V súvislosti s vyhlásením druhého stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 22.3.2016 o 24:00 hod., v nadväznosti na list Sekcie krízového riadenia MV SR č. SKR-60-03/2016 zo dňa 24.3.2016 a list Sekcie krízového riadenia MV SR č. SKR-10-14/2016 zo dňa 20.12.2016 v rámci koordinácie činnosti obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení v súlade s § 9 ods. (1) písm. b) zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu zasielame nasledovné usmernenie ohľadom úloh, ktoré sa vykonávajú pri hrozbe teroristickej aktivity, pričom tieto majú preventívny charakter pre účinnú ochranu života, zdravia a majetku.

Úlohy pre mesto a obce ako orgány krízového riadenia:

  • zabezpečiť aktualizáciu dokumentácie na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb a dokumentáciu na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany so zameraním na aktualizáciu kontaktov. V prípade ohrozenia zabezpečiť informovanie obyvateľstva prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov,

  • v prípade vzniku ohrozenia alebo vykonania trestného činu terorizmu zabezpečiť súčinnosť so základnými zložkami integrovaného záchranného systému a orgánmi krízového riadenia (okresným úradom, okresným úradom v sídle kraja),

  • zabezpečiť pripravenosť na prípadný výdaj prostriedkov individuálnej potreby,

  • zabezpečiť pripravenosť na prípadné núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie,

  • pri usporiadaní masového občianskeho, spoločenského alebo kultúrneho podujatia zabezpečiť zaslanie kontaktu na organizátora a zložky zabezpečujúce bezpečnosť podujatia z dôvodu, aby v prípade vzniku ohrozenia, alebo mimoriadnej udalosti povahy teroristického útoku bol zabezpečený bezodkladný výkon opatrení civilnej ochrany na základe priamej komunikácie organizátora s odborom krízového riadenia. Kontakt zasielať na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

 

Ing. Igor Jankovský v.r.

 

vedúci