OBEC Michal nad Žitavou

 

Č. j. 231/2019                                                            V Michale nad Žitavou , dátum: 30.9.2019.

 

 

oznámenie

 

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 162 ks drevín a 155 m2 krov, ktoré rastú na trase vedenia 2x110kV

 

 

Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti EDWIN s.r.o  zo dňa 11.9.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 162 ks  drevín a 155 m2 krov  druhu – podľa súpisu v žiadosti, ktoré rastú k. ú. Michal nad Žitavou. Žiadosť bola odôvodnená Výstavbou nového 2x110 kV vedenia Nitra Čermáň – Veľký Ďur.

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku    

 

 

nariaďuje

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou a označením stromov na výrub,  sa uskutočnilo v dňoch 19.9.2019 a 27.9.2019

 

 

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania. Dokumenty sú k nahliadnutiu na OU Michal nad Žitavou – starosta obce.  

 

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

                       

 

 

                                                                                         Ing. Peter Porubský

                                                                                               starosta obce

 

                                                                      

 

Doručí sa:  EDWIN s.r.o, Ružová Dolina 10, 821 09 Bratislava

                    Štátna ochrana prírody SR, Mgr. Lengyel Jozef

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (5. Oznámenie o začatí konania.doc)Oznámenie o začatí konania[Oznámenie o začatí konania]48 kB