22. Obecné zastupiteľstvo 15.2. 2018

Added on :  18-Feb-2018
Views :  26
Uploaded by :  admin
+ Add To
Embed Iframe

00:00:01 Otvorenie

00:04:41 Schválenie programu rokovania

00:05:09 Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.

00:06:00 Kontrola uznesenia z 21. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.

00:26:42 Správa o finančnom stave účtu MŠ,ŠKD, ŠJ na konci roku 2017 a vývoja financií v obci za posledné roky.

00:31:08 Finančná správa za 4. štvrťrok 2017 , správa o stave obecných účtov k 31.12.2017, príjmov a výdavkov za rok 2017 a príkaz starostu obce na inventarizácia majetku za rok 2017. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2018.

00:45:18 Prejednanie a schvaľovanie záložnej zmluvy č. 0195 – PRB/2015/Z, stavba bytový dom č.290. Prejednanie a schvaľovanie VZN Obce Michal nad Žitavou č. 1/2018, o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci. Prejednanie a schvaľovanie zámeru odpredaja pozemku p.č. 507/63, orná pôda v katastri Michal nad Žitavou, verejnou súťažou. Prejednanie a schvaľovanie podmienok verejnej súťaže, na odpredaj pozemku p.č. 507/63, orná pôda v katastri Michal nad Žitavou.

01:25:35 Prejednania a schvaľovanie zámeru odpredaja pozemku p.č. 119/5, 119/7 zastavané plochy a budovy - sklad s.č. 442 / stará sýpka / v katastri Michal nad Žitavou.

01:55:09 Prejednanie a schvaľovanie podmienok verejnej súťaže, na odpredaj pozemku p.č. 119/5, 119/7 zastavané plochy a budovy - sklad s.č. 442 / stará sýpka/ v katastri Michal nad Žitavou.

02:04:35 Prejednanie informácii o možnosti podania projektu, na lepšie využite drobného stavebného odpadu.

02:10:15 Prejednanie a schvaľovanie poslaneckého návrhu, na odkúpenie pozemku parcela registra E, 410/111.

02:45:11 Prejednanie a schvaľovanie návrhu na odkúpenie pozemku parcela registra ,,C“ p.č. 181/13, 181/9,181/6, 181/7, 181/1.

02:52:25 Vyhodnotenie činnosti tlakovej kanalizácie a hospodárenia v odpadovom hospodárstve Obce Michal nad Žitavou za rok 2017

03:01:00 Prejednanie a schvaľovanie výstavby chodníka na novej ulici za MŠ

03:08:45 Prejednanie výzvy k odstráneniu vzdušného vedenia pri pozemkoch p.č. 491/1 a 491/43, rodinný dom s.č. 158.

03:17:48 Rôzne

03:33:37 Diskusia

03:49:29 Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.

03:54:50 Záver