VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
k zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, s názvom:


„MK IBV Michal nad Žitavou“
1. Verejný obstarávateľ:
Úradný názov: Obec Michal nad Žitavou IČO: 00309095
Poštová adresa: Michal nad Žitavou 160 PSČ: 941 62
Mesto/obec: Michal nad Žitavou Štát: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Peter Porubský, starosta obce E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.michalnadzitavou.sk
2. Názov zákazky:
„MK IBV Michal nad Žitavou“ – položenie asfaltového povrchu
3. Informácie k zákazke:
3.1. Druh zákazky: stavebné práce
3.2. Postup verejného obstarávania:
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
3.3. CPV kód:
Hlavný predmet 45000000-7 – stavebné práce
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Miesto vykonania diela : Obec Michal nad Žitavou
3.4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 24 200,00 EUR bez DPH
3.5. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 16.09.2019.
Vyhlasovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu na predloženie cenovej ponuky.
3.6. Adresa na doručovanie ponúk:
Obec Michal nad Žitavou

MK IBV Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 160 941 62 Michal nad Žitavou
3.7. Na obálku uchádzač uvedie:
„MK IBV Michal nad Žitavou“ a nápisom „Neotvárať“.

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je
rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a
pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka
skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.).
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, nebudú vyhodnocované
a budú vrátené na adresu uchádzača naspäť neotvorené.
3.8. Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 30.10.2019.
3.9. Rozsah ponuky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a
kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie
predmetu zákazky.
3.10. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
3.11. Predloženie ponuky
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov a taktiež sa neumožňuje súbeh
uchádzača a „iná osoba“, a teda aby uchádzač poskytol svoje kapacity inému uchádzačovi v
tomto postupe alebo vystupoval zároveň ako subdodávateľ inému uchádzačovi. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. poskytol svoje
kapacity inému uchádzačovi alebo je subdodávateľom inému uchádzačovi.
3.12. Typ zmluvy:
Zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov,
zmluva je súčasťou tejto výzvy.
3.13. Lehota vykonania diela: 2 mesiace odo dňa prevzatia staveniska
3.14. Zákaz uzatvorenia zmluvy
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3.15. Výklad pojmov

MK IBV Michal nad Žitavou


„Iná osoba“ – inou osobou je osoba, ktorej kapacity použije uchádzač na preukázanie
podmienok účasti v zmysle bodu 7. Tejto výzvy a prostredníctvom ktorej bude plniť
činnosti na ktoré je možné vykonávať len prostredníctvom preukázaných kapacít

„Subdodávateľ“ – subdodávateľ je osoba, ktorej uchádzač plánuje zadať časť zákazky,

„Mimoriadne nízka cenová ponuka“ -
Cenová ponuka predložená uchádzačom, ktorá je o 20% nižšia oproti určenej PHZ alebo o 15%
nižšia ako priemer aspoň dvoch predložených cenových ponúk

4. Stručný opis zákazky:
4.1. Predmet zákazky spočíva v činnostiach zameraných na rekonštrukciu miestnych ciest
v s tým súvisiacich služieb v zmysle nižšie uvedeného opisu predmetu zákazky. Realizácia
zákazky spočíva z nasledovných činností :

- Vyrovnanie povrchu podložia cesty, pod asfaltový koberec, 836,0 m2 :
- Úprava podkladu komunikácie s prerovnaním a pokládkou kameniva 0 – 32, so zhutnením, 836,0 m2.
Kamenivo 0 – 32 dodá investor. :
- Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,5 do 0,7
kg/m2, 836,0 m2 :
- Betón asfaltový so zhutnením ACp 16, hrúbka 70 mm, 836,0 m2:
- Betón asfaltový so zhutnením ACo 11, hrúbka 40 mm, 836,0 m2:


5. Obsah ponuky
5.1. Súčasťou ponuky sú:
a) Doklady v zmysle bodu 6
b) vyplnený návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy,
c) Uchádzač predloží za stavbyvedúceho min. údaje: osvedčenie stavbyvedúceho s odborným zameraním
vzťahujúcim sa na predmet zákazky – kópia
d) Vyhlásenie o parametroch vydanými autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, v zmysle Vyhlášky č. 162/2013 Z. z. MDVRR SR z 3. júna 2013, ktorou sa
ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.


Výrobca asfaltových zmesí musí splnenie požadovaných parametrov preukázať výsledkami počiatočnej
skúšky typu podľa STN EN 13108-20 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 20:
Počiatočná skúška typu , deklarovať ich vo Vyhlásení zhody a počas výroby ich kontrolovať
podľa plánu kvality a VPK v

MK IBV Michal nad Žitavou

zmysle STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 21: Vnútropodniková
kontrola výroby.
e) podpísanú Zmluvu o dielo s prílohami v zmysle prílohy č. 2
5.2. Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na doplnenie alebo vysvetlenie ponuky, ak z predložených
dokumentov nie je možné určiť splnenie podmienok účasti alebo ponuka nebude obsahovať
všetky náležitosti požadované v článku 6 tejto výzvy.
5.3. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v
slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
úradný preklad do štátneho jazyka.

6. Podmienky účasti,
6.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm.
e) a f) zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením:

6.1.1. V zmysle §32 ods. 1 písm e):
Aktuálny doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky - výpis z obchodného registra,
živnostenský list resp. iný doklad oprávňujúci subjekt na podnikanie v štáte sídla
subjektu – postačuje fotokópia resp. doklad z webovej stránky (napr.
obchodného, živnostenského resp. iného obdobného registra).

6.1.2. V zmysle § 32 ods. 1 písm. f): čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. 3.

Alebo:

6.1.3. Uchádzač môže preukázať splnenie osobného postavenia v zmysle bodov
6.1.1 a 6.1.2 odkazom na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ZVO. Uchádzač
uvedie odkaz (link) na zápis alebo fotokópiu výpisu zo zoznamu.

Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku. Požadované doklady
uchádzač predloží v listinnej alebo elektronickej podobe podľa toho, akou formou ponuku predkladá.

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk - Najnižšia cena s DPH
7.1. Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá
splní podmienky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, náležitosti ponuky a
bude mať najnižšiu cenu.

MK IBV Michal nad Žitavou

7.2. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je
potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno
desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na
viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle
všeobecne platných pravidiel
o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).
7.3. Uchádzač navrhovanú zmluvnú uvedie cenu v zmysle v prílohy č.1 tejto výzvy v
nasledovnom zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
7.4. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s
DPH za celý predmet zákazky.

8. Podmienky vyhodnotenia ponúk
8.1. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú písomne informovaní
o výsledku vyhodnotenia.
8.2. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a po
vyhodnotení ponuky uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí, z hľadiska splnenia požiadaviek na
predmet zákazky, vyhodnotí splnenie podmienok účasti týmto uchádzačom. Ak dôjde k vylúčeniu
uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí tak,
aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti za
predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov.
8.3. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie
podmienky účasti.
8.4. Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr
do 30 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia cenových ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí
neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.

9. Ďalšie informácie
9.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
9.2 Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle §
37 ods. 1 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. V prípade prijatia súťažnej ponuky skupiny dodávateľov nebude verejný
obstarávateľ vyžadovať od tejto skupiny, aby vytvorili právnu formu v zmysle § 37 ods. 2 zákona č.
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednotliví
členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

MK IBV Michal nad Žitavou

V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina
dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý bude podpísaný
oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste
zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude
verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny v celom procese
tohto verejného obstarávania a uvedú adresu, na ktorú bude verejný obstarávateľ zasielať
písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.). Verejný obstarávateľ bude teda komunikovať len
s určeným členom a nie so všetkými členmi skupiny. V prípade, ak uchádzačom bude skupina
dodávateľov v zmysle § 37 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač - skupina bude podpísaný
oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu
zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. V prípade účasti
skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp. ak bude
podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo
overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na
podpis zmluvy s verejným obstarávateľom.
9.3 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky
uvedené v tejto výzve.
9.4 Verejný obstarávateľ je oprávnený zrušiť vyhlásený postup aj v prípade, ak:
- nebude doručená žiadna ponuka alebo bude doručená len jedna ponuka
- bude mať dôvodné podozrenie na porušenie zákona
- predložené ponuky nebudú napĺňať cieľ a požiadavky verejného obstarávateľa
- dôjde k zmene požiadaviek verejného obstarávateľa na zákazku, ktorá je odlišná od podmienok
existujúcim v čase vyhlásenia tejto výzvy a pokračovanie tohto postupu za nezmenených
podmienok by viedlo k neuskutočneniu predmetu zákazky.
- víťazná cena bude neprimerane vyššia ako je predpokladaná hodnota zákazky.
- úspešný uchádzač ani žiaden z ďalších uchádzačov neposkytnú potrebnú súčinnosť
verejnému obstarávateľovi pri podpise zmluvy
- predložená ponuka bude mimoriadne nízka a uchádzač nedostatočne vysvetlil svoju ponuku,

9.5 V prípade zrušenia postupu zadávania zákazky z dôvodu nepredloženia ani jednej ponuky
alebo odmietnutia uzatvorenia zmluvy zo strany uchádzačov, môže verejný obstarávateľ osloviť
hociktorý (jeden) subjekt so žiadosťou o predloženie cenovej na rovnaký predmet zákazky ako je
predmet tejto výzvy. V prípade, ak cenová ponuka predložená osloveným subjektom nebude
neprimerane vyššia od predpokladanej hodnoty zákazky, zadá verejným obstarávateľ tomuto
subjektu zákazku, ktorá je predmetom tejto výzvy.
9.6. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z vyhodnocovania ponúk ak:

MK IBV Michal nad Žitavou
- ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky doklady v zmysle bodu 5, pričom odstránenie tohto
nedostatku nie je možné vykonať prostredníctvom inštitútu
vysvetľovania.
- uchádzač predložil variantné riešenie
- uchádzač nepredložil ponuku na celý predmet zákazky
- uchádzač ani po doručení žiadosti o doplnenie nezaslal verejnému obstarávateľovi chýbajúce
doklady požadované v zmysle bodu 5. tejto výzvy
- predloží mimoriadne nízku cenovú ponuku a jej vysvetlenie nebude verejný obstarávateľ
považovať za dostatočné(bude vzbudzovať pochybnosti z technického a odborného
hľadiska na kvalitu realizácie zákazky)
- nezaslal verejnému obstarávateľovi vyjadrenie k mimoriadne nízkej cenovej ponuke v
lehote uvedenej verejným obstarávateľom
9.7. V prípade, ak úspešný uchádzač nepristúpi k uzatvoreniu zmluvy alebo pred
podpisom zmluvy zo strany verejného obstarávateľa oznámi verejnému
obstarávateľovi, že od zmluvy odstupuje, verejný obstarávateľ vyzve na uzatvorenie zmluvy
uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí za úspešným uchádzačom. Ak ani tento nepristúpi na
uzatvorenie zmluvy, verejný obstarávateľ osloví v poradí ďalšieho uchádzača. Ak žiaden z
uchádzačov nepristúpi k uzatvoreniu zmluvy, verejný obstarávateľ postupuje v zmysle bodu
9.4. a 9.5 tejto výzvy.
10. Podmienky financovania:
10.1. Verejný obstarávateľ na vykonanie predmetu zákazky neposkytuje zhotoviteľovi
preddavky ani zálohové platby. Predmet zákazky je hradený z rozpočtu obce. Lehota splatnosti
faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.


V Nových Zámkoch, dňa: 02.09.2019
....................................................
Mgr. Karin Pénzešová Osoba poverená obstarávaním
Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2 – Zmluva o dielo
Príloha č. 3 - Vzor: Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 1 písm. f)

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (03.0 - Výzva - MK IBV - Michal nad Žitavou.docx.pdf)03.0 - Výzva - MK IBV - Michal nad Žitavou[03.0 - Výzva - MK IBV - Michal nad Žitavou]774 kB
Stiahnuť tento súbor (03.1 - Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria.pdf)03.1 - Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria[03.1 - Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria]161 kB
Stiahnuť tento súbor (03.2 - príloha č. 2 - zml Michal nad Žitavou - MK IBV.pdf)03.2 - príloha č. 2 - zml Michal nad Žitavou - MK IBV[03.2 - príloha č. 2 - zml Michal nad Žitavou - MK IBV]339 kB
Stiahnuť tento súbor (03.3 - Príloha č. 3 - čestné vyhlásenie.pdf)03.3 - Príloha č. 3 - čestné vyhlásenie[03.3 - Príloha č. 3 - čestné vyhlásenie]246 kB