19 Obecné zastupiteľstvo 14.9. 2017

Added on :  15-Sep-2017
Views :  16
Uploaded by :  admin
+ Add To
Embed Iframe

1. Otvorenie, Schválenie programu rokovania 00:00:10
2. Schvaľovanie programu rokovania
3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 00:05:18
4. Čo sa udialo od posledného OZ? 00:05:46
5. Finančná správa za 2. štvrťrok 2017 a správa o stave obecných účtov k 30.06.2017 00:25:47
6. Žiadosť ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou o navýšenie úväzku pre vychovávateľku ŠKD. 00:30:45
7. Schvaľovanie úpravy rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2017
8. Schvaľovanie úpravy rozpočtu ZŠ na rok 2017
9. Úprava rozpočtu obce na rok 2017, z dôvodu úpravy platov pedagogických zamestnancov MŠ a ŠKD, ZŠ od 1.9.2017 01:01:00
10. Schvaľovanie odpredaja obecného pozemku p.č. 493/17 a 493/18 a ceny pozemku, žiadateľom Petrovi a Ivete Kačákovým 01:15:40
11. Správy o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu a separovaného zberu za prvý polrok 2017. 01:19:57
12. Schvaľovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku p.č. 212/102, žiadateľke Jurkáčkovej A. 01:44:44
13. Schvaľovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku p.č. 507/63, žiadateľovi Sojka V. 01:50:00
14. Žiadosť ŽSR o výrub drevín v ochrannom pásme dráhy v k.ú. Michal nad Žitavou 02:09:45
15. Schvaľovanie domového poriadku pre nájomníkov obecných nájomných bytov v obci Michal nad Žitavou č. 290 02:25:00
16. Informácia o železničnom prístrešku pri železničnej trati. 02:27:56
17. Jarmok 02:30:35
18. Cesta 02:32:18
19. Verejné osvetlenie 02:49:50
20. Diskusia 03:04:00
21. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia. 03:22:27
22. Záver a budúce akcie 03:25:14