Starosta obce Michal nad Žitavou

                                                    P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
 
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa bude konať dňa 13.augusta 2019 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 4. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.
 5. Správa komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2018.
 6. Finančná správa za 2. štvrťrok 2019 a správa o stave obecných účtov k 30.06.2019 o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.
 7. Stav čerpania rozpočtu ZŠ po 2. štvrťroku 2019 a stav čerpania rozpočtu MŠ,ŠKD,ŠJ  po 2. štvrťroku 2019.
 8. Prerokovanie financovania ŠKD od 1.9.2019 a úväzku vychovávateľky v ŠKD.
 9. Prerokovanie a schvaľovanie VZN 1 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
 10. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zriadenie vecného bremena na obecnej parcele č. 507/60 a žiadosti o odkúpenie pozemku 507/60 , schválenie spôsobu odpredaja a podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 11. Prerokovanie a schvaľovanie POH na roky 2016 – 2020
 12. Prerokovanie a schvaľovanie zámeru, odkúpiť časť pozemku p.č. 508/ 73, na vybudovanie miestnej komunikácie.
 13. Prerokovanie a schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok 2019.
 14. Prerokovanie hospodárenia s komunálnym odpadom v 1. polroku 2019 a činnosti tlakovej kanalizácie v 1. polroku 2019.
 15. Prerokovanie a schvaľovanie financovania položenia asfaltového povrchu na ulici za MŠ
 16. Schválenie zriaďovacej listiny dobrovoľného hasičského zboru, menovanie, zaradenie, ustanovenie, poverenie členov do jednotlivých funkcií.
 17. Prerokovanie zámeru ohľadom skladu s.č. 442 – stará sýpka postavená na p.č. 119/5 a pozemku s.č. 119/7
 18. Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy pre nájomcov v bytovom dome 8 b.j. Michal nad
  Žitavou č. 290, na dobu určitú.
 19. Rôzne:   a. Žiadosť OZ Michalskí Seniori, o zriadenie klubu v starej sobášne sieni.            
 20. Diskusia
 21. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia
 22. Záver

 

   V Michale nad Žitavou dňa 5.8.2019                                                       Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                            starosta obce