Vážení občania,

Miestna akčná skupina informuje, že dňa 10.05.2017 vyhlásila

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie stratégie CLLD (t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou) podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja

Výzvu, podrobné informácie a prílohy výzvy nájdete na webovej stránke www.cedronnitrava.sk v časti VÝZVY/LEDADER NSK