Starosta obce Michal nad Žitavou

P o z v á n k a

 

 

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m 

 

 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

 

ktoré sa bude konať dňa 3. mája 2018 o 17.30 hod. v zasadačke  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 23. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.
 5. Správa o finančnom stave účtu MŠ,ŠKD, ŠJ na konci marca 2018 a vývoja financií v obci za posledné roky.
 6. Prejednanie a schválenie finančnej spoluúčasti obce na projekte rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 10. Záver

 

   V Michale nad Žitavou dňa 27.4.2018                                                       Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                            starosta obce