Starosta obce Michal nad Žitavou

 
                                                    P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
 
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa bude konať dňa 20. apríla. 2017 o 17.30 hod. v zasadačke  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 

1.     Otvorenie

2.     Schválenie programu rokovania

3.     Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.

4.     Kontrola uznesenia z 15. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

5.     Finančná správa za 1. štvrťrok 2017 a správa o stave obecných účtov k 31.03.2017

6.     Prerokovanie platu starostu obce.

7.     Prejednanie a schvaľovanie VZN č.1/2017 ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Michal nad Žitavou.

8.     Prejednanie a schvaľovanie VZN č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Michal nad Žitavou.

9.     Prejednanie a schvaľovanie odpredaju obecného pozemku p.č. 181-10, registra ,,C“ o výmere 959 m2, zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Michal nad Žitavou.

10.  Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, na predaj obecného pozemku a povinných príloh.

11.  Rôzne: a./ informácia firmy EKSO, s.r.o. Nové Zámky o zámere s
                 odkúpenými pozemkami v obci .

12.  Diskusia

13.  Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.

14.  Záver

 

 

 

   V Michale nad Žitavou dňa 13.4.2017                                                       Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                          starosta obce