U Z N E S E N I E

z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou,

zo dňa 11. októbra 2018

Obecné zastupiteľstvo na 27. zasadnutí prerokovalo:

 

 1. Program rokovania
 2. Kontrola uznesenia z 26. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu
  Michal nad Žitavou od posledného OZ.
 3. Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch zo
             štátneho rozpočtu pre obec a ZŠ s MŠ a správa o finančnom stave účtu MŠ,ŠKD,ŠJ na
             konci august 2018 a stavy účtov obce na konci septembra 2018
 4. Prevádzkový poriadok pre multifunkčné ihrisko s umelou trávou, kde prevádzkovateľom a správcom bude na obdobie 1.9.2018 – 1.9.2019 Obec Michal nad Žitavou.
 5. Zhodnotenie volebného obdobia 2014 - 2018
 6. Odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva, za prácu počas volebného obdobia
              2014 – 2018 a odmenu hlavnej kontrolórky obce za rok 2018 a navýšenie platu
              starostu obce.
 7. Poďakovanie starostu obce, poslancom obecného zastupiteľstva, za prácu počas
             volebného obdobia 2014 – 2018 a odovzdanie ďakovného listu.

 

K bodu č. 2

Schvaľuje:  Program rokovania 27. obecného zastupiteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šestˇ –    Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

K bodu č. 4

Berie na vedomie:  Kontrola uznesenia z 26. obecného zastupiteľstva a správu o činnosti
                                               Obecného  úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem )

Počet prítomných poslancov: šesť    Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 5

Berie na vedomie: 
Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad
                                 o príjmoch zo štátneho rozpočtu pre obec a ZŠ s MŠ a správa
                                 o finančnom stave účtu MŠ,ŠKD,ŠJ na  konci augusta 2018 a stavy
                                 obecných účtov na konci septembra 2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6      Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 6

a./Schvaľuje:                  Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska na obdobie od  
                                          1.9.2018 – 31.8.2019, pričom prevádzkovateľom a správcom MI
                                          bude na dané obdobie Obec Michal nad Žitavou, bez prílohy č.1

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6 -     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

b./Schvaľuje:                 Prílohu č. 1 k prevádzkovému poriadok multifunkčného ihriska na
                                          obdobie od  1.9.2018 – 31.8.2019, pričom prevádzkovateľom
                                           a správcom MI bude na dané obdobie Obec Michal nad Žitavou,
                                           nasledovne, bez  časti – Užívanie MI je  spoplatnené takto:

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)
Počet prítomných poslancov: šesť –     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6 -     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

 

c./ Neschvaľuje:             Prílohu č. 1 k prevádzkovému poriadok multifunkčného ihriska na
                                          obdobie od  1.9.2018 – 31.8.2019, pričom prevádzkovateľom
                                           a správcom MI bude na dané obdobie Obec Michal nad Žitavou,
                                           nasledovne, s nasledovnými zmenami v časti – Užívanie MI je
                                            spoplatnené takto:

 

a./ pôvodný návrh: 8,00 Eur/ 1 hodina / ihrisko – pre všetkých užívateľov MI

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 0

Hlasovali proti: 3    Peter Gajdoš,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec

Zdržali sa hlasovania: 3  Roman Pilek, Martin Švec, Emil Návojský

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

d./ Schvaľuje:                   Prílohu č. 1 k prevádzkovému poriadok multifunkčného ihriska na
                                          obdobie od  1.9.2018 – 31.8.2019, pričom prevádzkovateľom
                                           a správcom MI bude na dané obdobie Obec Michal nad Žitavou,
                                           nasledovne, s nasledovnými zmenami v časti – Užívanie MI je
                                            spoplatnené takto:

a./ pozmeňujúci  návrh: 8,00 Eur/ 1 hodina / ihrisko – pre všetkých užívateľov MI, okrem športových klubov a združení z obce Michal nad Žitavou

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

e./Nechvaľuje:               Prílohu č. 1 k prevádzkovému poriadok multifunkčného ihriska na
                                          obdobie od  1.9.2018 – 31.8.2019, pričom prevádzkovateľom
                                           a správcom MI bude na dané obdobie Obec Michal nad Žitavou,
                                           nasledovne, s nasledovnými zmenami v časti – Užívanie MI je
                                            spoplatnené takto:

b./ pôvodný návrh : 200,00 Eur/ 12 mesiacov od 1.9. – 31.8. / ihrisko – žiaci ZŠ s MŠ a kolektívne  športy pre deti a mládež do 15 rokov zo ZŠ s MŠ.
                                                                                             

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 0  

Hlasovali proti: 6    Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

f./Schvaľuje:                   Prílohu č. 1 k prevádzkovému poriadok multifunkčného ihriska na
                                          obdobie od  1.9.2018 – 31.8.2019, pričom prevádzkovateľom
                                           a správcom MI bude na dané obdobie Obec Michal nad Žitavou,
                                           nasledovne, s nasledovnými zmenami v časti – Užívanie MI je
                                            spoplatnené takto:

 

b./ pozmeňujúci  návrh : 50,00 Eur/ 12 mesiacov od 1.9. – 31.8. / ihrisko a 50 % z ceny revízie za MI – žiaci ZŠ s MŠ a kolektívne športy pre deti a mládež do 15 rokov zo ZŠ s MŠ.                                                                                                                                                     

 

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 4   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský,  Emil Návojský

Hlasovali proti: 2    Jozef Zrubec, Martin Švec,

Zdržali sa hlasovania: 0

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

g./Schvaľuje:                   Prílohu č. 1 k prevádzkovému poriadok multifunkčného ihriska na
                                          obdobie od  1.9.2018 – 31.8.2019, pričom prevádzkovateľom
                                           a správcom MI bude na dané obdobie Obec Michal nad Žitavou,
                                           nasledovne, s nasledovnými zmenami v časti – Užívanie MI je
                                            spoplatnené takto:

 

c./ pôvodný  návrh : 2,00 Eur / 1 hodina – osvetlenie ihriska
                                                                                                   

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 4    Roman Pilek,  Martin Zábranský,  Emil Návojský, Martin Švec

Hlasovali proti: 1    Jozef Zrubec,

Zdržali sa hlasovania: Peter Gajdoš

 

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

h./Schvaľuje:                  Prílohu č. 1 k prevádzkovému poriadok multifunkčného ihriska na
                                          obdobie od  1.9.2018 – 31.8.2019, pričom prevádzkovateľom
                                           a správcom MI bude na dané obdobie Obec Michal nad Žitavou,
                                           nasledovne, s nasledovnými zmenami v časti – Užívanie MI je
                                            spoplatnené takto:

Do pôvodného návrhu sa doplňuje písmeno d./ s nasledovným textom:

 

d/  návrh : 4,00 Eur / 1 hodina – športové kluby a združenia dospelých, z obce Michal nad Žitavou
                                                                                                   

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za:  Roman Pilek,  Martin Zábranský,  Emil Návojský, Martin Švec, Peter Gajdoš

Hlasovali proti: 1    Jozef Zrubec,

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

ch./Schvaľuje:               Prílohu č. 1 k prevádzkovému poriadok multifunkčného ihriska na
                                          obdobie od  1.9.2018 – 31.8.2019, pričom prevádzkovateľom
                                           a správcom MI bude na dané obdobie Obec Michal nad Žitavou,
                                           nasledovne, s nasledovnými zmenami v časti – Užívanie MI je
                                            spoplatnené takto:

Do pôvodného návrhu sa doplňuje písmeno e./ s nasledovným textom:

 

e/  návrh : 1,00 Eur / na rok – športové kluby  žiakov a detí, z obce Michal nad Žitavou
                                                                                                   

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –     Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6    Roman Pilek,  Martin Zábranský,  Emil Návojský, Martin Švec, Peter Gajdoš

                              Jozef Zrubec

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 7

Berie na vedomie: Správu starostu obce, o plnení volebného programu na volebné obdobie
                                  2014- 2018.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6 –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 8

a./ Schvaľuje :  
   odmeny poslancov obecného zastupiteľstva, za prácu počas volebného       obdobia 2014 – 2018, vo výške 200,07 Eur v čistom, pre poslanca R. Pileka 204,57 Eur,
rozdielne odvody z hrubej mzdy a pre poslanca D. Orolína – odmena nie je udelená, prekážka zo zákonných dôvodov.

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6 -    Peter Gajdoš,  Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0   
Zdržali sa hlasovania: 0

Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 1. Schvaľuje: Navýšenie platu hlavnej kontrolórky obce vo výške 20 % k základnému
                            platu, ako odmena za rok 2018, s účinnosťou od 1.1.2019 do 31.12.2019

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6 -   Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0   
Zdržali sa hlasovania: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 1. Schvaľuje: Navýšenie platu starostovi obce vo výške 70 % k základnému platu na dobu jedného mesiaca – november 2018

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6 -  Peter Gajdoš Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec,Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0   
Zdržali sa hlasovania: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

K bodu č. 9

a./  Berie na vedomie:  Správu o finančných nákladoch pri nakladaní s odpadmi v obci Michal
                                           nad Žitavou za 1. polrok 2018

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6 –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

 

b./  Berie na vedomie:  Správu o hodnotení projektu, na rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ
                                           Michal nad Žitavou. 
 Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6 –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................

 

c./  Udeľuje:  Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou, udeľuje ďakovný list, za aktívnu
                        prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce, týmto
                        občanom:
                        Gajdoš Peter, Návojský Emil, Orolín Dominik, Pilek Roman, Švec Martin,
                        Zábranský Martin, Zrubec Jozef

Počet všetkých poslancov: 7 (sedem)

Počet prítomných poslancov: šesť –    Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali za: 6 –   Peter Gajdoš, Roman Pilek,  Martin Zábranský, Jozef Zrubec, Martin Švec, Emil Návojský

Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania
: 0

 

    Ing. Peter Porubský, starosta obce   .......................