Starosta obce Michal nad Žitavou

 
                                                    P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
 
21. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa bude konať dňa 14. decembra 2017 o 17.30 hod. v zasadačke  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 19. a 20. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.
 5. Správa o podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Michale nad Žitavou za školský rok 2016/2017
 6. Finančná správa za 3. štvrťrok 2017 a správa o stave obecných účtov k 30.09.2017 a stave účtov k 30.11.2017
 7. Prejednanie a schvaľovanie predaja obecného pozemku p.č. 212/102, žiadateľke Jurkáčkovej A.
 8. Prejednanie a schvaľovanie predaja obecného pozemku p.č. 507/63
 9. Prejednanie a schvaľovanie úpravy rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2017
 10. Prejednanie a schvaľovanie úpravy rozpočtu ZŠ na rok 2017
 11. Prejednanie a schvaľovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2017
 12. Prejednania konsolidovanej výročnej správy Obce Michal nad Žitavou, za rok 2016 a správy nezávislého audítora pre OZ a starostu obce Michal nad Žitavou
 13. Prejednanie žiadosti o navýšenie poplatku rodičov na ŠKD a prejednanie úväzku pre vychovávateľku ŠKD na obdobie od 1.1.2018 – 31.12.2018
 14. Správa komisie na ochranu verejného záujmu.
 15. Prejednanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2018
 16. Prejednanie a schvaľovanie VZN Obce Michal nad Žitavou č. 4/2017 o financovaní originálnych kompetencii obce na úseku školstva.
 17. Prejednanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2018
 18. Prejednanie a schvaľovanie VZN Obce Michal nad Žitavou č. 5/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018
 19. Prejednanie a schvaľovanie návrhu finančnej spoluúčasti na činnosti na rok 2018 – OZ Michalský Babinec
 20. Prejednanie a schvaľovanie návrhu finančnej spoluúčasti na činnosti na rok 2018 – Poľovnícke združenie Michal nad Žitavou .
 21. Prejednanie a schvaľovanie návrhu finančnej spoluúčasti na činnosti na rok 2018 – ZO SZZP Michal nad Michalský
 22. Prejednanie a schvaľovanie návrhu finančnej spoluúčasti na činnosti na rok 2018 – TJ Družstevník Michal nad Žitavou
 23. Prejednanie a schvaľovanie návrhu finančnej spoluúčasti na činnosti na rok 2018 – MS Červeného kríža Michal nad Žitavou.
 24. Prejednanie a schvaľovanie návrhu finančnej spoluúčasti na činnosti na rok 2018 – miestna posilovňa, zástupca Dominik Prekop
 25. Prejednanie a schvaľovanie návrhu finančnej spoluúčasti na činnosti na rok 2018 – Rímskokatolícka cirkev Farnosť Michala Archanjela, Michal nad Žitavou č.30 .
 26. Stanovisko hlavného kontrolóra obce, k rozpočtu obce na rok 2018
 27. Prejednanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2018
 28. Prejednanie a schvaľovanie odmeny za prácu v roku 2017, pre poslancov OZ a hlavnú kontrolórku obce.
 29. Rôzne: - a. Informácia o riešení neudržiavaných pozemkoch
 30. Informácia o streche KD
 31. Informácia o vlakovej zástavke
  d. Informácia o postupe pri zistení zrazenej zvery v okolí obce
 32. Informácia o liste p. Sarkóczy B.
 33. Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2018
 34. Plán podujatí na rok 2018  
 35. Informácia o MAS Cedron - Nitrava
 36. Prejednanie možnosti podanie projektu na zberný dvor v roku 2018
 37.  Diskusia
 38. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 39. Záver

 

 

   V Michale nad Žitavou dňa 7.12.2017                                                       Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                            starosta obce