Oznam o možnosti užívania multifunkčného ihriska ( MI ) s umelou trávou

v Michale nad Žitavou

 

 

V zmysle prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska obce Michal nad Žitavou, schváleného 11.10.2018 na 27. zasadnutí obecného zastupiteľstva, každý užívateľ MI musí mať schválenú zmluvu s prenajímateľom, prevádzkovateľom a správcom MI, čiže s obcou Michal nad Žitavou, v ktorej je určená zodpovedná osoba za užívateľa, že bude dodržiavaný prevádzkový poriadok, v čase, kedy bude využívať uvedený subjekt, fyzická osoba, organizácia alebo právnická osoba multifunkčné ihrisko.

 

Na obecnom úrade treba uhradiť poplatok za užívanie MI v zmysle prílohy č. 1 k prevádzkovému poriadku MI, zároveň  zodpovednú osobu za užívateľa podpíše zmluvu na určité obdobie s prenajímateľom, prevádzkovateľom a správcom MI. Zodpovedá osoba zodpovedá, za bezpečnosť účastníkov počas športových činností na multifunkčnom ihrisku s umelou trávou a aj za prípadné škody vzniknuté počas športovej činnosti na MI.
Daná osoba sa oboznámi s prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska, ktorý je prístupný na tabuli pri MI, na obecnej stránke www.michalnadzitavou.sk a na obecnom úrade  a dbá na jeho dodržiavaní počas športového podujatia na MI.

 

Vstup osôb na multifunkčné ihrisko, bez podpísanej zmluvy s prenajímateľom, prevádzkovateľom a správcom MI, teda bez jeho súhlasu a bez určenia zodpovednej osoby, je v rozpore s prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska, teda je nezákonný !!!

 

 

 

V Michale nad Žitavou, 31.10.2019

 

 

                                                                                                Ing. Peter Porubský
                                                                                                    starosta obce

     

Zoznam subjektov, ktoré mali a majú uzatvorenú zmluvu s prenajímateľom, prevádzkovateľom a správcom multifunkčného ihriska Obcou Michal nad Žitavou.

 

 

Rok 2018/2019:

 

Nájomca a užívateľ

Zodpovedná osoba

Doba prenájmu od:

Doba prenájmu do:

 

 

 

 

OZ Michalský babinec

Ňurcik J.

26.10.2018

30.6.2019

TJ Družstevník Michal nad Žitavou

Urda I.

26.10.2018

30.6.2019

ŠK Kmeťovo

Zubek J.

23.11.2018

30.6.2019

OZ Michalský babinec

Švecová V.

14.6.2019

16.6.2019

 

 

Rok 2019/2020:

 

Nájomca a užívateľ

Zodpovedná osoba

Doba prenájmu od:

Doba prenájmu do:

 

 

 

 

OZ Michalský babinec

Ňurcik J.

1.11.2019

31.10.2020

TJ Družstevník Michal nad Žitavou

Urda I.

1.11.2019

31.10.2020

ŠK Kmeťovo

Zubek J.

1.11.2019

31.10.2020

TJ Družstevník Michal nad Žitavou, pred prípravka, prípravka, žiaci

Urda I.

Zrubec J. ml.

1.11.2019

31.10.2020