠJ a návrh na úpravu rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ po 1. štvrťroku 2019.
 9. Správa nezávislého audítora pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo  obce Michal nad Žitavou.
 10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou k záverečnému účtu obce za rok 2018.
 11. Záverečný účet obce za rok 2018.
 12. Rôzne: a./ Ohlásenie stavebnej úpravy ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou - ŠKD

            b./ Správa z auditov ŠKD, ŠJ, MŠ                

 1. Diskusia
 2. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia
 3. Záver

 

 

   V Michale nad Žitavou dňa 10.5.2019                                                       Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                            starosta obce