Starosta obce Michal nad Žitavou


P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m

18. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa bude konať dňa 22. júna. 2017 o 17.30 hod. v zasadačke kultúrneho domu s nasledovným programom :

 

 1. Otvorenie

 2. Schválenie programu rokovania

 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.

 4. Kontrola uznesenia zo 17. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.

 5. Prerokovanie a schvaľovanie VZN č.3/2017 o nájomných bytoch a o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou

 6. Prerokovanie a schvaľovanie nájomcov bytov, v nájomnom dome 8 b.j. Michal nad Žitavou

 7. Správa nezávislého audítora pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou

 8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou k záverečnému účtu obce za rok 2016

 9. Prerokovanie a schvaľovanie záverečného účtu obce za rok 2016

 10. Prerokovanie a schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za II. Polrok 2017

 11. Prerokovanie a schvaľovanie rozsudku Okresný súd Nové Zámky, medzi žalobcom Obec Michal nad Žitavou a žalovanou Helenou N.

 12. Prerokovanie a schvaľovanie obecnej smernici o prideľovaní obecných nájomných bytov v budove zdravotného strediska.

 13. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.č. 493/17 a 493/18 pri rodinnom dome č. 245

 14. Prerokovanie a schvaľovanie cenovej ponuky na vymaľovanie budovy MŠ s kuchyňou, jedálňou, skladmi a kanceláriami.

 15. Rôzne: a. informácia o prenajatých obecných pozemkoch občanom obce

b. informácia o železničnom prístrešku

c. informácia o riešení protipovodňových opatrení

 1. Diskusia

 2. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.

 3. Záver

 

 

 

V Michale nad Žitavou dňa 15.6.2017 Ing. Peter Porubský, v.r.

starosta obce