Starosta obce Michal nad Žitavou

P o z v á n k a

 

 

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m 

 

 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

 

ktoré sa bude konať dňa 12. apríla 2018 o 17.30 hod. v zasadačke  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 22. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.
 5. Správa o finančnom stave účtu MŠ,ŠKD, ŠJ na konci februára 2018 a vývoja financií v obci za posledné roky.
 6. Finančná správa za 1. štvrťrok 2018 , správa o stave obecných účtov k 31.3.2018,                  
  plnenie príjmov a výdavkov za rok 2018.
 7. Prejednanie a schvaľovanie kúpnej zmluvy, o odpredaji p.č. 507/63 orná pôda, medzi predávajúcim Obec Michal nad Žitavou a kupujúcim Kmeťom M., Michal nad Žitavou č. 65. 
 8. Prejednanie a schvaľovanie žiadosti o prístup k informáciam a poverenie hlavnej kontrolórky obce k zverejneniu požadovaných informácií.
 9. Prejednanie a schvaľovanie prevádzkového poriadku športového areálu
 10. Správa komisie na ochranu verejného záujmu, za rok 2017.
 11. Prejednanie a schvaľovanie podmienok , na odpredaj pozemku p.č. 119/5, 119/7 zastavané plochy a budovy - sklad s.č. 442 / stará sýpka/ v katastri Michal nad Žitavou.
 12. Prejednanie a schvaľovanie zmluvy o prenájme časti obecného pozemku 498/3, na dočasné uloženie prenosného skladu materiálu, pre firmu Color Centrum SH,s.r.o. prevádzka Michal nad Žitavou.
 13. Prerokovanie platu starostu obce.
 14. Prerokovanie ponuky firmy EKSO, s.r.o. Nové Zámky, na zámenu obecných pozemkov, za pozemky získané firmou EKSO, s.r.o. v dražbe.
 15. Rôzne: a./ Informácia o plánovanom vylepšení internetu spoločnosťou Slovak
  Telekom, a.s., na vysokorýchlostný internet.
 16. Diskusia
 17. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 18. Záver

 

   V Michale nad Žitavou dňa 5.4.2018                                                       Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                            starosta obce