Starosta obce Michal nad Žitavou

 
                                                    P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
 
20. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa bude konať dňa 5. októbra 2017 o 17.30 hod. v zasadačke  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
  4. Priebežná kontrola uznesenia z 19. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.
  5. Prejednanie a schvaľovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične  na rok 2017.
  6. Prejednanie a schvaľovanie výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
  7. Rôzne:
  8.  Diskusia
  9. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
  10. Záver

 

 

   V Michale nad Žitavou dňa 2.10.2017                                                       Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                            starosta obce