Výzva na predloženie cenovej ponuky

(v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

 1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov: Obec Michal nad Žitavou

Sídlo: Michal nad Žitavou č. 160, 941 62 Kmeťovo

V zastúpení: Peter Porubský, starosta obce    

IČO: 00309095

DIČ:  2021059414

Elektronická pošta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktné miesto:                     

Obec Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou č. 160, 941 62 Kmeťovo          

           

 1. Predmet zákazky: vymaľovanie vnútorných priestorov budovy Materskej školy  

                       

 1. Názov predmetu zákazky:

Základná škola s Materskou školou Michal nad Žitavou č.276

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

 

 1. Opis predmetu zákazky:

           

Vymaľovanie vnútorných priestorov Materskej školy, čo predstavuje:

 • 1000 – 1200 m2 maľovania stien bielou farbou
 • 200 – 400 m2 maľovanie stien farebne
 • 400 – 500 m2 soklu

 

 

 1. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Na celý predmet

 

 

 1. Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou č. 160, 941 62 Kmeťovo                      

                       

                       

 1. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: júl 2017

                       

 1. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

      Úhrada prebehne v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi realizátorom prác a obcou

 

 1. Podmienky účasti a spracovanie ponuky:

      Oprávnenie vykonávať maliarske práce

           

 1. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk      –    dátum:           19.6.2017          čas:  8:00 hod.

                       

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť (osobne alebo poštou):                     

Ponuky musia byť doručené  elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                                               

Prípadne poštou alebo osobne na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode l. tejto výzvy: Obec Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou č. 160, 941 62 Kmeťovo.                   

                       

 1. Otváranie ponúk:

Dátum a čas otvárania ponúk:                                19.6.2017            čas: 17:00 hod.

Miesto otvárania ponúk:  ako adresa kontaktného miesta uvedená v bode 1      

                       

 1. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena zákazky.

                       

 1. Lehota viazanosti ponúk: 31.7.2017

                       

 1. Ďalšie informácie:

Rokovanie o zmluve bude prebiehať iba s úspešným uchádzačom, preto zasielanie návrhu zmluvy nie je potrebné.               

 1. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?

neprichádza do úvahy.                 

                       

 1. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa.

                       

                       

V Obci Michal nad Žitavou 12.6.2017                                                                   

                                                                                                            štatutár obce

                                                                                                Peter Porubský, starosta obce