18 Obecné zastupiteľstvo 22.6. 2017

Added on :  23-Jun-2017
Views :  15
Uploaded by :  admin
+ Add To
Embed Iframe

00:00:00 Otvorenie

00:00:30 Schválenie programu rokovania

00:03:47 Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.

00:04:25 Kontrola uznesenia zo 17. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.

00:19:17 Prerokovanie a schvaľovanie VZN č.3/2017 o nájomných bytoch a o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou

00:40:44 Prerokovanie a schvaľovanie nájomcov bytov, v nájomnom dome 8 b.j. Michal nad Žitavou

00:47:16 Správa nezávislého audítora pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou

00:49:31 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou k záverečnému účtu obce za rok 2016

00:53:47 Prerokovanie a schvaľovanie záverečného účtu obce za rok 2016

00:56:20 Prerokovanie a schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za II. Polrok 2017

00:59:55 Prerokovanie a schvaľovanie rozsudku Okresný súd Nové Zámky, medzi žalobcom Obec Michal nad Žitavou a žalovanou Helenou N.

01:06:01 Prerokovanie a schvaľovanie obecnej smernici o prideľovaní obecných nájomných bytov v budove zdravotného strediska.

01:19:16 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.č. 493/17 a 493/18 pri rodinnom dome č. 245

01:29:52 Prerokovanie a schvaľovanie cenovej ponuky na vymaľovanie budovy MŠ s kuchyňou, jedálňou, skladmi a kanceláriami.

01:37:32 Rôzne: a. informácia o prenajatých obecných pozemkoch občanom obce

01:40:35 b. informácia o železničnom prístrešku

01:42:24 c. informácia o riešení protipovodňových opatrení

01:46:39 Diskusia

01:55:23Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.

01:58:13 Záver – budúce akcie