24. Obecné zastupiteľstvo 03. 05. 2018

Added on :  6-May-2018
Views :  7
Uploaded by :  admin
+ Add To
Embed Iframe

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.

4. Kontrola uznesenia z 23. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.

5. Správa o finančnom stave účtu MŠ,ŠKD, ŠJ na konci marca 2018 a vývoja financií v obci za posledné roky.

6. Prejednanie a schválenie finančnej spoluúčasti obce na projekte rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.

10. Záver