Starosta obce Michal nad Žitavou


P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m

17. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa bude konať dňa 24. mája. 2017 o 17.30 hod. v zasadačke kultúrneho domu s nasledovným programom :

 

  1. Otvorenie

  2. Schválenie programu rokovania

  3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.

  4. Kontrola uznesenia z 16. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.

  5. Zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na pozemky registra ,,C“ KN parc.č. 410/54, 410/55, 410/57 na ktorých sa nachádza bytový dom súpisné číslo 290 a kúpy domu so súpisným číslom 290 s príslušným technickým vybavením a napojením.

  6. Schválenie výberu najvhodnejšieho návrhu, na odpredaj obecného pozemku v obchodnej verejnej súťaži, vybraného komisiou, na tuto verejnú obchodnú súťaž schválenou.

  7. Rôzne

  8. Diskusia

  9. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.

  10. Záver

 

 

 

V Michale nad Žitavou dňa 21.5.2017 Ing. Peter Porubský, v.r.

starosta obce