O Z N A M

Vývoz  

komunálneho odpadu   spoločnosťou  Brantner  Nové Zámky

bude  dňa  23.12.2017,

t.j. v sobotu !!!