Starosta obce Michal nad Žitavou

 
                                                    P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
 
15. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa bude konať dňa 16. februára 2017 o 17.30 hod. v zasadačke  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 

1.     Otvorenie

2.     Schválenie programu rokovania

3.     Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.

4.     Kontrola uznesenia z 14. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

5.     Finančná správa za 4. štvrťrok 2016 a správa o stave obecných účtov k 31.12.2016

6.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Michal nad Žitavou na 1. polrok roku 2017.

7.     Prejednanie správy o finančnom stave, pri likvidácii komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu a separovaného zberu za rok 2016.

8.     Zúčtovanie nákladov na tlakovú kanalizáciu a schválenie úhrady časti nákladov z fondu opráv.

9.     Prejednanie a schvaľovanie návrhu zmeny rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2017

10.  Prejednanie a schvaľovanie zmeny VZN Obce Michal nad Žitavou č. 10/2016 o financovaní originálnych kompetencii obce na úseku školstva. Príloha č.2 k VZN 10/2016.

11.  Prejednanie a schvaľovanie návrhu zmeny rozpočtu ZŠ na rok 2017

12.  Prejednanie a schvaľovanie návrhu zmeny rozpočtu Obce Michal nad Žitavou na rok 2017

13.  Prejednanie zápisu o vykonaní inventarizácie k 31.12.2016, v zmysle zákona 563/91 Zb. o účtovníctve § 29 a § 30.

14.  Prerokovanie odkúpenia pozemku p.č. 509/3 a 509/5 od súkromnej spoločnosti

15.  Prerokovanie členstva v MR Cedron - Nitrava

16.  Rôzne a./ prejednanie sťažnosť V. Halása na nedostatočné ozvučenie obce verejným
                 rozhlasom

            b./ informácia o zmene zberu skla, v rámci separovaného zberu

            c./ informácia o pozemku p.č. 181/10 zastavané plochy a nádvoria- pri starej
                  pošte

17.  Diskusia

18.  Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.

19.  Záver

 

 

 

 

 

   V Michale nad Žitavou dňa 10.2.2017                                                       Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                          starosta obce