Výročná správa

 

Obce Michal nad Žitavou

 

za rok 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Michale  nad  Žitavou, dňa  10.11.2015

 

 

 

 

OBSAH

Strana

1. Základná charakteristika obce                                                                                 

 

    1.1   Geografické údaje                                                                                              

 

    1.2   Demografické údaje                                                                                           

 

    1.3   Ekonomické údaje                                                                                              

 

    1.4   Symboly obce                                                                                                    

 

    1.5   Významné osobnosti obce                                                                                 

 

    1.6   Výchova a vzdelávanie                                                                                       

 

    1.7   Zdravotníctvo                                                                                                     

 

    1.8   Kultúra                                                                                                               

 

    1.9   Hospodárstvo                                                                                                     

 

    1.10 Organizačná štruktúra obce                                                                                

 

    1.11 Ostatné dôležité údaje

 

 

 

2. Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie                                                             

 

    2.1   Plnenie príjmov za rok 2014                                                                              

 

    2.2   Plnenie výdavkov za rok 2014                                                                                 

 

    2.3   Stav bankových účtov k 31.12. 2014                                                                       

 

 

 

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014                

 

 

 

4. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €                                                                         

 

    4.1   Pohľadávky                                                                                                        

 

    4.2   Záväzky                                                                                                              

 

 

 

5. Ostatné dôležité informácie                                                                                     

 

    5.1   Prijaté granty a transfery                                                                                    

 

    5.2   Poskytnuté dotácie                                                                                             

 

    5.3   Majetkové podiely účt.jednotky v iných spoločnostiach                                    

 

    5.4   Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia                         

 

 

 

6. Súvaha k 31.12.2014

 

7. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

 

8. Poznámky za rok 2014

 

9. Správa nezávislého audítora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Základná  charakteristika  obce

 

1.1.  Geografické údaje

Základné údaje

Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Rozloha: 819 ha
Obyvateľov:  662

Zo zemepisného hľadiska obec Michal nad Žitavou leží v priesečníku 18 stupňov a 17 minút východnej zemepisnej dĺžky a 48 stupňov a 9 minút severnej zemepisnej šírky. Priemerná nadmorská výška obce je 134 metrov. Najvyššie položené miesto chotára je 227 metrov nad morom. Cez obec preteká rieka Žitava. Je to riečka s kolísavým stavom vody, ktorá má málo prítokov a abnormálne zdroje vody v jarných a jesenných mesiacoch spôsobovali v obci povodne. Z poľnohospodárskej produkcie sa okrem bežných produktov darí i technickým plodinám a zelenine. Po stránke komunikačnej je obec napojená na železničnú trať Nové Zámky - Zlaté Moravce, so železničnou zástavkou v obci od roku 1894. Cez obec prechádza cesta II. triedy okresného významu na trase Uľany nad Žitavou - Vráble.

Z geologického hľadiska priestory chotára tunajšej obce, spadajú po stránke morfologicko tektonickej do alpsko-karpatskej priehlbiny z medzihorských paniev. Pôvodná štruktúra ozrejmuje dve geologické obdobia. Vyvýšené a denudované miesta majú znaky neogénu (mladšej doby treťohornej), svahy charakter štvrtohorný so zvyškami diluviálnych vrstiev, ktoré na rovine prechádzajú do vrstiev aluviálnych a postaluviálnych s hojnými nánosmi sprašov a štrkopieskov. Priestory okolo rieky Žitavy sú typické postaluviálne nivy s hojnosťou minerálnych sedimentov. Podľa geologických prieskumov tieto priestory boli zaliate asi pred miliónom rokov starými morskými vodami vnútrozemského mora a to najprv takzvaného Tortonského a neskôr Sarmatského mora. Slané sedimenty však nezanechávali v pôde znaky slanej vody, a keď zanechali, tak iba vo veľkých hĺbkach, pre nás dnes utajených. Z toho dôvodu v chotári obce niet slaníc, slancov a slanidov. Svojou lokalitou prináleží chotár obce do prechodu sprašovej tabule Žitavsko - Nitrianskej. V nivných priestoroch chotára dosahuje hrúbka sprašového nánosu až desať metrov. Humusové nánosy premiešané štrkopieskami majú značný vplyv na hydrologický režim chotára i samotnej obce hlavne vo výkyvoch vodných zrážok. Na vyvýšených miestach okrem štrkopieskov a vápencov prevládajú mastné íly.

Obec Michal nad Žitavou má terajší svoj názov od roku 1955. Pôvodný názov prešiel niekoľkými zmenami. Prvá zmienka názvu obce je z roku 1353 pod názvom ZENT-MIHAL, aktivizované do maďarčiny ako SZENT-MIHALY. V roku 1421 bol názov ustálený na SZENT-MYHALYÚR a tento názov sa používal až do roku 1918, do skončenia prvej svetovej vojny, do rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie. Od roku 1918 až do roku 1955 sa používal názov SVÄTÝ MICHAL NAD ŽITAVOU. Roku 1676 sa Nitrianska župa rozdelila na tri okresy: Nitriansky, Bojnický a Obdokovecký. Obec od tej doby patrila aj do Nitrianskeho okresu. V roku 1821 bol Nitriansky okres rozdelený na dve časti: južný a severný. Sídlom severného okresu bolo župne mesto Nitra a južného okresu Nové Zámky. Obec Michal pripadla do južného okresu. V roku 1872, po ďalšej reorganizácii okresov Nitrianskej župy a utvorením ďalších okresov, južný Nitriansky okres bol premenovaný na Novozámocky okres, ale sídlo z mesta Nové Zámky vplyvom rodiny Turčányi bolo prenesené do Šurian. Teda v tomto období, až do začiatku dvadsiateho storočia, patrila obec Michal do Novozámockého okresu so sídlom v Šuranoch.
Po prvej svetovej vojne bolo sídlo okresu prenesené do Nových Zámkov a obec Michal až do roku 1948 patrila do Novozámockého okresu. Od 1.januára 1949 po novej územnej reorganizácii, až do 1. júla 1960 bola obec pričlenená do okresu Vráble, Nitrianskeho kraja. Od 1.júla 1960 prebiehala nová územná reorganizácia. Malé okresy boli zrušené a boli zriadené iba tri kraje. Vznikol Západoslovenský kraj so sídlom v Bratislave, okres Vráble bol zrušený a obec Michal v rámci tejto reorganizácie bola opätovne začlenená do okresu Nové Zámky.

                    
   Notársky úrad bol v obci zriadený v roku 1872 a do tohto notárskeho obvodu patrili obce Ďorog (teraz Kmeťovo) a Malá Máňa (teraz Maňa). Vznik názvu obce podľa historických prameňov môžeme datovať do roku 1158 až 1161, kedy priestory dnešnej obce boli kráľovským majetkom a uhorský kráľ Gejza II. (1141 - 1161) ich daroval Nitrianskej kapitule. Na miestach dnešného Michala stála už predtým staroveká osada, avšak jej pomenovanie sa datuje okolo roku 1158, keď Nitrianska kapitula dala postaviť v tej osade kaplicu svätého Michala. Od tejto doby sa používa aj názov osady ako PREADIVM SANETI MICHAELI ARCHANGELLI, čo vo voľnom preklade znamená asi toľko: Osada resp. hospodársky dvor pri kaplnke svätého Michala archanjela. Tento názov sa používal pri historických listinách až do roku 1353, kedy vlastne bol uzákonený názov celej osady menom svätca, ktorému bola zasvätená kaplnka svätého Michala. Bolo to za panovania uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého (1342 - 1382), kedy vplyvom veľkej banskej kolonizácie ustanovovali sa vo veľkej miere pevné názvy osád a miest. O tomto pojednáva aj archívna listina SIGILVM CAPITVLIS NITRIENSI S# ECLIE#

 

1.2. Demografické údaje  

 

Obyvatelia trvale bývajúci v obci podľa pohlavia  podľa sčítania v r.2011 – 672 z toho muži 316 a ženy 356

-       Národnosť :

-       Slovenská 642

-       Maďarská 8

-       Česká 4

-       Rusínska 2

-       Nezistená 16

Stav obyvateľov k 31.12.2014:

K 1.1.2014 bol stav obyvateľov  665

-zomrelí        8

-odhlásení    10

-narodení     7

-prihlásení    8

K 31.12.2014 bol stav obyvateľov 662

 

 

 

1.3.  Ekonomické údaje

 

Nezamestnanosť v okrese : 11,85 %

 

 

 

1.4.  Symboly obce

 

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné

heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) avexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. Historickým symbolom Michala nad Žitavou je patrón farského kostola sv. Michal archanjel. Pôvodné gotické pečatidlo sa zatiaľ nepodarilo objaviť. Poznáme však pečatidlo z 18. storočia. V spodnej časti pečatného poľa leží čert, nad ním stojí sv. Michal s váhami v pravej pozdvihnutej ruke, ľavou dvíha palmovú ratolesť. Kruhopis pečatidla znie: * SIGILLUM * POSSESSIONIS * SZ(ENT) * M(IHÁLY)UR. Jeho odtlačky sa našli na dokumentoch z roku 1783. Opísané pečatidlo obec používala do začiatku 20. storočia. Na konci 19. storočia ho v kancelárskej praxi silno obmedzila nápisová pečiatka s textom: KÖZSÉG SZENT * MIHÁLY ÚR *. Našli sa na písomnostiach z rokov 1889–1891. Michal nad Žitavou používal hovoriaci znak, ktorý je pri vytváraní obecných erbov najvhodnejší. Vychádzajúc z historickej symboliky obce a pri zachovaní charakteristickej kompozície má erb Michala nad Žitavou túto podobu: v červenom štíte nad čiernym čertom stojí strieborno odetý sv. Michal archanjel so zlatým chocholom na prilbici. V pravej ruke nesie zlaté váhy, v ľavej zlatú palmovú ratolesť. Znamenie je vložené do dolu zaobleného (tzv. neskorogotického či španielskeho heraldického) štítu. Aj keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej heraldike najobvyklejší. Používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí. Teda aj pri publikovaní erbu Michala nad Žitavou v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať. V zmysle heraldických pravidiel erbovej tvorby – osobitné pravidlá o striedaní farieb a kovov – sú znamenia v štíte kovové, teda zlaté a strieborné, štítové pole nesie červenú, kráľovskú farbu. V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, zlatú žltou. Pritom sa však tieto farby budú vždy popisovať ako strieborná a zlatá. Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa zlatá nahrádza jemným

bodkovaním, strieborná ostáva voľná a červená sa vyjadrí zvislým šrafovaním.

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, žltej a čiernej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. Od spomenutých symbolov možno odvodiť ďalšie.

Zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje aj tým, že vlajka predstavuje voľný kus textilu. Ten sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu). Krátka zástava obce je tiež pruhová, ale svojou dlhšou stranou je pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú výzdobu obce. Koruhva obce predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Znaková zástava obce má podobu takmer štvorca. Jej výška sa však v skutočnosti proporčne rovná výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná alebo veľká koruhva obce predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy. Štandarda starostu má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je

však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je aj v tom, že pokiaľ znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou. Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa

nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu

alebo obecného úradu. Firma SIGNUM Dunajská Streda poverila spracovaním výtvarno-historickej štúdie obecných symbolov akademického maliara a umeleckého heraldika Ladislava Čisárika. Obecné zastupiteľstvo túto symboliku schválilo na svojom zasadnutí 29. apríla 1995. Symboly obce Michal nad Žitavou sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou M–73/97. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 17. júla 1997 uznesením č. 3/97 07 17/C navrhnuté symboly prijalo.

 

 

1.5. Významné osobnosti novšej histórie obce

 

PhDr. Ján Halás (8. marec 1938, Michal nad Žitavou), výtvarník a pedagóg ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1966 na Filozofi ckej fakulte UPJŠ v Prešove. V roku 1967 bol asistentom v Ústave dejín výtvarného umenia v Prešove, v rokoch 1968–1974 odborným asistentom na Katedre výtvarných umení UPJŠ v Prešove. V tom čase sa začala aj jeho publikačná činnosť. V rokoch 1986–1990 bol riaditeľom Základnej umeleckej školy v Šuranoch, v rokoch 1991–1995 pracoval v Ústrednom inšpekčnom centre Ministerstva školstva SR v Bratislave a v rokoch 1995–1998 bol riaditeľom Galérie výtvarného umenia v Nových Zámkoch. Potom odišiel na dôchodok. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a zúčastnil sa na viacerých kolektívnych výstavách. Ilustroval 5 kníh poézie. Je autorom sympózia dreva v Podhájskej. V roku 1998 mal v kultúrnom dome v Michale nad Žitavou výstavu svojich obrazov spolu s umeleckými fotografi ami Ing. Mariána Manducha.

Ing. Dominik Machata (20. február 1925, Michal nad Žitavou), funkcionár, bol v roku 1948 prvým administratívnym pracovníkom MNV v Michale nad Žitavou. V roku 1952 získal diplom na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Do roku 1955 pracoval na Povereníctve školstva a vedy. V rokoch 1956–1960 bol odborným asistentom na Katedre spoločenských vied na Filozofi ckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rokoch 1960–1962 ašpirantom na Inštitúte spoločenských vied v Prahe. Potom pracoval vo vedúcich odborných funkciách na oddelení školstva a vedy, v roku 1988 odišiel na dôchodok.

ThDr. Karol Markovič (10. január 1912, Michal nad Žitavou – 23. august 1978, Šurany), rímskokatolícky kňaz, historik a publicista. Syn učiteľa-kantora Karola Markoviča a Oľgy Schalek. Používal pseudonym Dušan Michalský. Po maturite, ktorú roku 1930 absolvoval v Nových Zámkoch, sa rozhodol pre štúdium teológiev Trnave. 17. mája 1936 bol vysvätený za kňaza. Jeho prvé kaplánske miesto bola Gúta (dnes Kolárovo), druhé od roku 1938 Vráble. Od roku 1939 pôsobil ako profesor náboženstva na Maďarskom kráľovskom gymnáziu so slovenským vyučovacím jazykom v Šuranoch. Výborný pedagóg v študentoch podnecoval pevné slovenské cítenie, slovenské povedomie a dobrú vedeckú

prípravu. Náboženstvo vyučoval vo všetkých ôsmich triedach gymnázia. Tu pôsobil až do roku 1945, v určite neľahkom období. Je samozrejmé, že svojimi postojmi mal značné problémy s maďarskou vrchnosťou. Po roku 1945 sa stal farárom v Šuranoch a neskôr dekanom pre obvod Nové Zámky. Od roku 1947 pôsobil ako člen biskupskej školskej rady pre okres Nové Zámky a tamojšie gymnázium. Od novembra 1968 do júna 1970 bol šéfredaktorom Katolíckych novín. Významná je bohatá publikačná činnosť K. Markoviča. Od študentských čias mal záujem o dejiny, ich štúdiu sa venoval v Bratislave, Prahe a Budapešti. Svojimi článkami a štúdiami vzbudil pozornosť o osobnostiach

kardinála Alexandra Rudnaya, Andreja Cabana, profesora Janovského, Antona Bernoláka a ďalších. Markovič bol významným regionálnym historikom. Spracoval monografi u mesta Šurany, ktorá roku 1943 vyšla v edícii Slovenská jednota. Je aj autorom monografi í o minulosti Komjatíc, Izdegu (dnes Mojzesovo) a ďalších. S obľubou sa venoval i slovenskému národopisu, najmä ľudu Požitavia a Ponitria. Historické články publikoval v časopisoch Duchovný pastier a Slovenský juh. Poéziua krátke prózy uverejňoval v časopise Rozlety. Rád navštevoval svoju rodnú obec.

JUDr. Emil Raček (13. júl 1929, Michal nad Žitavou), právnik, ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1957 na Právnickej fakulte v Bratislave a v tom istom roku začal pracovať na Okresnom súde v Šali ako sudca. Po územnej reorganizácii v roku 1961 bol vymenovaný za predsedu Okresného súdu v Nových Zámkoch. Po previerkach v roku 1971 bol pozbavený funkcie sudcu, bol vymenovaný za štátneho notára a v roku 1974 sa stal podnikovým právnikom. V roku 1990 bol znovu vymenovaný do funkcie predsedu Okresného súdu v Nových Zámkoch, v ktorej zotrval do roku 2002. Potom odišiel do dôchodku.

Prof. Dr. Ing. Pavol Raček, DrSc. (28. jún 1928, Michal nad Žitavou), vysokoškolský profesor. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1951 na Karlovej univerzite v Prahe a v roku 1963 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (VŠE), kde nepretržite pôsobil v rokoch 1964–1991. Dňa 1. októbra 1979 bol vymenovaný za riadneho profesora. Jeho odborom bola ekonomika a riadenie zahraničného obchodu. V rokoch 1970–1978 bol prodekanom obchodnej fakulty. Jeho posledným pracoviskom bola Katedra zahranično-ekonomických vzťahov Obchodnej fakulty VŠE v Bratislave.

Prof. Ing. Gustáv Sládek, DrSc. (22. jún 1928, Michal nad Žitavou – 16. január 2007, Bratislava), vysokoškolský profesor. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1951 na Vysokej škole hospodárskych vzťahov v Bratislave. V rokoch1951–1973 pôsobil na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave v rokoch 1991– 1993 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 1. januára 1969 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora a 1. januára 1974 za riadneho profesora. Jeho odbormi sú odvetvová a prierezová ekonomika. Bol vedúcim Katedry cestovného ruchu a verejného stravovania na VŠE. V rokoch 1964–1969 bol členom vládneho výboru pre cestovný ruch Slovenskej národnej rady a v rokoch 1965–1967 členom medzinárodnej asociácie, vedúci expertov pre cestovný ruch v Berne. V rokoch 1966 – 1969 bol prodekanom Fakulty obchodu a ekonomiky. Jeho posledným pracoviskom bola Katedra služieb a cestovného ruchu

Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ing. Vojtech Sládek (19. december 1924, Michal nad Žitavou), elektrárenský odborník. Po rušných vojnových udalostiach a štúdiách na STU Bratislava sa stal špičkovým odborníkom elektrárenstva na Slovensku. Napísal, zostavil či bol spoluautorom viacerých odborných kníh: „Spaľovanie zemného plynu v kotloch“ (Bratislava), „Západoslovenské energetické závody, národný podnik Bratislava“ (Bratislava); „50 rokov Západoslovenských energetických závodov (Bratislava, 1972), „70 rokov Západoslovenských energetických závodov a rozvoj energetiky na Slovensku 1922–1992“ (Bratislava, 1992), „Elektrárenstvo na Slovensku 1920–1994“ (Bratislava, 1994), „Kronika elektrifikácie Bratislavy a okolia 1901–2001“ (Bratislava, 2001). Napísal knihu spomienok na vojnové a povojnové udalosti „Bez hrdinstva“ (Bratislava, 2002), či knihy o rodine Sládekovcov: „Rodostrom, rodina Sládek, Beladice“ (Bratislava, 2002), „Spomienky na účastníkov I. svetovej vojny v rodine Sládekovej“ (Bratislava, 2005 ) a „Môj svet v rokoch 1924 – 1964. Kapitola I.“ (Bratislava, 2007). Autor pripravuje druhý diel svojich spomienok.

RSDr. Jozef Supek (28. november 1928, Michal nad Žitavou), vojak a funkcionár. Po absolvovaní učilišťa ZNB, dôstojníckej školy a vojenského učilišťa pracoval od roku 1949 v rôznych štábnych a veliteľských funkciách. V rokoch

1965–1966 bol veliteľom Pohraničnej dunajskej stráže, v rokoch 1972–1977 podpredsedom Okresného národného výboru v Leviciach, v 1977–1983 poslancomKrajského národného výboru a v 1983–1989 riaditeľom SOU v Leviciach. Potom odišiel na dôchodok. Publikoval viacero štúdií v oblasti politického, verejno-spoločenského a výchovno-vzdelávacieho života. Zaoberal sa aj prírodnými vedami, oblasťou životného prostredia.

Prof. Ing. Jozef Šesták, CSc. (21. december 1922, Michal nad Žitavou), vysokoškolský profesor. Vysokoškolské štúdium na Mechanizačnej fakulte Vysokej školy zemědelskej ukončil v roku 1962. Celý aktívny život pracoval ako vysokoškolský pedagóg. Vedúce funkcie vykonával vyše 35 rokov, postupne bol vedúcim katedry, prodekanom, pred rokom 1989 dekanom Mechanizačnej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a až do odchodu do

dôchodku v roku 2006 bol prodekanom SPU v Nitre.

Michal Švec (9. september 1927, Michal nad Žitavou – 2. august 1995, Nové Zámky), funkcionár. Bol dlhoročným pracovníkom a poslancom Okresného národnému výboru v Nových Zámkoch. V rokoch 1954–1958 bol vedúcim odboru obchodu ONV, v roku 1958 zvolený za poslanca a ďalej pracoval v rôznych funkciách na ONV Nové Zámky. V rokoch 1969–1989 vykonával funkciu podpredsedu ONV Nové Zámky. Za svoju prácu mu bolo udelené štátne a viacero rezortných vyznamenaní.

Valér Švec (20. júl 1935, Kmeťovo), vynikajúci futbalista. Vyrastal vo Svätom Michale. Tu skončil základnú školskú dochádzku, meštianku  absolvoval v Šuranoch. Počas štúdií na priemyslovke v Handlovej si obliekal dres tamojšieho druholigového Baníka. Po maturite odišiel do Trnavy, kde na jeseň 1956 za Spartak odohral prvý zápas. V rokoch 1957–1959 narukoval a hral za ČH Bratislava, s ktorou v ročníku 1958/59 vybojoval majstrovský titul. Potom

sa vrátil do Trnavy, za ktorú hral do roku 1970. V I. lige odohral 219 zápasov (za ČH Bratislava 19 zápasov) a strelil 65 gólov. Útok Štibrányi (Farkaš, Brunovský, Martinkovič) Švec, Adamec a Kabát bol údernou silou Spartaka. Výraznou mierou sa zaslúžil o zisk Československého a Stredoeurópskeho pohára (SEP) v roku 1967 Váler Švec vo funkcii tréneraa dva tituly majstrov ČSSR v rokoch 1968 a 1969. V pohároch UEFA odohral 9 zápasov a strelil 6 gólov. Podobne bol vynikajúci aj v súťažiach SEP, Pohára európskych majstrov a v Pohári víťazov Pohárov. Bola to zlatá éra trnavského futbalu pod vedením legendárneho trénera Antona Malatinského. Švec bol aj mnohonásobným

reprezentantom ČSSR. Po skončení aktívnej činnosti sa venoval trénerskej práci. V ročníku 1970/71, už ako tréner Spartaka Trnava, získal titul majstra ČSSR, Slovenskýa Československý pohár. Dnes sa tento „double“ vo svete cení ako najväčší úspech. Potom bol asistentom trénera Malatinského, v rokoch 1972–1978 viedol Inter Bratislava. Potom znova trénoval Spartak Trnava (1978–1980), Zbrojovku Brno (1980–1982), Tatran Prešov (1982–1984), Slovan Bratislava (1985–1986) a tri roky pôsobil na Cypre (AEL Limassol a Apop Paphos). Po vypadnutí Spartaka Trnava do II. ligy v roku 1990 prevzal rozladené mužstvo, ktoré po roku postúpilo do I. ligy. V tom roku vyhralo Slovenský pohár. Mužstvo viedol do jesene 1992, keď pre zdravotné problémy dočasne s trénerskou prácou skončil. Neskôr krátko viedol mužstvo Smoleníc a v rokoch 2000–2005 FC ViOn Zlaté Moravce. Potom tento vynikajúci futbalista a výborný tréner odišiel do dôchodku.

Imrich Zrubec (28. október 1921, Michal nad Žitavou – 20. august 1977, tamže), funkcionár. V rokoch 1945–1948 bol predsedom MNV v Michale nad Žitavou. Od roku 1950 vykonával funkciu vedúceho odboru pre poľnohospodárstvo na Krajskom národnom výbore v Nitre. Od roku 1956 bol predsedom Okresného národného

výboru v Šuranoch, až do zániku okresu Šurany. V rokoch 1960–1962 bol podpredsedom ONV Nové Zámky (už v rozsahu dnešného okresu). V roku 1962 pre zlý zdravotný stav odišiel z funkcie do invalidného dôchodku. Bol

viackrát zvolený za poslanca ONV v Nových Zámkoch. Za jeho prácu mu bolo udelené štátne

a niekoľko rezortných vyznamenaní.

MUDr. Jozef Zrubec, CSc. (23. október 1922, Michal nad Žitavou), lekár. Štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1948. Po ukončení sa stal sekundárnym lekárom v Štátnej nemocnici v Nitre na detskom oddelení. V roku 1952 bol vymenovaný do funkcie primára detského oddelenia tej istej nemocnice a zároveň sa stal aj zástupcom riaditeľa KÚNZ pre nemocnicu v Nitre. Túto funkciu vykonával do

územnej reorganizácie Slovenska v roku 1960. Do funkcie oblastného odborníka pre starostlivosť o dieťa pre spádovú oblasť Nemocnice s poliklinikou Nitra bol vymenovaný v roku 1969 a v roku 1972 bola činnosť rozšírená aj o spádovú oblasťFakultnej nemocnice v Bratislave. Tým sa stal krajským odborníkom pre kontrolno- metodickú činnosť v pediatrii celého Západoslovenského kraja. V roku 1971 bol vymenovaný za riaditeľa OÚNZ v Nitre a túto funkciu vykonával do roku 1977. V rokoch 1977–1984 bol primárom detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Nitre. Potom odišiel do dôchodku. Výsledky svojej vedecko-výskumnej práce publikoval v odborných časopisoch. Bol známou a uznávanou osobnosťou.

 

 

1.6.  Výchova a vzdelávanie

 

Školstvo

 

Web stránka Základnej školy v Michale nad Žitavou:
http://www.zsmichal.sk/

Súčasnosť

Základnú školu v Michale nad Žitavou navštevuje 128 detí. Na škole pracuje 16 pedagogických a 5 nepedagogických pracovníkov . Riaditeľkou školy je Mgr. Darina Šprláková, zástupkyňou pre základnú školu je Mgr. Anna Malíková
Materskú školu navštevuje 20 detí. V materskej škole a školskej jedálni pracujú 2 pedagogické a 4 nepedagogické pracovníčky. Zástupkyňou riaditeľky pre materskú školu je Mgr. Jana Repiská.

Prvá škola bola vybudovaná v roku 1737. Dochádzka do školy nebola v tom čase ešte povinná, a tak pre potreby vyučovania stačila jedna izbietka. Ďalšiu budovu dala postaviť obec v roku 1900. Správu nad školou prevzala cirkev. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia navštevovali žiaci už novú školu, ku ktorej pribudla telocvičňa a jedáleň s modernou kuchyňou. Školu navštevovalo vtedy 230 žiakov. V dôsledku nepriaznivého demografického vývoja klesá počet narodených detí, čo sa prejavuje znižovaním počtu žiakov v triedach. V súčasnosti navštevujú školu žiaci z obcí Michal nad Žitavou a Kmeťovo. Niekoľko žiakov dochádza z Mane a z Martinovej. V roku 2002 získala naša škola právnu subjektivitu. Následne po tom bola zlúčená s materskou školou, ktorá sa nachádza v areáli školy. Základná škola s materskou školou prešla do pôsobnosti zriaďovateľa – Obecného úradu Michal nad Žitavou. Výchovno-vyučovací proces zabezpečujú pedagógovia, ktorí  si uvedomujú silnú konkurenciu  okolitých škôl a ich „boj“ o každého žiaka, a preto sa snažia vytvoriť pre žiakov vynikajúce podmienky pre vyučovací proces. Využívajú netradičné metódy a formy práce, organizujú rôzne mimo vyučovacie a mimoškolské aktivity. Škola sa zapája do projektov a programov, ktoré pomôžu vytvoriť pre mladú generáciu výborné podmienky charakteristické pre našu školu v Požitavskom regióne. Úlohou školy je zabezpečiť kvalitný výchovno-vyučovací proces pre všetkých žiakov. Vyučovanie humanitných, prírodovedných a výchovných predmetov prebieha podľa požiadaviek učebných osnov a štandardov jednotlivých ročníkov.
Aktívne využívanie voľného času zabezpečujú krúžky, do ktorých sa deti prihlasujú podľa svojich záujmov. Pre žiakov je najpríťažlivejšia počítačová učebňa, v ktorej prebieha vyučovanie dopoludnia a záujmová činnosť popoludní. Ďalšie krúžky sa zameriavajú na športovú, prírodovednú, jazykovednú, tanečnú, výtvarnú a inú činnosť.  Z cudzích jazykov sa vyučuje anglický a ruský jazyk. Deti navštevujú povinné vyučovanie náboženskej výchovy v alternácii s etickou výchovou. Učitelia sa venujú vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, ktorých pravidelne pripravujú na súťaže a predmetové olympiády. Deti pod vedením pedagógov účinkujú v hodnotných  kultúrnych programoch  na rôznych podujatiach organizovaných školou alebo obcou.  Cieľom pedagógov je zabezpečiť, aby sa pobyt  detí v škole stal pútavým, atraktívnym a príjemným tak v čase vyučovania ako aj v mimo vyučovacom čase. S deťmi a mládežou pracujú s entuziazmom, elánom, láskou, radosťou a plní energie.
 

Krúžkový program žiakov v šk. roku 2014/2015

1.stupeň

Krúžok ANJ – vedúca : Mgr. Lívia Kostolná

Vševedko – vedúca : Mgr. Martina Záhorská

Šikovníček – vedúca : Mgr. Cagáňová

2.stupeň

Praktik vedúca : Mgr. Lívia Bernadičová

Matematický krúžok - Mgr. Mária Klimanová

Počítačový krúžokvedúca : Mgr. Stanislava Husárová

Športový krúžokvedúci : Jozef Zrubec

Neoddeliteľnou súčasťou našej školy je aj Školský klub. Činnosť ŠKD sa realizuje podľa výchovno-vzdelávacieho programu s názvom „ Štvorlístok “ (HRA – VEDOMOSTI– SCHOPNOSTI– OCHRANA ZDRAVIA A PRÍRODY).

ŠKD je podľa obsahovej stránky zameraný na tieto činnosti:

·       ODPOČINKOVÁ A RELAXAČNÁ ČINNOSŤ – uskutočňuje sa bezprostredne po obede (spoločenské hry, voľné čítanie, počúvanie hudby, kreslenie).

·       REKREAČNÁ ČINNOSŤ – má charakter pohybových činností (telovýchovné, športové aktivity, vychádzky).

·       ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ – pomáha uspokojovať a rozvíjať mimoriadne schopnosti, nadanie, talent detí podľa záujmov (výtvarná, pracovná, športová, hudobná, literárna, prírodovedná, spoločensko–vedná).

·       PRÍPRAVA NA VYUČOVANIE – umožňuje hravou formou, hlavne pomocou didaktických hier precvičiť vedomosti nadobudnuté na vyučovaní, vedie deti k samostatnosti, zodpovednosti a usilovnosti. 

Vychovávateľka: Martina Bednáriková 

 

1.7.  Zdravotníctvo

 

Zdravotné stredisko

V obci sa nachádza zdravotné stredisko, v ktorom ordinuje trikrát do týždňa praktický lekár pre dospelých MUDr. Jozef Štrelinger, dvakrát do týždňa detský lekár MUDr. Mária Hajdenová a dvakrát do týždňa zubný lekár MUDr. Eva Vnuková. 

 

1.8.  Kultúra

 

V obci sa nachádza Kultúrny dom. V priebehu roka sa v aktuálnych obdobiach uskutočňujú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Sú to napríklad rôzne školské akadémie, príležitostné oslavy dňa matiek, dňa detí, jubilantov, seniorov,  diskotéky pre mládež, plesy, výstavy.

Miestne spolky a združenia:

 

-       Miestny spolok Slovenského červeného kríža.

-       Poľovnícke združene

-       Zväz zdravotne postihnutých

-       Mládežnícka organizácia Erko

 

1.9.  Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Slovenská pošta

- Miestne obchody Jednota SD Nové Zámky

- Miestne pohostinstvo – Martinique-pub – p. Blažena Martiniková

 

1.10.  Organizačná štruktúra obce

Starosta obce

 

Starostom obce Michal nad Žitavou  je od r. 2014  Ing. Peter Porubský
Tel., fax:  + 421 35 6596 122,  0908 910 352
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Starosta je  predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Jeho funkcia je verejná a funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.      

Starosta:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak  zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Je štatutárnym orgánom  obce  a môže  rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.

Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Zástupca starostu je p. Peter Gajdoš.

Štruktúra obce

Štruktúra obce

 

Do roku 1989 bola miestna verejná správa vykonávaná prostredníctvom národných výborov  – orgánov socialistickej moci.

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  prijatý Slovenskou národnou radou v septembri 1990 obnovil miestnu samosprávu na úrovni obcí a došlo tiež k oddeleniu štátnej správy a územnej samosprávy a k zavedeniu tzv. oddeleného modelu verejnej správy.

Krajská úroveň štátnej správy bola v roku 1990 zrušená a miestnu štátnu správu na území Slovenska zabezpečovalo a vykonávalo 121 obvodov a 38 okresov.

Rok 1996 potvrdil opätovné zavedenie krajskej úrovne štátnej správy,  došlo k zrušeniu 121 obvodov a Slovenská republika bola rozdelená na 8 krajov a 79 okresov.

Dňom 1. januárom 2002 vznikla druhá úroveň miestnej samosprávy, a to v rámci hraníc ôsmych administratívnych krajov, ktorá sa v súlade s ústavou  nazýva vyšší územný celok – VÚC.

V súčasnosti je verejná správa v tzv. oddelenom modeli verejnej správy vykonávaná na troch úrovniach: 1. štát, 2. kraj a 3. obec. (na jednej strane štátna správa – ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy s krajskou regionálnou pôsobnosťou a orgány štátnej správy s okresnou a obvodnou pôsobnosťou, a na druhej strane samospráva – vyššie územné celky, mestá a obce). Každá  úroveň má svojich volených predstaviteľov, rozdelené úlohy a zodpovednosť, pričom niektoré sú delené medzi štátnou správou a samosprávou. Volení predstavitelia Národnej rady, zastupiteľstiev VÚC, mestských a obecných zastupiteľstiev, ako aj primátori miest, starostovia obcí a predsedovia samosprávy VÚC sú volení na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na obdobie  4 rokov.

Usporiadanie verejnej správy od 01.01.2004 malo za následok presun viac ako 400 kompetencií zo štátnej správy na samosprávu so zámerom zvýšiť efektívnosť a kvalitu riadenia v štátnej správe a tiež dochádza k zmenám v súdnom systéme a polícii.


Kompetencie vo verejnej správe

Štátna správa

Vláda SR má výkonnú moc. V súlade s tzv. kompetenčným zákonom sa delia jednotlivé ministerská a ostatné ústredné orgány štátnej správy o výkonné a právomoci a zodpovednosť za výkon štátnej správy. Ministerstvo vnútra je okrem toho zodpovedné za koordináciu miestnej štátnej správy v rámci jednotlivých krajov.

Základnými úlohami štátnej správy sú: hospodárska politika, zahraničná politika, bezpečnostná politika, obrana, civilná ochrana, hasičský zbor, súdnictvo, väzenstvo, colné právomoci, menové záležitosti, daňové úrady – mimo miestnych daní, pošty, železnice, diaľničný systém, cesty I. triedy, úrady práce a služieb zamestnanosti, vysoké školstvo, vybrané zdravotnícke, kultúrne a školské zariadenia, letiská (regionálne spolu s obcami a krajmi), plánovanie, ochrana prírody a regionálna politika (delená s obcami a krajmi).

Mestá a obce zabezpečujú samosprávnu pôsobnosť (originálne kompetencie) a vo svojich samosprávnych kompetenciách môžu vydávať všeobecne záväzné nariadenia  a stanoviská.

Medzi originálne kompetencie (samosprávna pôsobnosť) patria: miestne komunikácie, hromadná doprava, verejné priestranstvá, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné hospodárstvo, odkanalizovanie, komunálny odpad, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské a školské zariadenia, sociálne zariadenia, polikliniky, niektoré nemocnice, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky, miestna polícia, výber miestnych daní a poplatkov, participácia na regionálnych plánoch.

Vo vybraných oblastiach, kde je to pre štát výhodnejšie bol obciam zverený aj výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy. Ide o oblasť matrík, stavebného poriadku a časti kompetencií v školstve. Tieto úlohy vykonávajú v mene štátu, štát je zodpovedný za riadenie a kvalitu služieb a financovanie týchto úloh.

Presun úloh na obce sa doteraz uskutočnil v dvoch etapách: 1990 – 1991 a 2002 – 2004 a bude pokračovať aj v blízkej budúcnosti.

Obecné zastupiteľstvo

Rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.


Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.
Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

Poslanec obecného zastupiteľstva skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva a okrem iného, jeho mandát zaniká aj vtedy, ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou

 1. Peter Gajdoš
 2. Emil Návojský
 3. Dominik Orolín
 4. Roman Pilek
 5. Martin Švec
 6. Martin Zábranský
 7. Jozef Zrubec

Obecný úrad – administratíva :  Jana Zrubcová, Alena Jurkáčková

Obecný úrad – údržba, upratovanie :  Marián Ovsenák, Marián Kmeťo, Helena Števlíková

 

1.11.  Ostatné dôležité údaje

 

Obec zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, pretože je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou.

Vplyv obce na životné prostredie nie je v rozpore s platnou legislatívou. Svoju činnosť vykonáva vo vlastných priestoroch, ktoré spĺňajú podmienky na vedenie obce. Obec nemá čističku odpadových vôd, má kanalizáciu, vlastný vodovod, prevádzkuje skládku stavebného odpadu,  zberný dvor na zber triedených  surovín, a to papier, PET fľaše, plasty,  pneumatiky, sklo, textil, železo a iné kovy.

Obec zamestnáva na plnenie svojich úloh výhradne vlastných zamestnancov, ale na niektoré nárazové a sezónne práce zamestnáva pracovníkov na aktivačných prácach.

 

2. Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie

 

Podľa výkazu FIN 1-12 Plnenie rozpočtu za rok 2014

 

 

 

 

 

 

schválený

upravený

reálne (skutočnosť)

Čerpanie v %  uprav.rozpočtu

Obec

príjmy

455 270

541 499

538 910

99,52 %

bežný 

výdavky

156 250

194 673

194 604

99,96 %

 

rozdiel

299 020

346 826

344 306

99,27 %

kapitálový

príjmy

0

0

0

 

 

výdavky

31 150

6 989

4 470

63,96 %

 

rozdiel

-31 150

- 6 989

-4 470

63,96 %

Spolu B a K

príjmy

455 270

541 499

538 910

99,52 %

 obec

výdavky

187 400

201 662

199 074

98,72 %

 

rozdiel

267 870

339 837

339 836

99,99 %

ZŠ s MŠ

príjmy

5 470

5 163

5 163

100 %

bežné

výdavky

304 490

351 989

351 989

100 %

rozdiel

-309 960

-346 826

-346 826

100 %

kapitálové

 

príjmy

 

0

0

 

výdavky

0

0

0

 

rozdiel

 

0

0

0

 

Spolu  B a K ZŠ

 

 

príjmy

5 470

5 163

5 163

100 %

 výdavky

304 490

351 989

351 989

100 %

 rozdiel

-309 960

-346 826

-346 826

100 %

fin. operácie

príjmy

31 150

6 989

6 989

100 %

obec

 

výdavky

0

0

0

 

rozdiel

31 150

6 989

6 989

100 %

ZŠ s MŠ

 

 

príjmy

0

0

0

 

výdavky

0

0

0

 

rozdiel

0

0

0

 

fin. operácie

 Obec a ZŠ

 spolu

príjmy

31 150

6 989

6 989

100 %

výdavky

0

0

0

 

rozdiel

31 150

6 989

6 989

100 %

Transakcie mimo R

príjmy

 

 

2 480

 

výdavky

 

 

2 844

 

 

 

 

2.1. Plnenie príjmov za rok 2014

2.1.1  Bežné príjmy – daňové príjmy

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  172 918,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014  poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 172 918,45 €.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 28 439,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 25 850,14 €.

c) Daň za psa – rozpočtovaných 469,- €, skutočnosť  469,- €

d) Daň za užívanie verejného priestranstva: rozpočtovaných 352,- €, skut.  352,- 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : rozpočtovaných 4 507,- €, skutočnosť  4 507,- €

f) Daň za jadrové zariadenia: rozpočtovaných 4 914,- €, skutočnosť  4 913,50 €

 

 

2.1.2  Bežné príjmy – nedaňové príjmy

 

Rozpočet upr. na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

16 767,-

                16 767,69

                 100,- %

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku /212/

Z rozpočtovaných 4 904,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 4 903,92 €. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby /221, 223/

Z rozpočtovaných 11 863,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 11 863,77 €.

Poplatky a platby -  ostatné poplatky - správne, predaj tovarov a služieb – zapož.vlečky, mikrobusu, predaj smet.nádob, za vyhlasovanie v miestnom rozhlase, za energie v nájme,  platby za stravu dôchodcovia.

 

 

2.1.3  Bežné príjmy – ostatné

 

Rozpočet upr. na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

300,-

299,70

99,9 %

 

a)    úroky z účtov finančného hospodárenia

      príjmy tvoria z rozpočtovaných 257,- €  skutočnosť vo výške 256,71 €

b)    zo stávkových terminálov

z rozpočtovaných 43,- € bola skutočnosť 42,99 €.

 

 

2.1.4  Granty a transfery

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

312 833,-

312 832,68

100 %

 

a/ granty a transfery

Obec v roku 2014 prijala nasledovné granty a transfery :

 

P.č.

Poskytovateľ 

Suma v Eur

Účel

 1.  

Nitr.samospr.kraj Nitra

400,-

podpora športu - MDD

 1.  

Nitr.samospr.kraj Nitra

300,-

posedenie seniorov

 1.  

Min.fin. SR

5 000,-

oprava strechy viacúč.budovy s.č.22

 1.  

Min.vnútra SR

1 832,87

matrika

 1.  

Okr.úrad Nitra, odb.školstva

289 353,38

školstvo

 1.  

Okr.úrad N.Zámky

1 837,79

voľby

 1.  

Min.vnútra SR

220,11

register obyvat.

 1.  

Okr.úrad Nitra, odb.star.o ŽP

62,51

životné prostredie

 1.  

ÚPSVaR Šurany

1 136,21

Stravné a škol.pom. pre deti v HN

 1.  

Úrad práce Nové Zámky

12 525,81

aktivačné práce

 

SPOLU

312 668,68

 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané ako dotácie na prenesený výkon štátnej správy a boli použité v súlade s ich účelom.

 

2.1.5  Príjmové finančné operácie :

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

6 989,82

6 989,82

100 %

Finančné operácie sú tvorené zo  zostatku prostriedkov z prechádzajúcich období a prevod z rezervného fondu obce.  Prevodom 6 989,82 € boli pokryté kapitálové výdavky vo výške 4.470,- € - projektová dokumentácia 720,- € a traktorová kosačka 3750,- € a bežné výdavky na opravu havarijného stavu vo výške 2519,82 € /V na kanalizáciu 5395,60, z toho z BV 2875,78 €/:

 

 

2.1.6   Nerozpočtované P

 

Skládka – P z podnikania

2 466,07 €

               -  úroky

   0,42 €

               -  P DPH  z DÚ

14,30 €

SPOLU:

2 489,79 €

 

 

 

Vlastné príjmy Základnej školy boli vo výške                                 5 163,- €.

 

 

 

 

 

 

2.2   Plnenia výdavkov za rok 2014

 

2.2.1  Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

194 673,-

194 603,91

99,96 %

 

v tom :                                                                                                                           v Eurách

Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

01  Výdavky verejnej správy

142 671

142 635,34

99,98

02  Obrana – civilná ochrana

80

80,-

100

03  Verejný poriadok a bezpečnosť

576

576,12

100,02

05  Ochrana životného prostredia

8 218

11 062,28

 134,61

06  Bývanie a občianska vybavenosť

21 894,82

19 371,87

88,48

07  Zdravotníctvo

2 533

2 512,24

99,18

08  Rekreácia, kultúra a náboženstvo

 16 736

16 728,25

 99,95

09  Vzdelávanie 

728

726,06

99,73

10  Sociálne zabezpečenie

8 226

8 226,34

100

Spolu

201 662,82

201 918,50

100,13 %

 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 61

Z rozpočtovaných 78 423,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 78 416,41 €, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra,  matriky,  aktivačných pracovníkov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní 62

Z rozpočtovaných  25 820,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 25 820,99 €, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby 63

Z rozpočtovaných 80 478,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 83 256,84 €, čo je 103,45 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery 64

Z rozpočtovaných 9 952,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 9 954,26 €, čo predstavuje 100,02 % čerpanie.

 

 

2.2.2  Kapitálové výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

6 989,82

                  4 470,-

63,95 %

 

v tom:

 

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Projektová dokumentácia

720

 720,-

          100

Kosačka

3 750

3 750,-

          100

Rekonštrukcia a modern.

2 519,82

    0

              0

Spolu:

6 989,82

4 470,-

            63,95 %

 

Rozdiel rozpočtu a skutočnosti vo výške 2 519,82 je z dôvodu mimoriadnych bežných výdavkov na opravu havarijného stavu kanalizácie /v celk.výške 5395,60 €/. Celkový rozpočet je vyrovnaný.

 

 

2.2.3   Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

 

Bežné príjmy:

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

5 163

5 163,11

100 %

 

Bežné výdavky :

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

351 989

                  351 989,18

100 %

 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou,  z toho :

                                                                rozpočet                                  skutočnosť

09 12  Základná škola                            288 418,- €                               288 418,41 €

09 11  Materská škola                              30 458,- €                                 30 458,-   

09 60  Školská jedáleň                             26 136,- €                                 26 135,77 

09 50  Školský klub                                   6 977,- €                                    6 997,-   

 

 

Kapitálové výdavky :

 

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

0

0

0

 

 

 

 

2.3. Stav bankových účtov k 31.12.2014

 

Zostatky  finančných prostriedkov na účtoch obce Michal nad Žitavou k 31.12. 2014                                

                                                                                         

221 10  Obec – bežný účet                                          6 158,14

221 01  Skládka – bežný účet                                        242,98

221 11  Skládka – rekultivačný fond  2.kazeta         97 506,75

221 13  Skládka  - rekultivačný fond  3.kazeta           1 533,94

221 20  Terminovaný vklad                                      26 882,46

221 02  Soc. fond                                                             68,68

211 00  Pokladňa                                                                0

 

 

3.  Hospodárenie  obce  a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014

 

 

   3.1.   HV podľa  § 10 ods. 3 písm. a, b, c zákona 583/2004 Z.z.

             - rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami  za rok 2014 je 

                - 6 990,-€.

 

 

 

príjmy

výdavky

  príjmy ZŠ

výdavky ZŠ s MŠ

bežné                     kapitálové                   spolu

 

      538 910                                                          538 910

 -    194 604                   - 4 470                    -      199 074                                       

          5 163                                                             5 163

 -    351 989                                                  -      351 989

 

     -        2 520                   - 4 470                  =       -  6 990 

 

 

 

  

     3.2.  HV podľa  § 10 ods. 3 písm. a, b zákona 583/2004, ako zdroj tvorby RF podľa   § 15 ods.4 a § 6    ods.6.

               Výsledok rozpočtového hospodárenia obce  je 0  €.

     

 

 

príjmy

výdavky

príjmy ZŠ

výdavky ZŠ s MŠ

bežné                     kapitálové                  fin.operácie         spolu

 

538 910                                                           6 990                 545 900

-     194 604                   -  4 470                                                -    199 074   

           5 163                                                                                         5 163

     -     351 989                                                                               -    351 989

 

 

     -         2 520                  -  4 470                            6 990        =                  0

 

 

 

 

 

 

3.3   Účtovný výsledok hospodárenia obce

          Rozdiel medzi výnosmi(tr.6) a nákladmi(tr.5)  je strata 43 441,-  €.  HV   akruálny, t.j. rozdiel       medzi tr.5 a 6 /náklady  - výnosy účtované do obdobia, s kt.časovo súvisia/:

 

 

 

účt.tr. 5

účt.tr. 6

obec                          ZŠ s MŠ                   

 

      378 436                     376 681                         

      334 995                     375 370                   

 

   -       43 441                    -    1 311                      

 

                                                                                                                                         

 

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z  prebytku vylučujú :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky obce poskytnuté  v predchádzajúcom rozpočtovom roku s možnosťou čerpania do marca bež. roku.

V roku 2014 nebol zostatok nevyčerpaných poskytnutých finančných prostriedkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Bilancia aktív a pasív

A K T Í V A

Názov 

PS  k  1.1.2014

KZ  k  31.12.2014- netto

Ø  Neobežný majetok spolu

  1 834 688,91

1 719 922,43

   z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

0 

0

Dlhodobý hmotný majetok

  1 697 149,55

1 582 383,07

Dlhodobý finančný majetok /CP/

 137 539,36

137 539,36

Ø  Obežný majetok spolu

 189 070,41

173 291,91

   z toho :

 

 

Zúčtov.medzi subjekt. ver.spr.

42 587,25

39 600,85

Pohľadávky

 5 519,62

1 298,11

Finančný majetok

140 963,54

132 392,95

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.

0

0

Ø  Časové rozlíšenie aktív

0

0

SPOLU

  2 023 759,32

1 893 214,34

P A S Í V A

Názov

PS  k  1.1.2014

KZ  k  31.12.2014

Ø  Vlastné zdroje krytia majetku

  1 221 426,58

1 164 951,61

z toho :

 

 

Fondy účtovnej jednotky

0

0

Výsledok hospodárenia

1 221 426,58

1 164 951,61

Ø  Záväzky

  10 883,38

7 428,35

z toho :

 

 

Rezervy

5 876,11

1 000,-

Dlhodobé záväzky /SF/

  221,83

68,68

Krátkodobé záväzky

4 785,44

6 359,67

Bankové úvery a ostatné prij.výp.

0

0

Ø  Časové rozlíšenie pasív

 791 449,36

720 834,38

SPOLU

2 023 759,32

1 893 214,34

4.  Vývoj pohľadávok a záväzkov v €

 

4.1  Pohľadávky  k 31.12.2014  vo  výške  1 298,11 €

    - odberatelia                            154,04 

    - pohľad.z nedaň. príjmov      105,00 

    - pohľad.z daň. príjmov        1 039,07 € 

 

4.2  Záväzky  k 31.12.2014 vo výške  6 428,35 €

     - soc.fond                                                     68,68 €

     - dodávatelia                                            1 261,28 €

     - zúčt.soc.a zdrav.poist.                           3 660,37 €

     - daň                                                            510,82 €

     - ost.zúčt. /merač rýchlosti po odpisoch/     927,20 €

 

 

5.  Ostatné dôležité informácie

 

5.1.  Prijaté granty a transfery

 

 Obec prijala nasledovné granty a transfery :

 

 

P.č.

Poskytovateľ 

Suma v Eur

Účel

 1.  

Nitr.samospr.kraj Nitra

400,-

podpora športu - MDD

 1.  

Nitr.samospr.kraj Nitra

300,-

posedenie seniorov

 1.  

Min.fin. SR

5 000,-

oprava strechy viacúč.budovy s.č.22

 1.  

Min.vnútra SR

1 832,87

matrika

 1.  

Okr.úrad Nitra, odb.školstva

289 353,38

školstvo

 1.  

Okr.úrad N.Zámky

1 837,79

voľby

 1.  

Min.vnútra SR

220,11

register obyvat.

 1.  

Okr.úrad Nitra, odb.star.o ŽP

62,51

životné prostredie

 1.  

ÚPSVaR Šurany

1 136,21

Stravné a škol.pom. pre deti v HN

 1.  

Úrad práce Nové Zámky

12 525,81

aktivačné práce

 1.  

MF SR

5 000,-

Opr.strechy bud. s.č. 22

 

SPOLU

317 668,68

 

 

 

5.2. Poskytnuté dotácie

   

 Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2006 o dotáciách

 

 1. Obec v roku 2014 poskytla dotácie v nesúlade so Všeobecným záväzným nariadením obce   č. 4/2005 schválené uznesením č. 18/051412 o poskytovaní finančných prostriedkov neziskovým organizáciám v obci, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

 

Žiadateľ dotácie

 

Suma  poskytnutých

prostriedkov

v roku 2014

 

 

Suma  použitých prostriedkov v roku 2014

 

 

 

Rozdiel

Občianskym združeniam a nadáciám -   

Červený kríž

 

200,-

 

200,-

 

0

Občianskym združeniam a nadáciám -   

SZ zdravotne postihnutí

 

200,-

 

200,-

 

0

Bežný transfer na Telovýchovnú jednotu

Michal nad Žitavou

 

5 230,-

 

5 230,-

 

0

Bežné transfery občianskemu združeniu, nadáciám –  čajovňa

 

200,-

 

200,-

 

0

Bežné transfery občianskemu združeniu, nadáciám – Erko

 

200,-

 

200,-

 

0

 

5.3.  Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

 

Názov emitenta

Druh cenného papiera

Počet CP

Menovitá hodnota

Mena cenného papiera

Podiel emisie v %

Hodnota  k 31.12.2014

Vodárenská spoločnosť

01/3

4 144

33,19

EUR

0,08

137 539,36

 

5.4.  Udalosti osobitného významu po skonč. účt. obdobia

 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

 

 

Vypracovala: Jana Zrubcová

 

 

                                                                                               ….............................................

                                                                                                Schválil: Ing. Peter Porubský

                                                                                                            starosta obce

 

 

 

 

Prílohy:

-  Individuálna účt.závierka - Súvaha, Výk.ziskov a strát, Poznámky

-  Výrok audítora k individuálnej účt.závierke