Starosta obce Michal nad Žitavou   :
       P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov
z v o l á v a m 
22. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa bude konať dňa 15. februára 2018 o 17.30 hod. v zasadačke  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 21. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.
 5. Správa o finančnom stave účtu MŠ,ŠKD, ŠJ na konci roku 2017 a vývoja financií v obci za posledné roky.
 6. Finančná správa za 4. štvrťrok 2017 , správa o stave obecných účtov k 31.12.2017,                  
  plnenie príjmov a výdavkov za rok 2017 a príkaz starostu obce na inventarizácia majetku za rok 2017
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2018
 8. Prejednanie a schvaľovanie záložnej zmluvy č. 0195 – PRB/2015/Z, stavba bytový dom č.290.
 9. Prejednanie a schvaľovanie VZN Obce Michal nad Žitavou č. 1/2018, o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci.
 10. Prejednanie a schvaľovanie zámeru odpredaja pozemku p.č. 507/63, orná pôda v katastri Michal nad Žitavou, verejnou súťažou.
 11. Prejednanie a schvaľovanie podmienok verejnej súťaže, na odpredaj pozemku p.č. 507/63, orná pôda v katastri Michal nad Žitavou.
 12. Prejednania a schvaľovanie zámeru odpredaja pozemku p.č. 119/5, 119/7 zastavané plochy a budovy - sklad s.č. 442 / stará sýpka / v katastri Michal nad Žitavou.
 13. Prejednanie a schvaľovanie podmienok verejnej súťaže, na odpredaj pozemku p.č. 119/5, 119/7 zastavané plochy a budovy - sklad s.č. 442 / stará sýpka/ v katastri Michal nad Žitavou.
 14. Prejednanie informácii o možnosti podania projektu, na lepšie využite drobného stavebného odpadu.
 15. Prejednanie a schvaľovanie poslaneckého návrhu, na odkúpenie pozemku parcela registra E, 410/111.
 16. Prejednanie a schvaľovanie návrhu na odkúpenie pozemku parcela registra ,,C“ p.č. 181/13, 181/9,181/6, 181/7, 181/1.
 17. Vyhodnotenie činnosti tlakovej kanalizácie a hospodárenia v odpadovom hospodárstve Obce Michal nad Žitavou za rok 2017
 18. Prejednanie a schvaľovanie výstavby chodníka na novej ulici za MŠ
 19. Prejednanie výzvy k odstráneniu vzdušného vedenia pri pozemkoch p.č. 491/1 a 491/43, rodinný dom s.č. 158.
 20. Rôzne – a. prerokovanie návrhov na vyradenie materiálu
 21. prerokovanie listu zaslaného obecnému zastupiteľstvu
 22. Diskusia
 23. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 24. Záver

 

   V Michale nad Žitavou dňa 7.2.2018                                                       Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                            starosta obce