Starosta obce Michal nad Žitavou

 
                                                    P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
 
19. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa bude konať dňa 14. septembra 2017 o 17.30 hod. v zasadačke  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 18. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.
 5. Finančná správa za 2. štvrťrok 2017 a správa o stave obecných účtov k 30.06.2017
 6. Žiadosť ZŠ s MŠ Michal nad Žitavou o navýšenie úväzku pre vychovávateľku ŠKD.
 7. Prejednanie a schvaľovanie úpravy rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2017
 8. Prejednanie a schvaľovanie úpravy rozpočtu ZŠ na rok 2017
 9. Prejednanie a schvaľovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2017, z dôvodu úpravy platov pedagogických zamestnancov MŠ a ŠKD, ZŠ od 1.9.2017
 10. Prejednanie a schvaľovanie odpredaja obecného pozemku p.č. 493/17 a 493/18 a ceny pozemku, žiadateľom Petrovi a Ivete Kačákovým
 11. Prejednanie správy o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu a separovaného zberu za prvý polrok 2017.
 12. Prejednanie a schvaľovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku p.č. 212/102, žiadateľke Jurkáčkovej A.
 13. Prejednanie a schvaľovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku p.č. 507/63, žiadateľovi Sojka V.
 14. Žiadosť ŽSR o výrub drevín v ochrannom pásme dráhy v k.ú. Michal nad Žitavou
 15. Prejednanie a schvaľovanie domového poriadku pre nájomníkov obecných nájomných bytov v obci Michal nad Žitavou č. 290
 16. Rôzne: a. Informácia o železničnom prístrešku pri železničnej trati.
 17. Informácia o II. regionálnom jesennom jarmoku MAS Cedron – Nitrava
  v obci Bánov 16.9.2017
 18. Diskusia
 19. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 20. Záver

 

 

 

   V Michale nad Žitavou dňa 8.9.2017                                                       Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                            starosta obce